Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-10-06)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Bivouac ved Dannevirke d. 6te. Oct. [1850].
Morgen Kl. 6.

Kjære Moder!

Der har dennegang indsneget sig et usædvanlig langt Mellemrum i vor Brevvexel, da det nu er 11te Dag siden jeg skrev til Dig og 12te siden Du skrev. Jeg haaber at Johan har udfyldt dette Mellemrum, thi jeg kan jo godt forstaae, hvad Du siger: at nogle Dage allerede synes Dig en lang Tid, naar Du i dem Intet hører fra Dine Børn.

Her ved Armeen er intet Nyt. Fjenden har nok nu ladet Frederiksstad i Ro i de sidste Dage; dog venter man ham nok der igjen; thi endnu Natten til igaar sendtes 1 Bataillon (5te Linie) derhen paa Vogne her fra Slesvig, hvorfor vi samtidig kjørtes herhen fra Cosel. Vi kom af Forpost i Fredags og vare nu Fredag Aften Kl. 11 lige komne til Ro i Cosel, da der kom Ordre til hastigt Opbrud: vi marcherede til Midsunde, hvor 200 Vogne fra Slesvig optoge os; dog naaede vi ej denne By før Kl. 4 Lørdag-Morgen, stode paa Gaden til Kl. 6 og marcherede saa her ud i Barakkerne og løste just 2det Forstærknings-Jægercorps af. Idag skulle vi nu paa Forpost her fremme for, imorgen igjen her i Barakkerne, i overmorgen atter paa Forpost; men saa paa Onsdag skulde vi da ind i Friederichsberg at hvile os i 4 Dage. Jeg er meget vel tilfreds med denne Forandring, der i flere Henseender er til det bedre: man faaer 4 Dage samlet Ro, man er i Slesvig istedenfor i en afsides Bondeby. Du spørger om, hvilke Compagnier vi staae ved. Johan har lige siden i Vinter staaet ved 3die (Müller); jeg har siden jeg kom til Batl. bestandig staaet ved 4de (Cathala, forhen Falkenskjold) indtil for 2 Dage siden, da jeg blev forsat til 1ste (Junghans — Johans forrige Comp.). —

s. 469 Hvor det gjorde mig ondt og da os alle her at erfare Ernesto Dalgas’s Død ! Han var almindelig agtet og afholdt ; og jeg havde jo ogsaa for hans Families Skyld, hvis Yndling han var, Grund til at sørge over hans Tab. Sig mig dog, hvordan det egenlig er med Carlo? Man faaer her de meest modsigende Efterretninger om hans Tilstand. Gud give det Bedste!

Endnu har jeg da ikke faaet de bestilte Støvler. Har Du faaet den Pakke jeg sendte og Sabelen? Vi vente her snart at faae de nyeste Nr. af Danskeren og det nyopstandne Nord og Syd. — Rygtet gaaer her, at vi ret snart skulle fremad: ind i Holsten. Kan Holstenerne paa ingen anden Maade bringes til Ro, saa er det jo nødvendigt. At staae her i Vinter, stadig udsatte for deres Anfald, det lader sig vistnok slet ikke gjøre.

Hils nu alle gode Venner og beed dem (navnlig Peter Boisen) om snart at [lade] høre fra sig. Skriv ogsaa Du snart til

Din hengivne Søn
Svend.

P. S. Vi have her nogle ganske udmærkede Barakker, saa den Forposttjeneste vi gjøre i dem er for intet at regne. Det bliver altsaa her kun 2 Dage af 8 vi gjøre Forpost. Ved Midsunde var det 2 af 6. Johan beder hilset!