Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Peter Outzen Boisen (1850-09-07)

Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend.
Kbh. d. 7de Sept. 1850.

Kjære Svend!

Dersom det kunde lykkes mig for idelige Afbrydelser af Msker, der ville tale med mig at holde min Dør lukket saa længe — saa vilde jeg gjerne sendt Dig en venlig Lykønsknings-Hilsen ved Siden af min Kones og Datters. Det vil vel gaae Dig, som det gik mig, da Meta forelæste sin Beskrivelse af Elisabeth, at jeg maatte smile, om det nu var af Faderglæde eller andre Grunde skal jeg lade være usagt; men det er yndigt at see en Moder med et lille smilende Barn, alleryndigst dog, naar de ere Ens egne — og Meta er en god Moder, hvad jeg saa er som Fader; jeg haaber ogsaa, at hun skal blive til nogen Glæde for Jer Morbrødre; jeg er vis paa hun vil sætte det bedste Been frem for at være Eder til Behag, thi hun hører stadig Tale om Eder, og hendes Øine vil straale, naar hun seer Uniformerne, ikke at tale om dem, der bære dem. — Men nu maa Du nok grine af mig, som vilde smile over Meta — saadan gaaer det. —

s. 454 Du har været syg — og er det i begge Ender — Gudskeelov det blev ved det. Jeg maa dog sige Dig Svend ! at jeg som oftest tænker paa Eder, naar jeg lægger mig i min lune Seng, at I maa ligge paa aaben fugtig Mark — sandelig — skjøndt jeg er en Kbhavner paa en Maade — saa anseer jeg det ikke for en Spas, men jeg veed, at I kan lige saa lidt lide, at vi ynker Eder, som det Modsatte. Det fornøier mig uhyre, at jeg har seet hiin berømmelige Kockendorfer-Leir paa den aabne Hede; kjedeligt kun, at jeg ei traf Johan der, saa jeg havde seet hans Hule; jeg saae Ernestos. Men hele Vinteren kan I dog umueligt holde ud at ligge der. Carlo er kommen hertil igaar, og har allerede forsøgt sig idag uden Krykker paa Gaden — til Susettes store Forfærdelse, som var her nu. Jeg har ikke seet ham endnu men Meta og jeg skal nu derhen. Her er intet Nyt — uden den store Høstfest Kbhavnerne har havt, hvor de skulde lee med det ene Øie og græde med det andet, som de ogsaa kunde ganske godt. Ved et forunderligt Træf kom Meta og jeg til at trække 2 Aftener dernede med gamle Baronesse Stampe ! Der har Holst rigtig revet sig eller røbet sig, som Du helst vil. Hans Album 1 har Du vel seet, ellers vil jeg skikke Dig det, om Du ønsker det. — Imorgen er det Din Faders 67de Fødselsdag, som falder paa en Søndag, hvorfor Menigheden nok vil bringe ham en Offergave. L. Helveg fik da ikke Aabenraa; han ragede saa smaat uklar med dem, før han prækede, da han ikke kunde være enig med dem i, at man skulde vedblive at synge tydske Psalmer (!) til den danske Præken. — Paa Mandag skal vi drikke Din Skaal paa det bedste! aa kom med — selv at tage imod den ! Meta længes umaadeligt efter Eder og imellemstunder ogsaa

Din heng. Svoger
Peter.

Hilsen fra Rørdam, som har været her i 2 Dage, for at søge at blive Feltpræst, men Madvig vilde ikke have ham, saa han maatte reise hjem igjen. Han var saa indtaget i Johan. Vil Du hilse Johan og Svendsen og Ernesto.