Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-09-25)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Brodersby d. 25de Sept. 1850.

Kjære Moder!

Meget faaer jeg idag ikke Tid at skrive, men en kjærlig Hilsen og Lykønskning til Din Fødselsdag maa jeg dog bringe Dig ved Pennen, siden jeg ikke i Aar som ifjor kan bringe Dig den mundtlig. Det Eneste, hvorved Dine Sønner nu kunne lønne Dig for Din opofrende Moderkjærlighed, er en hjærtelig Paaskjønnelse deraf og Taknemmelighed derfor, og den skal Du heller aldrig mangle, saalænge vi aande. Og med Guds Hjælp kommer vel ogsaa den Tid igjen, da vi personlig kunne være Dig nær og stræbe at afbetale Noget paa den uendelige Gjæld, hvori vi staae til Dig for al den Omhu og Kjærlighed, Du har viist lige fra Du bar os paa Arm og indtil denne Dag.

Den 28de September 1849 var en herlig Dag, som aldrig vil gaae mig af Minde: den festlige Velkomstdag for begge Dine Sønner. I Aar kunde den nu ikke blive det, og endnu kunne vi jo slet ikke see, naar en lignende vil kunne dages for os. Men gid Du kun altid maa som jeg holde fast ved Haabet om, at den dog engang skal oprinde, og da langt skjønnere end hiin: uden Udsigten til ny Adskillelse.

Jeg har idag skilt mig af med noget af mit for Tiden unyttige Indbo, der en af Dagene vil komme Dig tilhænde, tilligemed mit Slagsværd, som jeg har ombyttet med et bekvæmmere Værge.

Jeg venter nu ret snart at høre fra Dig og fra andre kjære Venner i Hjemmet, og forbliver i dette Haab

Din hengivne yngste Søn:
Svend.