Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1850-10-11)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
d. 11te Octbr: 1850

Kjære Svend!

Blodt for at sige dig, at i Aften med Posten afsænder jeg dine Støvler med »Danskere« samt Syd og Nord. —

Om jeg har sagt mine kjære Sønner Tak for Eders Breve veed jeg knap da jeg er saa træt og forstyrret i denne Flytten der i Dag gaaer for sig, Bøgerne er da heldigviis i Hylderne.

jeg glædes hver en Dag Solen skinner, saa veed jeg ogsaa mine kjære Børn har godt deraf, Gud skee Lov at I har faaet det bedre i det forandrede Quarteer, ja hvor jeg stadig har Eder i Tanker veed I ikke. — Høxbro reiste da i Mandags til Rødding og var særdeles fornøjet, mange Hilsener har jeg saavel fra ham som Knudsen Ahlgreen og øvrige Venner; Skovgaard tænker da ikke paa Bryllup i dette Aar videre veed jeg saa ikke. — Alt er godt paa Møllen; mange kjærlige Hilsener fra Fader, Tante og Mange der altiid spørger saameget til Eder. —

Nu Farvel mit kjære Barn ! jeg glæder mig nu til ret snart at see lidt fra Eder igjen altiid længes jeg, det veed du jo nok. —

i Kjærlighed din trofaste Moder
E: Grundtvig

Hvor det dog er glædeligt med Seiren ved Frederiksstad, ja vi maae udbryde, Gud er med os, Han være det fremdeles!