Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-05-21)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 21de Maj 1850.
jeg har da i Dag havt Brev fra Johan. —

Kjære Svend!

See her er da nu Moder kommet med Pen i Haanden, jeg sluttede nu et lille Brev til Johan som sændes med Oberst: Bl: der reiser i Morgen, han var her igaar og sagde Farvel! og du min kjære Søn skal da ogsaa have nogle Linier til Tak for dit Brev Pintsemorgen, saavidt kom du da! at jeg nu altiid længes efter Eder mine kjære Sønner det veed du da nok og du vil da ogsaa glæde Moder med Brev naar du kan, ja jeg siger Gud skee lov! du har været her Hjemme i Vinter, jeg synes ellers neppe jeg havde kunde[t] gjennemgaaet den. —

Et Brev som du seer, følger her fra Vilhelm, det kom i forgaars. jeg Længes nu ret efter at høre din Bestemmelse om du nu bliver hvor du fortiden er kommet, eller gaaer til din første 10de Batl: og din Broder han skrev, du havde havt Brev fra ham derom, hvad han ønsker behøves nok ikke at spørge om, det kommer nu an paa hvad du finder rigtigst da Man jo ikke altiid kan gaae efter hvad Man helst ønskede. — Der var endeel jeg havde lyst at tale lidt om, men Kl. er mange jeg skal paa Møllen, Fader er hos Browns.

Den lille Anna Elisabeth Susetta fik da Pintsedag sit Navn, ja du havde nok hørt Bestemmelsen om Daaben; igaar var da heele Familien fra Møllen her 6 i tallet; og Meta i Kirke. —

Kjærlig Hilsen fra Fader og Tante; jeg sidder tidt og vænter nu skulle Sv: komme, saa er det i det mindste i mine stille Tanker, ja Gud veed naar jeg dog igjen kunde samles lidt med mine kjære Sønner!

Farvel, Gud være med dig!

din trofaste Moder
E: Gr: