Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-05-17)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Odense, Fredag-Aften 17/5 1850.

Kjære Moder!

Træt af Rejsen som jeg er og længselsfuld efter Hvilen, som jeg ogsaa vel kan trænge til, da jeg ikke har sovet siden vi saaes, — vil jeg kun med disse Par Ord lade Eder vide, at jeg er vel ankommen hertil, har været hos Kaptejn Falkenskjold, der nok meente at skulle faae mig til Kompagniet, har truffet et Par Bekjendte mellem Corpsets Lieutenanter og har besøgt Paludan-Müller, der, som ogsaa hans Kone, modtog mig med stor Venlighed og bad mig jævnlig besøge sig mens jeg opholder mig her. Hvorlænge dette vil blive, derom kan endnu intet siges; Falkenskjold meente, vel en 14 Dage. Jeg har faaet Kvarteer anviist hos Justitsraad Schönheyder, men vil først gaae derhen imorgen. Inat bliver jeg her paa Postgaarden.

Major Lange, min nye Chef modtog mig meget artigt, og skal være en særdeles human Mand. Mandskabet, meest unge Folk, er fra de forskjeiligste Egne af Landet: Jyder fra alle Amter, Sjællændere, Fynboer og Lollikker. Jeg faaer god Lejlighed til at gjøre dets nærmere Bekjendtskab, inden vi rykke ud, da jeg daglig vil faae med dem at gjøre. Jeg har altsaa al Grund til foreløbig at være vel tilfreds, og har Haab om at kunne vedblive at være det. Til Johan skriver jeg nu et Par Ord og faaer ogsaa sendt ham mundtlig Hilsen med Lütken, der imorgen passerer herigjennem til Als (han fulgte med til Sorø, hvor han vilde være en Dag over).

Med mange venlige Hilsener til Dig og Fader og alle gode Venner, Møllerfolkene ikke at forglemme, og med taknemmelig Paaskjønnelse af al Eders Godhed og Kjærlighed, forbliver jeg

Din inderlig hengivne Søn:
Svend.