Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-05-23)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Odense d. 23de Maj 1850.

Kjære Moder!

Dit brev fra iforgaars fik jeg igaar Eftermiddag; det ene af dine to Spørgsmaal: om min Bestemmelse med Hensyn til 10de Batl. har jeg alt besvaret i mit 2det Brev, som Du da vel har faaet. Der er nu kommet to nye Off. til Corpset, af hvilke den ene er en Brodersøn af General Schleppegrell, en theologisk Candidat paa nogle og s. 395 30 Aar, som jeg nok troer jeg vil komme til at synes om. Ogsaa har jeg nær Udsigt til at faae en Bekjendt til Corpset: Overlæge Bohse, en behagelig ung Mand, som jeg kjender ovre fra Als. Jeg maa sætte dobbelt Priis paa enhver saadan Tilvæxt, da Corpsets Off. i det Hele taget ikke udmærke sig ved Dannelse eller saadanne Egenskaber, som jeg sætter Priis paa hos Kamerader, og man jo i Felten er næsten ganske indskrænket til Corpskameradernes Omgang. Mit sidste Brev sluttede jeg Mandag Morgen. Den Dag var jeg til Middag hos Pastor Westengaard, en rar hjærtelig Mand, om han end har sine Særheder. Om Eftermiddagen kjørte jeg med Capt. Lehmann af Ingenieurerne til den gamle Herregaard Dallund et Par Miil herfra, dog uden at besøge nogen der. I Tirsdags var der stort Middagsselskab hos Schönheyders i Anledning af Svanes og Magdalena (Asmild) Bruuns Bryllup. Der var foruden Muses blandt Andre en Søn og en Datter af Biskoppen, samt den constituerede Stift-Amtmand Bille-Brahe, en meget net Mand. Om Eftermiddagen vare vi samtlige henne at høre paa en Concert i Slotshaven og derfra en Køretour i Omegnen, drak Thee hos Schönheyders og endte Dagen med lidt Dands og en Spadseretour i Maaneskin. Igaar fik jeg som sagt Brevene fra Dig og fra Vilhelm Blom og drak Thee hos Westengaards. I Eftermiddag er en Rotour paa Aaen projecteret med Muuses og Schönheyders Pigebørn, saa Du seer jeg lever ret selskabeligt. Jeg kommer nu til Besvarelsen af Dit andet Spørgsmaal: vor videre Bestemmelse. Derom vides endnu intet, uden det, at vort Corps om nogle Dage skal skifte Opholdssted og forlægges til det vestlige Fyen i Egnen af Vedelsborg, altsaa mellem Assens og Middelfart, saa deraf lader sig intet slutte om vi ere bestemte til Jylland eller Als. — Jeg har idag faaet mig en Oppasser, som jeg nok troer at kunne [blive] tilfreds med. Det er en Fyenbo, som forrige Aar tjente en Regimentsdyrlæge som Oppasser og altsaa dog ikke er ganske raa. Siden i Tirsdags har jeg daglig haft Tjeneste og har Grund til at være vel fornøjet med Mandskabet. Kun de færreste af Folkene have været i Fægtning før, men de ere vel øvede og disciplinerede, saa jeg haaber, vi skulle ingen Skam have af dem.

Torsdag Aften, d. 23de.

Roturen paa Aaen er gaaet for sig; Selskabet har drukket Thee i min Havestue og har begivet sig hjem; jeg har siden været en Tur Byen rundt med Ronden (jeg har Vagtinspection idag) og benytter nu den Tid, jeg altid maa lade hengaae efter enhver Bevægelse, inden jeg lægger mig, til at ryge mig en Pibe og skrive disse Linier. Det er s. 396 endnu ganske ubestemt, naar vi skulle her fra Byen. Orakelsproget lyder: Samtidig med 6te Brigades Opbrud fra Kbhn. skeer vor (ɔ: 5te) Brigades Opbrud her fra Odense. — Det trækker altsaa atter i Langdrag, og gaaer ikke saa rask, som vi forestillede os i Kbhn., da Indkaldelsen skete. Krig eller Fred eller begge Dele paa een Gang kommer dog tilsidst bag paa os, som Juleaften paa Kællingen. Jeg beder Dig hilse Alle derhjemme saa meget og da ogsaa min lille Søsterdatter Elisa, hvem jeg imidlertid en af Dagene agter at sende en speciel Hilsen til gjennem hendes Moder. Det vil glæde Dig at erfare, at mine Finanser (da jeg har faaet Gage for denne Maaned) staae saa godt, at jeg agter at kjøbe mig en Regnkappe af Voxdug, der tager ringe Plads op og vejer saare lidt, men som paa en regnfuld Vagt under aaben Himmel vil kunne være af overordenlig Nytte. Naar jeg faaer den, anseer jeg mig for saa vel udstyret til et Felttog, som nogen Officeer i Armeen. Maatte kun min indre Udstyrelse til Opfyldelsen af mit ansvarsfulde Hværv vise sig lige saa god!

Lev nu vel! Tænk kjærlig paa mig men savn ikke for meget

Din inderlig hengivne Søn
Svend.

P. S. Jeg erfoer idag, at her i Corpset tjener en yngre Broder af Lundby, udskreven efter Septemberloven, men nu avanceret til Sergeant.