Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Peter Outzen Boisen (1849-08-27)

Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend.
Kbh. d. 27—8—49. Kl. 11¾.

Kjære Svend!

I dette Øieblik gik N. Spandet, Høxbro og Algreen fra os, efterat have tilbragt en fornøielig Aften sammen — og ikke daarligt slaaet til Søren — og til de gode Ting, Meta satte frem for os, for at modtage Lykønskning i Anl. af Johans Forfremmelse til Premier-Lieutenant von — Krigsreserven. Din Skaal blev ogsaa drukken — men med bestemt Ønske om at Du snarest mueligt vilde tage ordentligt fat paa Dit store Kæmpe(vise) Værk, som dog er Dit nærmeste Kald, og som nu ikke kan undvære Dig længer — Kampen er jo ogsaa nu ude for dennegang paa en Maade — sæt Dig derfor ned og skriv os de gamle Kæmpeviser — det er meget bedre end dette ynkelige »nok see, men nichts røren« — paa den jammerlige Komers ligefor Eder i Slesvig. — Seer Du — paa Fredag d. 31 Aug. — afholder Dansk Litteratur-Selskab et Møde, hvorved der kundgjøres, at den nye Bestyrelse vil have fat paa ikke mindre end 3 nye Arbeider: 1) Christen Pedersen 2) Evald 3) Holberg (den gamle Historie, hvor Holbergiana er løbet paa Grund og kan ikke komme af Grunden uden Resurcer af Litter. Selskabet). —

Da jeg læste det imorges i Adres[se]avisen, tænkte jeg strax: nu har Best. kastet Kæmpeviserne agter ud i Glemselens Bølger, siden den tager fat paa saa meget Nyt — foruden alt det Gamle, den dog har s. 303 begyndt paa, som Schack-Staffeldt, hvis Fuldførelse Hauch nu har overtaget o. s. v. men tænkte mig dog, at der maatte strides med den derom. Høxbro kom da iaften og var af samme Mening, hvorpaa vi gik op til Brandt, som gav os følgende Forklaring af hvad han vidste: Bestyrelsen havde henvendt sig til ham med Anmodning om at tage fat paa Chr. Pedersen — gjøre et Overslag o. s. v. — han indvendte strax, »hvad gjøres der for Kæmpeviserne? Tilvisse ligger Chr. P: mig paa Hjerte, som jeg længe har havt isinde at tage fat paa, men jeg vil paa ingen Maade have, at dette Arbeide skal staae iveien og forhindre Kæmpev :« Dertil svarede navnlig Formanden Dr. Lange, at de ansaae det ligefrem for en Æresgjæld, hvori Best: stod til Selskabets Medlemmer, at det laae den meget paa Hjerte, og at man havde henlagt Pengesummer dertil, og ventede til der kunde begyndes derpaa, om end maaskee i noget mindre Maalestok, f. Ex. 500 Ex. istedetfor 1500 Ex. men at Dr. Lange bestandig tænkte sig Dig allene som Manden der skulde udføre det, og paa hvem der ventedes. — Chr. P. skulde kun koste Selskabet en 300 r. om Aaret, saa det Arbeide kunde ingenlunde staae iveien for Kæmpev. — Vi bleve nu enige om at samle nogle Flere her paa Møllen imorgen Aften for at overlægge Sagen og see at komme til det Resultat : at paalægge Bestyrelsen at arbeide for 1) Kæmpev. (ved at tilskrive Dig derom høre Din Mening o. s. v.) og 2) for Chr. Pedersen, som passer godt sammen; derimod at lade Evald fare, som Boghandelen uden noget Tab lettelig kan besørge — item det Holbergske, hvortil man har havt 1100 r., saa det bør kunne klare sig selv. —

Dette Foreløbige meente jeg at burde strax tilskrive Dig iaften kjære Svend ! Det fuldstændigere og grundigere, skal Høxbro om faa Dage tilskrive Dig — Men tænk nu over Sagen, om Du ikke bør komme herind i Vinter og tage fat. Naar Du kunde faae 400 r. aarlig af Selskabet, kunde Du vel leve. Levin synes ikke at faae nogen Indflydelse paa denne Bestyrelse. —

At jeg og Meta ikke har skrevet til Eder før — og sagt Eder Tak, derover skammer jeg mig i den Grad, at jeg gjennest som mueligt vilde rende fra den, men den følger mig. Hjælp mig! og løft den selv af — og sank gloende Kul paa vore skamfulde Hoveder. Tak! Tak for sidst! Begge to! I ere mig i Sandhed kjære — langt kjærere, end (jeg tilstaaer det) at jeg har givet Eder Grund til at troe.

Din hengivne Ven og Svoger
P. Boisen.

s. 304 Hils min Ven Dr. Matthiesen, for hvem jeg har besørget hvad han paalagde mig! Hils den gjæstmilde Pastor Carstensen, hans Kone har lovet at spise til Middag hos os imorgen, hun vinder Alles Hjerter her! — Hils Vilh. Blom! og saa god rolig Nat.

Meta har været meget rask efter Reisen.