Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-03-21)

Fra Johan Grundtvig til moderen*
Sønderborg Slot d. 21 Marz 1850.

Kjære Moder!

- - - Vi have i disse Dage havt Præsentation for vor Brigadecommandør, Oberst Krabbe, mit Compagni havde sin igaar fra Morgen og indtil Aften, til at kjede sig tildøde over. Idag er jeg nu paa Vagt, og imorgen Aften har vi stor Soiree paa Raadstuen med Sang, Musik og Dands ligesom for 14 Dage siden. - - - Vi leve i dyb Fred her s. 387 ovre, dog ikke aldeles sikkre paa den; vi sluge med Begærlighed Aviserne, men blive lige kloge; den ene Dag skal vi have Fred og den anden Krig, det gaaer op og ned; og Ingen veed nogen Rede paa, hvordan vi egenlig staaer for Øjeblikket. - - - Det Sidste, jeg saae i Slesvigholstenernes Blad var det, at Grundtvig nu stod paa Springet til at blive Minister; og det gad jeg dog gjærne vide, om var sandt; han skulde dog vel ikke allerede være blevet det, og det være Grunden til, at I har glemt mig? - - - til 1ste April skal vi nok alle ud paa Kasernen, idetmindste slipper jeg neppe derfor, paa Grund af min Stilling. - - - Hvordan har Fader det? jeg seer, at han er virksom paa Rigsdagen og i Danskeren, men kan han ogsaa rigtig taale en saadan Anstrængelse. - - - Vil du hilse Tante Jane — skjænd dygtig paa Svend og Høxbro, og hils Fader og Meta og Peter mange Gange fra

din hengivne Søn
Johan Grundtvig