Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-06-11)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan. *
den 11te Junii 1850.

Kjære Johan!

Hvor har dog min Søn saalænge kunnet nænne ikke at lade mig see eller høre fra dig, det kan snart blive en heel Maaned, dit sidste var fra 18de Mai, Meta har jo til den 27de havt Brev, men det har nu ikke rigtig kunne tilfredsstillet Moder, du veed nok jeg er ufornøjelig i somme Ting; havde jeg imidlertid ikke faaet Brev fra Svend i Søndags var jeg ret blevet bekymret, men der siger han mig da at han samme Dag havde havt Brev fra dig og at I jevnlig hørte fra hinanden som jo var mig meget kjært, men ikke at du saaledes glemte at glæde din gamle Moder der jo stadig længes efter sine Børn, saa du kan tro, hvad du siger i dit Brev, om at gjøre en lille Tour over til Als ikke kunde være saa betydelig, er jo et inderligt Ønske hos Moder; da jeg idag omtalte det for Fader sagde han, jeg kunde ikke gjøre den Tour ringere end 50 Rbd, det meente jeg dog nok, og dermed blev det saa dengang, om det kunde komme videre, vil da Tiden vise; Pengene ved du nok voxe ikke paa Træerne, maaskee tænker du lettest for en Rigsdagsmand. - - - Har du seet Knudsen paa sin Tour til Flensborg, hvor Dampskibet anløber Sønderborg, han ville see at kunde finde dig, om mueligt det opholdt sig der saalænge, han er ret syg i Sommer, han ville nu opholde sig en Tid i Hjemmet i Slesvig om det kunde hjelpe ham. - - - jeg har nu igjen begyndt min Gang, eller rettere søgen efter Værelser til October, du veed vel nok det er blot for Sommeren vi er her 1) , ønskeligt var det heller ikke at være her om Vinteren, til den Tid haaber jeg da ogsaa at vi skulle have vore kjære Sønner, du troer ikke mit Barn hvor ofte jeg har s. 401 længsel efter at see dig. — Meta sidder nu ogsaa her for at skrive dig til, lille Elisabeth sover sødelig i din Vugge synes du ikke det kunde være moersomt at see hende der? i den sidste Tid har hun været flittig saavel Nat som Dag hos Bedstemoder saa du maae tilskrive hende, at du ikke forlængesiden har seet det andet ubesvarede Brev fra Moder, du maae nu huske, at jeg har to Sønner at skrive til. - - - Nu kjærlig Farvel min kjære Søn! Fader som nu nylig gik ud hilser dig kjærlig, ligesaa Tante J: — Hils venlig dem du troer der kunde skjøtte om en Hilsen fra din trofaste Moder

E: Grundtvig