Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-07-19)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Fredag, d. 19de Juli 1850.
Eftermiddag.

Kjære Moder!

Skjøndt det er kun et Par Ord, jeg har Lejlighed til at skrive her 1) , (hvor, siges ikke) hvor jeg ligger under aaben Himmel, som jeg nu har gjort de 5 Dage jeg har tilbragt paa Fastlandet — saa vilde jeg dog ikke lade dig ganske uden Efterretning fra mig. I Søndagsmorges forlod jeg da Odense, hvor jeg havde tilbragt 2 behagelige Maaneder, og hvor jeg sluttede med om Torsdagen forinden at være paa et Bal i Klubben, hvor jeg dandsede uafbrudt i 6 Timer og morede mig fortrinligt, eller egentlig sluttede jeg da ikke dermed, thi om Lørdagen var jeg med paa en stor Skovtour fra Muuses og til Dands hjemme hos dem om Aftenen. — Søndagaften, efter en temmelig anstrængende Marche paa 4½ Miil i den styrtende Hede, vi havde og siden have beholdt, indkvarteredes jeg hos Pastor Seidelin i Søllested ved Assens, hvor jeg fik mig hvilet ud til jeg næste Aften (Mandag) atter var paa Farten til Assens, hvorfra vi i Dagbrækningen overførtes til Aabenraa og marcherede videre ned i Slesvig. Siden den Tid have vi idelig været paa Marche og paa Feltvagt eller Bivouac; men endnu ikke i Fægtning, da Rebellerne hidtil ere gaaede af Vejen for os. Jeg har endnu ikke seet Johan, hvem jeg imidlertid hørte fra og sendte en Hilsen til, da jeg i Tirsdags traf 10de Batl. ’s Train med Regnskabsføreren. Han hører jo til en anden Brigade (Krabbes 1ste B. ) end jeg (Ræders 5te B. ) saa vi maa takke en Hændelse for et muligt Møde; paa Besøg er naturligvis under disse Omstændigheder ikke at tænke. En anden Bekjendt fra Als, Enrico Dalgas, der er ved Batteriet Lumholtz, der er tildeelt vor Brigade, saae jeg ganske uventet igaaraftes og har atter idag faaet talt lidt med. Thurah saae jeg et Øjeblik forleden paa en Landevej. Andre fælles Bekjendte erindrer jeg ikke at have seet. — Jeg befinder mig særdeles vel ved dette frie om end noget besværlige Liv vi her føre.

Paa en meget behagelig Maade afbrødes jeg her ved Synet af en civil Mand med Straahat paa, der reed her omkring paa Marken med spejdende Øjekast, og som ingen anden var end J. L. Knudsen, der har foretaget sig denne »Tour til Armeen« og lige kom ovre fra Johan, der ligger en 3 Fjerdingvej herfra, befindende sig særdeles vel, efter lige at være kommen af Feltvagt. Regnskabsføreren tager nu tilbage s. 419 til Staden (F....... g), saa jeg maa slutte, om jeg vil have disse Linier med ham.

Farvel da, kjære Moder, bring alle de Kjære derhjemme de venligste Hilsener fra

Din hengivne Søn:
Svend.

P. S. Jeg havde nær glemt at takke dig for dit Brev af 12te, som jeg fik Dagen før jeg forlod Odense. Siden har jeg da intet hørt, men haaber snart at faae lidt hjemmefra.