Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1849-08-21)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
Tirsdag, den 21de August 1849

Kjære Johan!

Du skrev mig kjærlig til den 5te og den 10de til Bryllupsdagen, Svend gjorde ligesaa og ikke et Ord har mine kjærlige Sønner seet fra mig siden, – – – der er inted jeg har været skikket til; at undskylde mig hermed, hverken vil, eller kan jeg, at mine kjære trofaste Sønner stadig har bygget og boet i mine Tanker, er nu ogsaa vist, herom tvivler mine Børn ikke heller. – – – d. 22de

jeg blev her afbrudt ved en Visit — Frue Carstensen som vilde bringe Eders Hilsen saa nye som mueligt da hun var kommet igaar, jeg takkede naturlig herfor som i det heele for hendes mageløse Godhed mod mine Børn, jeg havde blot den Anmærkning at gjøre, hvad jeg havde kundet mærke, »hun var for god og overbærende imod Eder«; lidt Skrup imellem gjør godt tænkte jeg, ellers blive I jo reent forvænte til I komme Hjem til Moder, der, som I veed, gnaver og skjænder, men meener det visselig godt med Eder kjære Børn!

Carlo var her nu med Hilsen fra Eder, med ham følger nu 6 Skjorter at deele, samt 3 Kraver til hver af Eder som I kjænder og 5 Flipper; jeg har været bange I skulle være forlægne ; da de fiine Skjorter vist ikke nu er brugelige for Eder, sænd mig dem ved Leilighed, maaskee kan de da komme sig lidt igjen hos mig; sig mig om der ellers ikke er s. 301 Noget du kunde trænge til som jeg kan hjelpe med. Svend seer nu ogsaa lidt fra mig i Dag, at Meta ikke har skrevet siden hun kom hertil hører jeg med forbauselse. – – – Politik er jeg nu slet ikke kommet med i Dag, jeg finder det er uhyre sørgeligt som det seer ud med de Røvere i Slesvig, ja der er mange Kjæltringer til, de kommer nu bestandig meere frem for Dagens Lys, nu stop. Du skriver nu snart og seer da snart igjen fra

din trofaste Moder
E: Gr: