Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-05-18)

Fra Johan Grundtvig til moderen. *
Lysemosekaserne 18 Maj 1850.
Lørdag Aften.

Kjære Moder!

Vel er Familien, siden jeg sidst skrev dig til, d. 23de April blevet forøget med en ny Gjenstand for din moderlige Omsorg, men jeg er desuagtet vis paa, at du derfor ikke tænker mindre paa dine Sønner, om du end naturligviis ved hin Hændelse har endnu en Vanskelighed s. 390 til at bekæmpe for at faae Tid og Lejlighed til at lade os høre fra dig. Navnlig nu, da du igjen har mistet Svend, som desværre ikke kom tilbage til os den Gang, vil jeg ikke lade dig vente paa Efterretning fra mig, om denne end ikke kan indeholde noget Nyt. Svend skrev mig til d. 13de, som han skulde rejse fra Kbhn. d. 15de. Jeg skrev ham strax til til Odense d. 16de med det Budskab, at Een her ved Batl. (Bergmann) gjerne vilde bytte med ham, og opfordrede ham til strax at søge Ministeriet om Tilladelse. Men nu vil Skjæbnen, at Dagen efter, den 17de, Batl. faaer Ordre at afgive 1 Lieutenant til et Depotcompagni, og da afgiver Bergmann. - - - Hvad egenlig denne hele Indkaldelse vil sige, veed I sagtens saalidt som vi; det seer endnu jo omtrent lige meget ud til Krig og til Fred. At jeg i Grunden helst ønsker det Første, som Sagerne nu staae, haaber jeg, at du tilgiver mig, om du end ikke selv kan dele dette Ønske. Fader veed jeg ialfald er enig med mig i det Stykke.

Vi skal imorgen til et stort Gilde paa halvhundrede Personer, hos Oberstlieutenanten; det holdes paa Augustenborg og foruden omtrent 2/3 af Batl’s Officerer (fra oven og nedad) kommer der er heel Deel Officersfruer (fra Sønderborg), som det grasserer stærkt med netop i denne Tid herovre. Generalen har sin Familie her, Oberst Krabbe og Oberst Baggesen, vor Oberstlieut. og næsten alle Bataillonscommandeurer og Capitainer ligeledes; - - - kjedeligt bliver det naturligviis. — Vi havde i Fredags (igaar) Revue for General Schleppegrell ude paa Kettinge-Mark 1 ½ Miil herfra, i et pænt Regnvejr med hele vor Brigade, vi rykkede ud fra Kasernen Kl. 7 om Morgenen og var her igjen Kl. 2. Anden Pindsedag vil jeg see at komme over til Broager eller Dybbel. - - - Alt er nu grønt herovre, saa det er en Lyst at see, naar man ellers kunde glæde sig over Sligt paa denne fæle Øe, hvor vi nu alt have tilbragt 1 ½ Aar, paa 1 Maaned nær, og af disse 17 Maaneder uheldigviis de 10 her i, eller ved, denne forbistrede By, som intet skikkeligt Menneske nogensinde kan blive forligt med. - - - Det vilde være uhyre morsomt, om I kunde overvinde Eder til at afsee 4 Dage, om ikke mere, til at gjøre en Sviptour herover og see Eder om; Dampskibet Valdemar, der frembyder alle mulige Beqvemmeligheder gaaer fra Kbhn. hver Onsdag og kommer her Torsdag Morgen, og gaaer saa fra Sønderborg igjen om Lørdagen og er Søndag Morgen i Kbhn. Det var dog i Grunden ikke saa besværligt. Synes du vel? I kunde dog tænke lidt paa det nu i denne smukke Tid.

Hils Fader, Tante og Møllefolkene saamange Gange fra mig og s. 391 betænk mig ved Lejlighed med nogle Linier. Vil du hilse Alle derhjemme ogsaa meget fra Svendsen, og ønske dem en glædelig Fest.

Din hengivne Søn
Johan Grundtvig.