Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-07-25)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 25. Julii 1850

Kjære Svend!

Godt var det da min Søn at jeg saae Brev fra dig som fra Johan i Mandags, hans var fra en Dag seenere end dit hvori du fortæller s. 420 om Knudsen der havde søgt Eder op og da først truffet Johan saa du derved fik at vide hvor han var og havde det; at træffe hinanden kan jeg vel tænke er heel vanskeligt og da kun Øjeblikkelig. — Hvor jeg idelig længes efter at høre fra Eder kjære Børn, jeg veed da ogsaa du vil ikke lade være at skrive om det saa kun kan blive een Linie, jeg kan godt tænke hvor vanskeligt det er for Eder at kunde faa den Tid men du glemmer ikke din Moders Kjærlighed og Længsel efter mine Børn. —

Med Præsten Hammerich som reiste herfra i Mandags over til Hæren, Blev sændt kjærlige Hilsener til Eder iøvrigt er herfra slet inted at melde, andet end alt er her som sædvanligt, dog nei siger jeg, Langtfra, vi lever her i en gruelig uvidenhed netop om hvad der for Tiden eene ligger paa Hjerted at vide, Gud give gode Tidender fra Eder og det Heele! Længselen er stor. —

jeg vil nu ogsaa skrive et par Ord til Johan endskjøndt somsagt, jeg har jo inted at melde men jeg veed jo dog du gjærne seer lidt fra Hjemmet. —

Nu Farvel mine Børn Gud være med Eder paa alle Eders Veje!

din trofaste Moder
E: Gr:

Fader hilser da Kjærlig ligesom Tante og paa Møllen. —

jeg er blevet opholdt heele Dagen uden at kunde komme hertil saa det er jaget af i en gruelig Hast men du tager det heller end Inted, snart Brev maaskee seer jeg i Morgen. —