Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1849-07-22)

Fra Meta Boisen til Brødrene.
Vesterborg den 22de Juli 1849.

Kjære Brødre!

Jeg veed nok at I hver skulde have et Brev fra mig men da jeg nu som I nok har hørt af Meinert, agter at besøge Eder med det første, saa vil jeg helre mundtlig gjøre det men nu vil jeg blot sende Takken for Brevene inden jeg kommer, for at I ret kan modtage mig med milde Ansigter, og slet ikke skal have noget at sige ondt over. Naa, saa kommer da Peter og jeg, og jeg tænker ogsaa Magisteren 1) og Harald, vi kommer med Dampskibet Thirsdagen den 31te Juli til Sønderborg, og jeg haaber da at I vil modtage os og skaffe os Husly for et par Dage, hvorpaa jeg afgaar til Faaborg, og Peter til Frederits hvortil han gjerne vilde see at faa Eder med. Nu Farvel for denne Gang, om otte Dage haaber jeg om Gud vil at samles med mine kjære Brødre og vi skal da tale rigtig sammen, blandt andet om den forbistrede Vaabenstilstand som jeg idag ikke gidder tale mere om, men som jeg haaber vi skal blive enige om naar vi tales ved.

Eders eneste Søster Meta.