Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-07-06)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 6te Julii 1850

Kjære Svend!

See her har du atter Brev, dog nei, du modtager vistnok dette før et jeg sændte i Torsdags med Frue Molly T:, da de reiser lidt om her i Sjælland først, hun har været et par Maaneder her i Byen og følger da nu Hjem med sin Mand, hun ville dog saagjærne fornye bekjændtskabet med dig fra dine Drengeaar, det er nu 12 Aar siden hun saae dig, med hende som sagt faaer du et Brev for at intrudusere hende. — Hermed følger nu »Danskerne« Handskerne og Flipperne som jeg vrøvlede noget om i det omtalte Brev. —

Dette bliver nu lidt i Hastværk da jeg skal hen, nu vel sidste Gang at skaade den nye Leilighed heri Stormgaden og saa at sige slaae Hovedet paa Sømmet, saa du vel kan tænke Moder er ikke lidt beklemt, gid jeg dog kunde havt dig med min Søn ved denne Begivenhed, thi det bliver jo dog mig der skal indestaae for hvordan der bliver og s. 413 kommer da ogsaa selv til at føle den største Besværlighed der bliver ved den, som jeg imellem os at sige, gruer lidt for der vil blive, men det tør nu ikke længer opsættes da Leiligheden byder sig paa sligt et Stæd. — jeg er nu i stor Forvæntning efter at vide om vi skal besætte Slesvig, naar det bliver, om det skal være med heele Styrken og hvad der saa videre skal skee, jeg vil jo ikke nægte, mine Sønner staae mig da altiid nærmest for Øje og der er heller Ingen De ligger paa Hjerte som Moder, jeg kan sige jeg er altiid om Eder kjære Børn!

Nu Farvel min kjære Svend! Tak for Brevet fra d. 29de Junii; Fader og Tante hilser kjærlig, snart vænter jeg nu Brev igjen

din trofaste Moder
E: Gr:

Hils Hanne Vestengaard, du seer hende vel imellem; iøvrigt troer jeg ikke jeg kjænder et Meneske i Odense. —