Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-02-19)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
Den stille Fastelavnsmandag 19de Febri: 1849.

Kjære Johan!

Endelig blev der da skrevet til Eder fra Møllen og endelig, maae

jeg jo selv sige er jeg nu her; - - - i Dag har jeg det ret i min Eenlighed, Fader har jo travlt som altiid ved Skrivebordet og især til i Aften, da han |: som du kan see af Br: 1) Avisen :| holder et Foredrag om Trykkefriheden, der vistnok bliver alvorligt og heller ikke vil mangle Tilhørere af alle Fag og med forskjællige Anskuelser i alle Henseender. Mange Hilsener har jeg jevnligen faaet til Eder fra Vennerne og seenest igaar-Aftes da Skovgaard, Høxbro og N : Spandet var her, den sidste for at spørge til Eder og hilse Eder og sige Farvel, da han paa Torsdag tager need igjen til Gavnøe paa sit sædvanlige Stæd, han var nu udskrevet fra Lazarettet og var rask forresten, han har faaet et alvorligt Blik, som klæder ham godt, han har jo ogsaa havt en prøvelsestid i Taalmodighed. — Tænker du ikke paa min Søn at skrive til Fader, han har nu ikke seet det mindste fra Eder siden I tog herfra, han sagde forleden Dag, jeg seer da aldrig et Ord fra mine Sønner, det ville gjøre ham godt kan du tro, jeg veed jo nok, I synes der er ikke ret noget at skrive der kunde interessere Fader, men, endeel er der jo altiid I kan tale med ham om, ja mundtlig hører jeg Eder sige, ja det kunde jeg ofte Ønske at der gaves nogle Mænd der ret kunde være ham noget til Omgang og han stemmede med i Grunden, han føler sig saa Eene. - - -

Nu lev vel min kjære Johan. Gud være med dig! saa beder af Hjerted din trofaste Moder

E: Grundtvig.