Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1849-05-30)

Fra Meta Boisen til Broderen Svend.
den 30te Mai 1849

Kjære Svend!

Tak ja ret inderlig tak for dit Brev som jeg modtog den 28de Dagen efter min Fødselsdag, jeg kan jo ikke nægte at jeg havde glædet mig til at modtage Brev fra dig den 27de og at det gjorde mig ondt intet Brev at modtage paa denne Dag som vi paa engang nær altid have tilbragt sammen, men da jeg nu har modtaget dit mageløs kjærlige Brev af 26 saa er jeg rigtig blevet saa glad, thi det var et godt Brev, Svend! det indeholdt en saa broderlig og kjærlig Hilsen til mig som jeg længe har følt en Trang efter at faae fra dig, skjøndt jeg vel veed at jeg har ligesaamegen Skyld som du i at jeg ikke længe har modtaget nogen saadan, kald mig nu ikke sentimental fordi jeg udtaler mig saaledes til Dig der gives dog vist Øieblikke i dit Liv hvor du kan føle en saadan Trang eller der vil dog sikkert komme saadanne; — fra Sysette har jeg en venlig Hilsen at bringe dig og hun lagde tillige til, var det ikke saa dumt indretted som det er i Verden at ingen ung Pige kan skrive til en ung Herre uden megen Omtale saa skrev jeg dine Brødre til thi jeg kan ofte føle saadan en Trang og Lyst til at tale lidt med dem, hun har det nu gudskelov godt og jeg haaber nu det skal vedvare da vi har faaet saa deilig Sommer ja Gud give jeg ikke oftere maa see hende lide saaledes som sidst ved hendes sidste Anfald af Sygdommen var jeg desværre temmelig syg saa jeg kunde ikke i en Maaned faa hende at see og det kan Du tro var haardt at bære med Taalmodighed, men du kan ogsaa tro Glæden ved at see hende mageløs stor.

Nu vil jeg da fortælle dig lidt om hvorledes vi tilbragte min Fødselsdag eller som Fader foreslog den Aften ved Bordet at sige min Aarsdag, om Morgenen kom Sysette tidlig og indrettede tilligemed Peter et nydeligt lille Bord dækket med Foræringer som det dog maaskee kan more dig at høre fra Susa et nydeligt strikket uldent Tørklæde, og to Urtepotter med Reseda, fra Fru Dalgas et Rosentræ i Flor. Dagmar en deilig Bouquet Blomster og et par Manchetter, fra Enrico en smuk Blomst i Urtepotte, Fader en sort silke Mantillie, Moder en Kringle (stor) og en Krandsekage Tante Iane en Krave, Georgia en stor Mappe til Tegninger Mappen havde hun selv lavet og desuden paa tegnet efter Naturen to smukke Bøgegrene, fra min Svoger Frits et høirødt Claveer-Tæppe og endelig fra min kjære Peter Rammer til to af Lunbyes Stykker det fra Refsnæs, og det med de to Hunde s. 272 og Rammer til Lundbys Dit Carlos og Bloms Portraitter som nu alle er hængt op i Dagligstuen; en Theepotte af Metal og et sort Silkeforklæde og Noder Om Formiddagen var her en heel deel Mennesker som du nok selv kan tænke omtrent hvem var de blev alle indbudt til om Aftenen og de Fleste mødte ogsaa og vi tilbragte en meget munter Aften Sysette sagde om mig at jeg var blevet 10 Aar yngre den Dag, til Middag var vi i Vimmelskaftet. Nu maa jeg slutte da jeg skal hen til Fader og Moder og de længe har ventet mig men her kom Fremmede som opholdt mig. Imorgen er vi bedt ud til en Kjøre- tour i Skoven med Constantin Hansens som jeg glæder mig meget til, ogsaa Susa, Georgia og Dagmar skal med, Skoven er nu saa deilig jeg var der i Løverdags med de andre Møllerfolk, og i Mandags i Fredriksdal hos Soffords med Schouws. Nu Levvel og Gud være med dig og med os Alle i denne sørgelige Tid det ønskes inderligt af

din eneste Søster Meta

Ps. siig Johan tak for hans Brev jeg skriver til ham en af Dagene, Knudsen bad mig takke for Brev han skriver ogsaa snart til ham.