Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-05-02)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne.
Onsdag Etdg 2den Mai 1849.

Kjære Børn!

Med Hammerik afsændes nu dette, I vil da af ham kunde høre mundtlig fra os, da han i Morges var her at sige Farvel ! hans Ophold meente han blev i Sønderborg. — 6 »Danskere« følger og en Bog her er kommet til dig Svend, om du nu har Tiid og Samling at læse i den. Bladene her er kommet i Dag følger ogsaa, igaar kom Høxbro og spurgte om jeg ville have noget med, han fik da dem der da var, saavelsom en kjærlig Hilsen. — Nu er da Meta Gud skee Lov saavidt at hun var lidt heroppe i Mandags, hun er blevet Tante til en lille Caroline Haralds Datter.

Hvor jeg dog kunde ønske at gjøre en lille Tour over til Eder mine kjære Børn, blot paa en Dag og see hvordan det heele saa ud omkring hos Eder. — Der er en Ting som jeg i min ringe militaire Forstand ikke har kundet begribe, som er, hvorfor vi ikke uophørlig forstyrrer Oprørerne i at opføre Skandser som de jo arbeider paa Nætter og Dage, endogsaa langs Kysten; kan vi ikke skyde need ligesaa hastig som der føres op? det er et Spørgsmaal jeg har gjordt rundtom og kan ikke faae besvaret, der er endogsaa dem der vil sige, det er fordi de skal først være færdig med dem førend de vil begynde at beskyde dem, men det er jo naturligviis halvgal Snak, vi maatte jo vistnok Lettere kunde forstyrre Arbeidet for de Kjæltringer nu end siden, naar der er givet dem Roe og Mag at opføre det; jeg taler nu her om hvad jeg slet ikke forstaaer hører jeg Eder sige, men, jeg kan ikke nægte, det er hvad jeg grunder meget over, Tingen maae vel være, at vi ikke kan naae at forstyrre Arbeidet?

Fader er nu igjen i Rigsfsng:, I befatter Eder vel ikke meere med at følge de Forhandlinger; siden den 27de Martz har jeg været aldeles ligegyldig for alt hvad der foregaaer, før den Tid fulgte jeg dog nogenledes hvad Talen var om — i Morgen reiser Rørdam paa Løverdag Ingeman fra Begge venlige Hilsener. —

Nu Farvel mine kjære Børn ! Gud ledsage Eder paa alle Eders Veje ! saa beder inderlig Eders trofaste Moder

E: Grundtvig

i dag har jeg ikke seet til Meta men Fader har været der, maaskee seer du selv Brev fra hende, hun havde det godt. Tante M: og J: sige hils — hils! og lille A.

s. 256 Bededagsaften 3die Mai 1849.

Tak for Brevet i Dag kjære Svend ! der gjorde Moder godt at læse. — Der kom da som du jo selv bad om, ingen Pænge med Hammerik i Dag, har det nu ikke sadt dig i Forlægenhed saa er det min Skyld da du veed jeg ikke fik dem bort da det var Tid, Fader gav mig 10 R. at sænde og Skræderen fik de 10 R. for Joh: som du bad de ligger her da til videre. —

Hilses kjærlig mine kjære Sønner fra Fader, Tanter og Eders gamle Moder

E: Gr:

Meta var her nu et Øjeblik og bad Eder naturligviis at hilse — nu gik hun.