Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1849-04-07)

Fra Svend Grundtvig til moderen 1) .
Satrup 7/4 49. Kl. 8 Morg.

Kjære Moder!

Da jeg hidtil ikke har haft Tid til at skrive hjem, siden jeg kom herover, saa vil jeg her indslutte et Par Linier. Der var igaar en ikke ubetydelig Forpostfægtning her udenfor. 10de Bat. var ikke i Ilden; kun 2den Forst. Bat. 3. Res. Bat. og 3. Res. Jægercorps kæmpede, og kæmpede godt, drev efter 4 Timers Fægtning Fjenden langt tilbage. Vi have en stor Overmagt mod os og ere derfor bestemte til at holde os indtil videre her i Sundeved. Dybbøl befæstes. Vi befinde os meget vel ved dette vistnok noget strabadserende Liv. Levvel. Hils alle derhjemme; værer ved godt Mod; Gud kroner dog tilsidst vor retfærdige Sag med Sejer. Vore Slesvigere have nu, ved at høre Kanontordenen og ved at betræde deres mishandlede Land, glemt alle Nykker og ere raske og flinke til forefaldende Tjeneste.

Din hengivne Søn
Svend.