Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-09-25)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Dyrvad 25 Sept. 1850.
Kl. 7 Morgen.

Kjære Moder!

Paa denne Tid for et Aar siden var jeg netop kommet hjem til at fejre din Fødselsdag, og hvor gjærne vilde jeg gjort det Samme iaar, men det kan Du jo nok vide, henhører til Umulighederne; vi maae endda være glade og takke Vor Herre for, at vi dog ikke ere blevne adskilte ved mere end en 30 à 40 Mile, saa at vi dog endnu kunne leve i det glade Haab, snart atter at kunne samles i det gamle Hjem, thi det gamle Hjem bliver det dog alligevel, hvad enten Gaden saa hedder Vimmelskaftet eller Stormgaden, hvor Fader og du er. Du kan troe, jeg længes ikke saa lidt efter at see Eder igjen, især i en Egn som denne, hvor vi kun have Venner iblandt Dyrene, ikke fordi vi have gjort Menneskene noget Ondt med Forsæt, thi Gud veed, vi ere snarere alt for skaansomme mod dem, men den Enes Søn eller Broder, den Andens Kjæreste have vi dog taget Livet af et eller andet Sted, saa det er jo igrunden ikke saa underligt, om de hade os; andre Grunde have de imidlertid ikke, thi de veed aldeles ikke, hvad de føre Krig for.

Ja, jeg maa nu slutte, da Brevene skulle afsted, men skammer mig dog saameget af denne Lap, at jeg strax naar jeg kommer i Quarteer her fra Vagten, skal skrive dig videre til, som da imorgen skal afgaae.

Hils nu Fader og de Andre hjemme meget og tak Peter og Meta for Brevene, dem jeg ikke skal glemme. Og nu ret inderlig og sønlig Tak til dig for det forgangne Aar og til Lykke med det nye, du paa Løverdag indtræder i, det ønsker af Hjertet

din hengivne ældste Søn
Johan Grundtvig.

Grundtvig og hans Slægt.

29