Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1849-09-06)

Fra Johan Grundtvig til faderen.
Fynshav 6te Sept. 1849.

Kjære Fader!

Vær lykønsket til din Aarsdag af din ældste Søn, der nu 2 Aar i Træk har været forhindret fra Ansigt til Ansigt at bringe dig sin Lykønskning og sønlige Tak for den forgangne Tid. Gid den næste og mange flere atter maa finde os samlede til fælles Glæde ! Dog derfor raader Gud; Udsigterne ere vel ikke de bedste, men dog heller ikke slette; Vaabenstilstanden synes kun at ville blive os til lidet Held; efter lang Nølen er Regeringen i Slesvig jo endelig blevet indsat, men har nok endnu kun ringe Magt, vel tildels paa Grund af, at den indbyrdes er saa uenig, da den Grev Eulenburg, Preussen har sendt os, skal være en complet slesvigholstensk Ræv, der f. Ex. har den Anskuelse af Sagen, at det var Chr. 8., der ved sit aabne Brev rejste Oprøret. Imidlertid har den dog nu givet Ordre til at undersøge Afsættelsen af de danske Embedsmænd i Slesvig, navnlig har Amtmanden paa Nordborg faaet Ordre til at undersøge de Sundeveder-Præsters Afsættelse, og de vente deraf ganske sikkert deres Gjenindsættelse; Gensdarmerne komme dog vel sagtens ogsaa ud med det Første, skjøndt Eulenburg skal holde paa dem, og al Udskrivning i Slesvig fra begge Sider er forbudt. Dog indrømmer jeg, at vi vist i det Hele taget ingen Fordeel høste af denne Vaabenstilstand ; vi kunde sagtens ved at fortsætte Krigen noget længere, opnaaet en definitiv Fred, lige saa god som efter denne Vaabenstilstand; thi Krig med Holstenerne faae vi jo upaatvivlelig til Foraaret, om ikke, som rimeligt er, med flere endnu, og nu, da vor Hær var blevet saa stor, som den vel omtrent kan blive, kunde vi ligesaagodt blevet ved s. 307 at føre Krig, ialfald saalænge Aarstiden tillod det. Men gjort Gjerning staaer nu ikke til Ændring og vi ville dog haabe, at denne Vinter ikke vil blive saa rig paa Krænkelser og Tab for vor Sag som den forrige, sørgelig Ihukommelse. Vi have nu permitteret de ¾ af vort Mandskab og blive ialfald for det første, i de samme Cantonnementer, som vi nu have, den østlige Kyst af Als, ligeoverfor Fyen, paa 2 Mils Afstand derfra, i Elstrup By og hele Notmark Sogn. Der ligger nu ialt 8 Batailloner paa Als, ialt omtrent 2000 Mand, og deriblandt alle 3 slesvigske Batailloner, 10de, 12te og 13de. Vil Du hilse Moder mange Gange og ligeledes dem paa Møllen fra

Din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.

P. S. Skrevet i Hast.