Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-08-30)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 30te August 1850. —

Kjære Svend!

I Dag har jeg afsændt en Pakke med Posten til mine Børn, som jeg nu ret ønskede I snart maatte faae, deri er de tykke Skindklædte Beenklæder du skrev om, der ret maae være udmærkede i dette skrækkelige kolde Regnveir vi stadig har i denne Tid, tillige følger en ulden Beklædning til Eder hver, I maae endelig klæde Eder rigtig varmt, saasnart det kommer byder og befaler Moder at det strax tages paa, dine varme tykke Støvler sændte jeg med, Johan har vel sine? jeg synes de i de kolde Barakker kan være gode at tage paa, især om Natten, da Bedækningen vel kun er Eders Kapper.

Tak for dit Brev min kjære Svend fra Flækkeby-Kro den 21de, ja du kan tro jeg søger Eder flittig op paa Kortet min Søn, for mine Øjne staaer i der Altiid, Nat og Dag, jeg følger Eder overalt. — Inderlig glæder det mig dog hver engang jeg tænker derpaa, at jeg veed mine Børn samlede, i Eders Hjerte er jeg ogsaa vis paa I sige ligesaae, jeg synes det er umuligt det kan være andet end den Følelse ogsaa maae Bevæge Eder begge mine kjære Sønner. —

Naar jeg ret besinder mig, saa var det egentlig Johan der skulle havt Brev dennegang, da jeg har faaet Svar paa mit sidste til ham, samme Dag du ogsaa fik fra mig, det du nu foreløbig ville sige ham Tak for, i Aften faaer jeg slet ikke Tid til videre, jeg blev afbrudt da jeg var kommet saavidt og er nu igjen blevet det. — Dine Vandstøvler blev strax bestilt, men idag sænder jeg bud derom og fik til Svar, Mester Most var selv taget over til Armeen med Støvler meentes der, men jeg antog det halveis for et Eventyr og har bedet om saasnart mueligt at faae et Par, skulle det da være overflødigt, som du jo saasnart mueligt lader mig vide, saa sænder jeg naturlig ingen og han kan da beholde dem ; Vrøvl og Snak nok om Støvler. — s. 447 Nu kjærlig Farvel mine kjære Sønner Gud være med Eder! Fader og Tante hilser kjærlig med

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig