Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1849-10-20)

Fra Johan Grundtvig til Broderen.
Almstedskov 20 Oct. 1849 Aften.

Kjære Svend!

Her sidder jeg da nu, 3 Dage efter at vi vare samlede hjemme den sidste Aften, paa samme Tid paa Alses Østkyst, ensom i en Bonde s. 311 hytte og tænker med Glæde tilbage paa hin Aften og paa alle de Aftener og Dage, det blev mig forundt [for] saa kort siden at tilbringe i min hjemlige Kreds, der har saa mange Aars Hævd paa at være mig den kjæreste i Verden. Jeg troer dog, at jeg vil kunne finde mig ret godt i at leve her i Vinter; jeg er allerede heelt hjemme, har anviist enhver Ting, mig selv iberegnet, sin Plads i Stuen, og finder det saare hyggeligt. Du kjender Lejligheden, det er i Carlos forrige Qvarteer hos Hans Møller, hvor jeg fik Ordre at boe, da Regnskabsføreren Dagen efter min Afreise ved Bataillonsbefaling fik mit forrige Qvarteer. Det var mig, kan du nok tænke, kun lidet kjært, men før Oberstl. kommer, er intet derved at gjøre; da haaber jeg dog nok, at faae det forandret, da jeg har bogstavelig 1 Times Gaaen til Notmark, som jo er mindre bequemt. Captainen commanderer baade Bat. og Comp., ɔ: han boer i Præstegaarden og lader Vestengaard fra Rumohrsgaard commandere Bataillonen. Jeg mødte Capt. paa Vejen hertil og han var meget aimabel, havde ikke engang bemærket, at jeg var blevet over min Permission o. s. v. Siden har jeg ikke seet ham, da han ikke var hjemme imorges, da jeg gik op for at mælde mig. Han er naturligviis i denne Tid paa Farten tidlig og silde og spiller rigtig sin Mand medens Katten er borte. Ahr. boer ogsaa i Præstegaarden, men har ikke synderlig med Capt. at gjøre undtagen alt imellem at han faaer Grovheder i samme Smag som dem, jeg har faaet. Igaar gik jeg over og besøgte Holck (jeg kom til Notmark Kl. 3 Eft. M. og til Sønderborg Kl. 10½ om Morgenen) og spillede en Lhombre med Hansen og ham om Aftenen, og da det blev silde, blev jeg der om Natten, og kom derfor først i mit Qvarteer her ved Middagstid. Jeg reed i eftermiddag (for jeg har naturligviis her, som i alle mine Qvarterer, Hest) over til Himmark et Fandens Stykke Vej, 2 Timers Ridt, for at see Vilhelm, og ventede, da jeg omsider fandt hans Qvarteer, der i 2 Timer forgjæves. Han var til Bataillonsexercits oppe ved Hagenberg Kirke og Øvelserne varede endnu i Mørkningen Kl. 6, da jeg reed min Vej, jeg kunde høre Hornene i Frastand. Jeg efterlod ham Ordre til at besøge mig imorgen Søndag, og haaber, at den bliver efterkommet. Fra din Captain og Lieuten. Holck skal jeg sende dig mange Hilsener; Holck er endnu ej rigtig rask, men dog meldt til Tjeneste; Falkenskjold er endnu ved lste Comp. og Ahr. og han har idag gjort Tjenesten som sædvanlig, uden at jeg har faaet nogen Ordre at møde. Vil han lade mig være fri, saa for mig gjærne, men det har sagtens ingen Nød; han hitter mig nok. Jeg glemte dog adskillige Ting i Kbhn. allerede har jeg opdaget: Slesvigs Kort (det maa være nede i Stuen, s. 312 hvor jeg bragte det ned for Moders Skyld) min Lommekam (som maa være i vore Stuer, maaskee paa Kanten af en Hylde, f. Ex. den i Sov[e]kamret, den »røde Hylde« og endelig : Penne. De to første Ting maa du sende mig over tilligemed Støvlerne snarest muligt, jeg savnede Kortet meget idag da jeg skulde hitte Vej til Himmarke, uden at have Idee om den, det ligger forresten lige ved Nordborg-Vejen, lidt hinsides Svenstrup, der ogsaa ligger ved den, men tilvenstre, som H. tilhøjre. Jeg glæder mig usigelig til at see Vilh. imorgen; hans Fader talte jeg lidt med ved Ankomsten, hvor han var nede med andre Standspersoner at tage mod Gen. Schleppegrell, der kom sammen med mig. Oberstl. Bruhn benaadede mig ombord med en Times »geistreich Conversation«, hvoraf man skulde troe, at han havde læst Alt, været alle Steder, vidste Alt ; eller dog meente det selv ; jeg gav naturligviis den beundrende Tilhører, thi sige Oberstlieutenanten imod, dertil har jeg naturligviis ikke Arrogance nok; det gjør jeg aldrig. Schl. kjendte mig naturligviis strax ved Navn, ifølge sit mærkelige Talent og spurgte til dig, og sagde mig siden, da jeg mældte mig hos ham i Sønderborg, at din Ansøgning alt var sendt til Kbhn. Fra Carstensens skal jeg da hilse saa mange Gange; Fruen kunde slet ikke begribe, at du var blevet, og ikke jeg; hun vilde sætte høj Priis paa og ventede ogsaa, Brev fra Moder, aa! see til, at hun faaer det! Du saae sagtens, at Fru Grove og Frøk. Stephensen vare med ombord ; der maatte jeg naturligviis gjøre Tjeneste. Man har det fortræffeligt der ombord, l opredt Køje med reene Lagener, Natpotte og Vasketøj, og foruden en opvarmet Salon, god Kost o. s. v., saa det er ingen Sag at rejse paa den Maade. Jeg kom fra Kbhn og hertil for 9 rdr. i det Hele, da jeg kom ud med Corpsskriveren, det var godt sluppet. Desværre have vi nu kun Cantonnementstillæg ɔ: 4 rdr. mindre end før, men det er indstillet, at vi .skulde beholde Felttillæget idetmindste, paa Grund af Alses Dyrhed. Cathala boer i dit forrige Qvarteer og Hansen allene i Kroen, Holck i sit gamle Qvarteer. Nu veed jeg, idetmindste iaften, ikke mere at fortælle dig; din Gage glemte jeg at hæve igaar, men skal gjøre det imorgen, du vil jo ikke indtil videre have den over? Jeg sidder og studerer Petersens Islændere; den faldt mig først i Haanden og jeg valgte derfor at begynde mine Studier med den. Jeg lægger nu Pennen, for at tage fat paa denne Bog og føjer maaskee imorgen tidlig saa et Par Ord til, inden Brevet afgaaer. — Vil du komme og besøge mig, kan du godt blive her om Natten ; min Seng er fuldkommen bred nok til To. Godnat! og Sov vel!!!

21de October. Een Nyhed har jeg da, efter at have faaet Parolen s. 313 for igaar, at Capt. Arentz er kommet til lste Res. [J]ægercorps og at vi skal have 3 nye Lieutenanter, Bengmann (vist Bergmann?) Stoner og Hammeleff, af hvilke vi sagtens faaer den ene til Comp., da Falkenskjold er forsat til 4de Comp, fra imorgen af. Istedenfor Arentz faae vi Capt. v. Holten-Bechtolsheim (ham i Garden?). Det er idag Ruskvejr og Vilhelm har endnu, da Kl. er 12, ikke indfundet sig og kommer saa sagtens ikke idag. Jeg bliver dog vist hjemme, da jeg ikke veed noget Sted, jeg gider gaae hen, uden det maaskee skulde være ned til 2det Comp. iaften engang. Hils Skovgaard, Høxbro og Knudsen saa meget fra mig og tak dem for godt Selskab. Iligemaade dem paa Møllens begge Sider, navnlig Peter og Meta med Tak for sidst. Hils ogsaa Fader og tak ham for al hans Godhed imod mig. Jeg sender ham med Tak for Laan de første 20 rd., jeg laante af ham, men i Brevet til Moder, for ej at sinke dette. Lev nu vel, kjære Svend og lad mig ret snart høre fra dig. Jeg ønsker altid at kunne spore i de Breve jeg faaer fra gode Venner at faae deres Tanker ved at mod- tage hvad jeg har meddelt i mine Breve, mærk dig det og opsæt ikke at mælde dig hos

din hengivne Broder
Joh. Grundtvig.