Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1849-07-26)

Fra Meta Boisen til faderen.
Vesterborg den 26de Juli 1849.

Min kjære Fader!

Du kan ikke tænke Dig hvor stor en Glæde du har gjort mig ved at sende mig de to rare kjærlige Breve, som jeg da nu Begge har modtaget, det ene i Tirsdags og det andet idag, Moders fik jeg i Mandags, vil du nu ogsaa bringe Hende min inderlige Tak for hendes Brev; idag faaer jeg ikke skrevet Hende til men nu skriver Caroline til Hende, men naar jeg kommer til Als eller senest til Faaborg skriver jeg Hende til og fortæller om Johan og Svenn som jeg ved I Alle længes efter at høre noget om og navnlig du min kjære Moder som elske[r] dine Børn saa høit som nogen Moder kan elske dem, saa at ethvert Ord fra dem og om dem glæder dig saa inderligt. Hvad Vaabenstilstanden angaar som du skriver Svenn ogsaa er meget misfornøiet med, da glæder det mig meget jeg skrev nemlig til dem Begge forleden Dag at jeg haabede vi skulde kunde blive enige om at ærgre og græmme os over den, jeg glæder mig nu som du nok kan tænke meget til at see mine kjære Brødre, men naa[r] jeg da har seet dem kan jeg ikke nægte jeg glæder mig inderlig til at komme tilbage til Eder mine kjære Forældre og til mit yndige Hjem paa Møllen som jeg længes meget efter, Peter og jeg tager da nu om Gud vil tillige med Magisteren og Harald paa Mandag Morgen tidlig for at naa Svendborg saa tidlig om Eftermiddagen som muligt da vi gjerne vilde see os lidt om der og vi Tirsdag Morgen skal gaa med Dampskibet til Sønderborg. Peter har lovet mig at jeg skal faa det Sted at see paa Langeland hvor du har opholdt dig saalænge, Peter tager da Ondsdag eller Thorsdag til Frederits og jeg til Faaborg, hvor jeg haaber at modtage Brev fra Eder, derpaa tager vi efter Peters Tilbagekomst til Nyborg og over til Corsør, hvor min Svoger Frits henter os, og vi tænker da at tilbringe Søndagen den 5te August hos ham og derfra gjøre en lille Tour til Kierkegaards og vi kommer da til Kjøbenhavn paa Jernbanen Thirsdag eller senest Onsdag Aften, nu har du da faaet hele vores Reiseplan, blot det nu vil blive lidt godt Veir, thi i de sidste Dage har vi kun havt meget maadeligt Veir. Peter har s. 296 nu skrevet til Johan idag, og jeg i Søndags saa jeg haaber de sørger for Husly til os ellers seer det galt ud for os. Nu vil jeg slutte for denne Gang med mange Hilsener til Tante Jane, Amalia og til Eder mine kjære Forældre Gud være med Eder og bevare Eder fra al Sjæls og Legems Fare som jeg veed I ogsaa vil bede Gud bevare Eders Børn. Fra min kjære Peter skal jeg hilse dig og sige at han ogsaa føler Trang til at takke dig, men han er som Uffe han tier naar jeg taler thi saa behøver han ikke at tale, det er hans men ikke mine Ord, ogsaa til Moder og Tante har jeg en kjærlig Hilsen fra ham. Min Svigermoder og Magisteren beder mig at sende Eder tre en venlig Hilsen. Lad mig nu endelig faa Brev i Faaborg om ikke før,

din lille Pige.