Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-03-24)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne*
Møllen d. 24de Marts 1849.

Kjære Børn! Johan og Svend!

Da Peter i Dag har beslutted at skrive Eder til og jeg kom nu herop for at see til Meta, - - - ville jeg benytte Leiligheden med at sænde Eder dette. - - - Det har ret glædet mig med de vakkre Familier I saaledes er indlemmet i |: kan jeg jo kalde det :| og er, som det kaldes, baade Potte og Pande, jeg ville ordentlig bede Eder takke dem i mit Navn, især er Pastor Carstensen og Frue udmærkede imod Eder synes jeg, ja som sagt, jeg kunde ret ønsked selv at kunde s. 232 bragt dem min moderlige Tak! Hvad meener I vel, den sværmeriske Idee spøgede om i mit Hoved forleden Dag at kunde gjordt en flyve Tour med et Dampskib frem og tilbage paa en tre fire Dage, men det er nu ogsaa een af de forstyrrede Tanker der imellem kan løbe omkring og gjøre lidt fortumlet, jeg sagde blot, hvor det dog kunde været deiligt. —

Fader kom nu fra Mødet, saa uhyre forbittred over den Diplomati og at der skulle væntes paa Brev igjen til 3de April, før Noget kunde skee; det er nogle Dumrianer for ikke at sige noget værre. - - - der meenes ikke at det kan blive færdigt med Rigsdagen før til Pintsedag, det er pinibelt 1) ; - - - jeg tænker snart at see Brev fra Eder kjære Børn hvor I kan give Eders harme Luft; altsaa skal vi nu forholde os rolige til Tirsdag otte Dage, men vistnok ikke Slevhlst:, de vil nok see at vinde Tid til at besætte heele Slesvig, det siger jeg er Syndigt; det er nu mine ringe Tanker, hvad siger I og hvad siges der rundt omkring Eder? det opvækker vist megen forbittrelse, jeg kan ikke tænke det kan være andet; tør de øverste Befalingsmænd og Generaler ikke sige deres Mening om sligt et Uvæsen? - - - Gud ledsage Eder! tidlig og sildig i Tankerne hos Eders trofaste Moder

E: Grundtvig.