Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-07-05)

Fra Johan Grundtvig til moderen. *
Lysemosekaserne 5 Juli 1856

Kjære Moder!

Tak for dine 2 Breve. - - - Du sætter dig i Erindringen tilbage til den Tid, da jeg var »din lille krølhaarede Johan«, og jeg kan slet ikke undre mig over, om du med en vis Vemod tænker tilbage paa den. Barndommen er dog den lykkeligste Tid for os, og de Forventninger, gode Forældre i den knytte til deres Børns Fremtid, slaae nok kun sjelden til. Jeg tør idetmindste langtfra smigre mig med at høre til Undtagelserne i den Henseende. Ingen har mindre Grund end jeg til at være fornøjet med sin Bane, da den langtfra er gaaet som jeg vilde eller kunde ønske. Men vi maa antage, at Vor Herre bedre end vi selv forstaaer at lede vor Skjæbne til det Bedste; og det er ogsaa mit eneste Haab. For Øjeblikket er jeg iøvrigt meget vel tilfreds, (naar jeg blot var et andet Sted end i dette Ravnehul og denne usselige Øe) jeg finder mig paa min Plads, og kan til Alles Tilfredshed udfylde den og see Resultater af min Virksomhed. - - - Det Eneste, jeg for Øjeblikket ønsker, er at komme snart i Krig igjen; thi til Krigen har jeg Lyst, baade for Fædrelandets og for min egen Skyld. - - - Freden med Preussen er jo nu afsluttet, og Oprørernes Blade, som kom idag, sige, at nu maa altsaa strax Krigen mellem Danmark og Slesvigholsten begynde igjen; og vil Slesvigholstenerne det virkelig, hvad der ingen Tvivl kan være om, da de jo altid faaer en Deel Hjelp fra Tydskland paa een eller anden Maade, saa er der jo ingen Grund for os til at unddrage os derfor, da vi jo dog paa s. 412 ingen anden Vej kan faae Sagen afgjort. Vi vente altsaa en af de første Dage at faae Marschordre, enten blot for at besætte Slesvig eller for at gaae løs paa Oprørets Rede og prøve vore Kræfter. - - -

Vi (ɔ: de henved 300 under General Schleppegrell staaende Officerer her paa Øen) gav i Dag 8 Dage (Fredagen 28de Juni) et Gilde for ham paa Augustenborg, i et dertil opreist Telt til 360 Personer, da endeel Honoratiores og Damer fra Øen og Sundeved (deriblandt Steffensens) vare indbudne. Det var nemlig den Dag Generalens Geburtsdag. Der gjordes megen Stads af ham, gaves Salut af 27 Skud ved hans Skaal og afsunges 3 Sange til hans Ære. Efter Bordet blev der Dands ved Fakkelskin i Skoven og Scenen belystes af og til af Blaalys, som tog sig meget smukt ud. Dalgas var en af dem, der stod for Arrangementet. - - - I Søndags var jeg med gamle Blom ovre i Dybbel; de 1) har da nu faaet deres Præstegaard gjort istand igjen og er flyttede derind.

Lev nu vel og hils Fader og Alle, navnlig Meta, som jeg nu vil haabe, atter er heel rask saavelsom den lille Tøs; jeg skriver, om muligt, en af Dagene til hende. Du kan troe, jeg tænker oftere end I maaskee troer, tilbage paa Eder og det kjære Hjem, der altid vil kjærlig erindres af

din hengivne Søn
Johan Grundtvig