Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-07-29)

Fra Johan Grundtvig til moderen. *
Skolen i Midsunde d. 29de Juli 1850.
Kl. 6 Efterm.

Kjære Moder!

Tak for dit Brev af 25de; jeg fik det igaar Eftermiddags i Goltoft, et afskyeligt Hul, vi laa i fra igaar Middags til imorges, da vi kom over med Færgen her og nu altsaa ligge lige ved Sliens sydlige Bred, som Reserve for Besætningen i Eckernførde (4de Bat. ) og lige bagved 3die Jægercorps i Kosel. I have sagtens alt nu i Kbhn sikkrere og flere Efterretninger om Slaget ved Langensø (eller Idsted og Vedelspang) end vi, der kun af enkelte Efterretninger i Forbigaaende kjende til vor højre Flankes og Centrums Bevægelser og Hændelser; vi havde, som du veed, venstre Flanke og saae ikke Andre end vor egen Brigade; men kunde dog høre paa Skuddenes Retning fra Vest, at Vore stedse avancerede mod Syd, hvilket paa vor utaknemmelige Post, (hvor vi hverken maatte gaae frem eller tilbage, men kun under en frygtelig Kanon- og Geværild holde Fjenden Stangen med halv saa stor Styrke, ) var os en stor Trøst. Imidlertid, det gik jo idethele heldigt for os hin 25de Juli, skjøndt den desværre har kostet ulige flere Offere end Fredericiaslaget; ved Fr. var døde og saarede Officerers Antal 75 (25 heraf strax døde) og her 128 (døde strax omtrent 40), og de Øvrige naturligviis i samme Forhold. Over dine Sønner har Gud dog denne Dag holdt sin Haand, men — Vilhelm Blom er falden, det hørte jeg til min bittre Sorg igaar Aftes, han faldt tilligemed Læssøe og flere Off. af Batl., ved Stormen paa Ober-Stolk (eller Idsted-Skov? ), ved samme Lejlighed (saavidt jeg veed, ) som Schleppegrell og Trepka bleve dødelig saarede. Ved Svends Corps ere 11 Off. døde eller saarede og deriblandt, (saavidt jeg kan see af Fortegnelsen paa denne Brigade, (Ræders) den eneste, jeg endnu har seet, ) alle 3 andre Off. ved Compagniet, og deriblandt hans Captain saaret. Vor Batl. har jo forholdsvis ikke tabt meget, men dog næsten det dobbelte (i Antal) af vort største Tab paa nogen Slagdag i de to forløbne Aar, nemlig dobbelt saa mange som d. 13de April 1848. Svendsen og jeg blev meget glade ved om Efterm. Kl. 4 à 5, da Fægtningen ophørte og Batl. samledes, at finde hinanden i Behold, thi hos mig sagdes han at være skudt, og jeg med hele 3die Comp. antoges at være faldne eller fangne i Syder-Fahrenstedt, denne forbandede By, som Ingen af vort Comp. nogensinde vil glemme, saalidt som ham, der sendte os derhen, (Krabbe), i sin Dumhed eller Confusion, hvad det nu var, lige uundskyldeligt, da det stred s. 429 mod den simpleste menneskelige Forstand. - - - Siden Slaget er intet Nyt hændet; Du veed, at vi bivouaqverede ved Tolk om Natten; og næste Formiddag benyttede jeg til at skrive saavel Dig som Peter og Svend (den sidste dog kun 2 Ord) til, dog uden endnu at have faaet et Ord fra Svend, som ikke er Ret af ham, da det var rent tilfældigt, at jeg fik at vide 2 Dage efter, at han levede. To Ord, ligesom jeg, kunde han altid sende. Fra 26de til 27de laa vi som Besætning ved Skolderup (½ Mil N. Midsunde) for Broen over Løiteraa og kom om Aftenen i Cantonnement i en lille By tætved; (Taarsted) hvor vi laae til igaar, da vi rykkede til Goltoft. I Skolderup og Taarsted undersøgte vi igaar Husene, og fandt da ogsaa en Snees Geværer, foruden Slesv. Holst. Faner, Pistoler og andre Vaaben og nogle Slesv. -Holst. Uniformer, hvilket Alt blev indsendt til Flensborg; hvor et stort Oplag af deslige alt er opbevaret i Filialbanken. — Dalgas’ Saar have vi siden ikke hørt noget nærmere om, kun set han skal til Kbhn, saavelsom Hammelev, der har eet Skud i Over- og eet i Under-Armen i højre Arm.

Lev nu vel, hils Fader og alle Kjære mange Gange fra mig; og vær ved godt Mod; vor Sag gaaer jo dog nu fremad, vore Forposter staae 1 Mil sønden Slesvig og Fjenden ligger udenfor og i Rendsborg.

Din hengivne Søn
Johan Grundtvig.