Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-09-18)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan.*
den 18de Sepbr: 1850

Kjære Johan!

»I det Tilfælde«, siger du i dit Brev, »at vi skulle have hørt noget om Fægtningen den 12te og af den Grund være urolige for Eder«, det er hvad du min Søn da ikke noget Øjeblik kunde tvivle om; allerede kom her ved Telegraf Løverdag Aften Efterretning derom og der sagdes Angrebet var over heele Linien, men at det især var 10de Batl: der havde lidt meest; Løverdag kom over Altona en heel Beskrivelse over deres Heltebedrift og den Bravour de der havde indlagt dem, ja det er nogle magesløse Løgnere. — Vi gik da i ængstelig Spænding |: da der slet ikke fra vor Side var givet den mindste Efterretning :| til Søndag-Morgen Prof: Højen kommer ind af Døren med Brev i Haanden og siger »Grundtvigerne er uskadte« læs selv, s. 461 det var da fra Litn Vestengaard skrevet Kl: 12 om Natten der gav en kort Beskrivelse over hvad der var skeet den Dag; Gud skee Lov og Tak som bevarede Eder mine kjære Sønner og lod deres heele snedige Angreb mislykkes; det har været strænge 38 Timer saaledes at holde ud; først i Gaar modtog jeg Eders Breve dem jeg jo saa inderlig længtes efter og saa da deraf I havde været lovlig undskyldt i, ikke at have skrevet før Løverdag; lidt fattigt saa det jo rigtignok ud da jeg aabnede Brevet og saa kun nogle faae Linier men blev da tilfredsstillet snart efter med den nøjere Efterretning du giver Peter som jeg altiid kan længes efter at høre, saa imellem os sagt blev jeg først lidt Jalou, men nu er det godt igjen og jeg siger Tak for hver Linie I skriver, men tilføjer blot, Ingen kan inderlige[re] glædes derved end din gamle Moder som er lidt stolt af sine Sønner, det kan I vel nok taale at høre, ja at I er mig saa inderlig kjære det kan I da godt taale at høre det veed jeg.— — — Hvordan havde I det Faders og Sv : Fødselsdag de gik maaskee som sædvanlig, eller, nu er det vel reent glemt over den sidste Tids Begivenheder; har du din Hans endnu og er han blevet ved at være den samme? var han med dig den 12te?— — —

Nu kjærlig Farvel siger først og sidst

Eders trofaste Moder
E: Grundtvig