Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1849-05-25)

Fra Meta Boisen til Brødrene.
den 25de Mai.

Kjære Brødre!

Nu er det længesiden jeg sendte nogle Linier, og det kunde I dog ærlig have fortjent, thi jeg har nu fra dig Johan modtaget 2 a 3 Breve siden jeg sidst skrev, du Svenn har derimod kun været meget sparsom, skjøndt jeg i en Maaned paa Grund af Sygdom var forhindret fra at skrive saa du kunde gjerne i den Tid have ladet mig høre lidt fra dig; dette Brev skriver jeg kun fordi Moder ingen Tid har idag da jeg sidder og venter paa hende thi hun har lovet at gaa op med mig paa Møllen i Eftermiddag; men I skal snart høre fra mig hver især, men for dennegang maa I nøies med en kjærlig Hilsen fra Eders hengivne Søster.

Meta

P. s. Tante Jane beder mig at hilse Eder, ogsaa fra min Mand veed jeg at jeg skal bringe Eder en kjærlig Hilsen, dersom han vidste jeg skrev. Vi tale saa ofte om de to kjære Venner paa Als.

Fader hilser kjærlig.

[Inden i Konvolutten:

Her seer I da jeg har faaet Meta med Pen i Haand, hun kom nu og ville have mig lidt op til sig, jeg fik hende da hertil imidlertid jeg fik mig færdig. Dette faaer I nu altsaa paa Landet Gud være med Eder ! en glædelig Pintse ønskes af Moder. —

25/5 49.]