Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1849-05-04)

Fra Johan Grundtvig til faderen.
Sundsmark 4 Maj 1849
Store Bededag Kl. 1 Formiddag.

Kjære Fader!

Jeg vil dog sende dig et Par Ord med ved denne Lejlighed, egenlig kun for at give Pastor Bøggild en Art Introduction, thi her er er i Øjeblikket ingen Tid til Mere; Svend og jeg staae paa Springet at gaae ind og sige ham Farvel. Pastor Bøggild, der i den sidste Maaned har fungeret som Feltpræst herovre, er efter min Overbevisning en begavet, dygtig og nidkjær Præst, og en ivrig og redelig Mand med ikke almindelige Kundskaber og en ualmindelig Livserfaring. Hans Orm er en noget for stor Snaksomhed, thi tie kan han ikke. Han har i den Tid, han har været her, vundet meget Bifald og viist megen Kjendskab til de Forhold, der finde Sted i Feltlivet tillands og vands; vi have seetes næsten daglig hos Carstensens i den sidste Maaned og jeg har havt megen Fornøjelse af ham, da han er en livlig Mand.

Saasnart jeg faaer Tid, skal jeg skrive dig udførligere til, for denne Gang maa jeg, med Tak for de Linier fra dig, jeg forleden fik, nøjes med at bede dig leve vel og bringe Moder, Meta og Peter og de Andre en hjertelig Hilsen fra

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.