Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-05-21)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan.*
d. 21de Mai 1850.
Løngangsstræde 171.

Kjære Johan min ældste Søn!

Vist er det, at siden du sidst saa Brev fra mig har Tiden været optaget for Moder, først med den gruelige Flytning, og nu siden har den været aldeles opofret paa Møllen for Meta og den lille nye Indbyggerinde, vistnok har jeg derfor langtfra glemt mine kjære Sønner, men saalænge Svend var her, hørte du da saa flittigt og underholdende herfra som du jo nu vil komme til at savne, men sikkert ikke saameget som jeg vil det, thi nu herefter vil Brevene som oftest gaae en anden Vei. - - - Meta er saa, saa — men jeg vil nu haabe Sommeren skulle gjøre godt, lille Elisabeth som nu har faaet sit Navn, hun blev døbt i Søndags Pintsedag Hjemme paa Møllen af Fader, da Meta vil vænte paa sine Brødre til Faddere, iøvrigt hedder hun, Anna Elb: Susette, hun er en lille Dukke, men der maae dog lægges til, større end Johan var.

Nu Farvel mit Barn kjærlig Hilsen fra Fader, Tante og din trofaste Moder

E: Gr: