Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-04-18)

Fra Johan Grundtvig til moderen. *
Sønderborg 18 April 1850.

Kjære Moder!

- - - Tak skal du have, at du, uagtet midt i Flytningen, dog gav dig Tid til at sende mig nogle Linier til min Fødselsdag, da jeg ellers altid plejede at være i Eders Midte, men desværre nu i hele 2 Aar har tilbragt langt fra Eder, langtfra saa hyggeligt eller venligt som tidligere. Forrige Aar laae vi paa Vagt i Brohovederne den Dag, iaar var jeg vel fri og i Byen, men den gik dog af uden mindste Ophævelse, da Ingen vidste, at det var min Geburtsdag, og jeg ikke var i Humeur til at sige det selv. — Jeg har det iøvrigt her saa godt som man kan have det udenlands; for udenlands er man, thi man har hverken Dannelse eller Interesser tilfælles med denne Bys Befolkning; heldigviis boer jeg nu hos en meget vakker, men ganske simpel, Slagterfamilie, der er saa venlige og opmærksomme imod mig, som jeg kan ønske; - - - Saalænge Svendsen er i samme By som jeg, savner jeg ikke Selskab, og engang imellem kan vi ogsaa faae Lejlighed til at besøge Dyppel eller Broager. - - -

Nu maae I da være rykkede ind i Eders nye Lejlighed i den gamle Gade; - - - Een Ting glæder jeg mig til i denne Anledning, nemlig at det uhyre Pulterkammer, vi havde, bliver fejet ud ved denne Flytning; du veed nok, jeg har tit givet Ondt af mig over den Ufornuftighed at gjemme paa alslags gammelt Skramleri, som aldrig kunde komme til nogen Nytte; I have jo Lov at smide paa Gaden i de Dage hvad I ville, og jeg fryder mig ved Tanken om hele den Kramkiste liggende udenfor vor Port, Stole med 1 Been og Been uden Stole; Skabe, der ikke kunde hænge sammen og Kurve uden Bund etc. etc. Du er vel egenlig allerede nu ret fornøjet med Flytningen, for der er jo der anderledes Rolighed end i Vimmelskaftet, hvis Spektakel du saa tit har beklaget dig over, og som just heller ikke altid var behageligt.

den 22. April 1850.

Da jeg endnu ikke har faaet Svar fra Svend paa mit Brev af 15de maa jeg antage, at der er Noget ivejen, for dersom det var gaaet lykkeligt af paa Møllen, vilde jeg dog sikkert strax faaet Underretning derom. Jeg begynder derfor iaften at blive lidt urolig, - - - lad mig snart høre noget fra Eder.

Din hengivne Søn
Johan Grundtvig.