Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-09-22)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Mølhorst d. 22 Sept. 1850
Morg. Kl. 3.

Kjære Moder!

Tak for dit Brev af 18de, som jeg fik igaar, ligesom vi rykkede ud fra Brodersby til Forpost her, hvor vi skulle være til Kl. 8 idag. Vi have det meget godt her paa Herregaarden, der ejes af en Hr. Leisching, vist en Jøde, saavel som hans meget talende geschwatzige Frue, vi drikke Vin baade til Frokost, Middag og Aften, men betale saa ogsaa 1 rdr hver for Dagen. Tidligere skiftede Compagnierne, men nu blive vi nok ved Mølhorst, det vil sige, komme herud fra Cantonnementerne hver 3die Dag, og saa efter 24 Timer tilbage igjen. Her er et Par unge Slesvigholstenske Damer, den Ene fra Eckernførde og den Anden fra Krempe, og hvoraf især den Sidste er meget ivrig tydsk, men de holde dem dog ret godt i Skindet, for de unge Piger er ellers de allermeest fanatiske hernede, f. Ex. i Slesvig og s. 462 Eckernførde. Herregaarden ligger lige vest for Kochendorf, kun med en Eng imellem og vi have en heel Deel Smaaskove, ned ad Østerby og Hummelfeldt til, at passe paa, og saa tillige Broen ved Dyrvad over Aaen (Østerbæk kaldet).— — —Faders Fødselsdag synes det mig at jeg fortalte Peter, at Svend og jeg havde fejret ved Midsunde-Færgegaard, med Oberstl. og en deel flere af Off. ved en Bolle, vi i den Anledning gav; og Faders Skaal blev ogsaa udbragt der af Svendsen. Svends Geburtsdag drak vi hans Skaal sammen her paa Mølhorst, hvor han kom op fra sin Vagt i Nærheden. Mine tykke færøiske Strømper, som du spørger om i dit Brev af 7de, har jeg og bruger ogsaa; jeg skal imorgen see efter, om jeg selv trænger til Sokker og dernæst uddele de Andre, du var saa god at sende, til Compagniet. Vil du takke Tante Jane ogsaa for denne Gave. Hvordan har Skovgaard det nu? Er han ikke endnu blevet gift? Hils ham dersom du seer ham, saavelsom Høxbro og Knudsen.— — — Vi have næsten hver eneste Morgen paa hele vor Linie Skydning med Fjenden i nogle Timer, men de skyder paa saa latterlige Distancer, at [vi] endnu ikke have faaet en eneste Saaret derved. Lev nu vel! og hils Fader mange Gange og Tante Jane og alle andre Venner fra

din hengivne ældste Søn
Johan Grundtvig.