Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-10-26)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Slesvig d. 26de Oktober 1850.

Kjære Moder!

Det er nu 14 Dage siden Du sidst hørte fra mig, og dog har jeg i denne Tid ikke samlet Stof til noget ordenligt Brev; thi alt gaaer her saa roligt og ensformigt som muligt; vi blive mere og mere fortrolige med Tanken om at blive liggende her Vinteren over i den samme svævende Stilling, hvori vi jo nu have befundet os i 3 Maaneder. Alt indrettes herpaa, og det lader sig jo ogsaa udholde, naar

s. 481 Tegning af P. C. Skovgaard.
Johan Grundtvig.
Falkenskjold.
Jørgensen.
Hammelev.
Stonor.
Svend Grundtvig.
Svendsen.

s. 482

s. 483 det endelig skal være. Støvlerne har jeg faaet og er særdeles tilfreds med. Jeg har anskaffet mig en ny tyk Frakke, foeret med uldent Tøj, har ladet min Kappe foere med lignende, og naar jeg hertil føjer den uldne Trøje, de færøiske Strømper, et stort uldent Halstørklæde (Georgias), Metas uldne Hue og min Voxdugskappe, saa vil Du vel tilstaae mig, at jeg er ret vel forsynet selv for denne Aarstid. Johan er derimod en Gnier, som jeg ikke kan faae til at koste noget paa sin Udstyring, skjøndt han har godt Raad dertil; men han bliver vel nok kjed af at gaae og fryse, som han dog vist maae gjøre, skjøndt han ikke ret vil tilstaae det. — Her i Slesvig have vi det meget godt, Johan og jeg ere indkvarterede sammen tilligemed Svendsen i en elegant 1ste Salsetage med Damaskes Gardiner og store Spejle og, hvad der er endnu bedre, en god varm Kakkelovn. Mandskabet har det tildels meget daarligt her i Byen; jeg har just i disse Dage været commanderet i en Commission til Undersøgelse af Quartererne, for at see, hvilke der kunne bruges til Vinterquarteer Ɔ: hvor Mandskabet kan have Lys og Varme, og Resultatet blev, at en Trediedeel endnu laae i Stalde eller oppe under Taget, hvor sligt ikke kunde lade sig gjøre. Jeg haaber imidlertid, at der snart vil blive raadet Bod herpaa, ved at Indquarteringen udstrækkes til noget af den hidtil ubelagte Deel af Byen. Ogsaa vil der vel komme flere Lejrsække og Tæpper, hvis ellers Rigsdagen vil give Penge dertil. Det er, som Du veed 4 Dage ad Gangen vi ligge her, og saa igjen 4 Dage udenfor: 2 i Barakker og 2 fremme paa Forpost henimod Kropp, hvor der daglig forefalder lidt Smaapilleri med Tysken. De 4 Dage ere nu vel sure at døje i Træk, men paa den anden Side er det saa stor en Behagelighed, at have 4 Dage samlet Rolighed herinde, at vi nødig ville til, hvad dog omsider ikke kan undgaaes, at have Skifter paa 2 Dage. — Jeg har for Resten saa smaat gaaet og ventet paa, at Du skulde sendt mig et Lykønskningsbrev i Anledning af at ogsaa jeg er blandt de 600, der ved sidste Lejlighed trak sit Kors i Lotteriet. At min gamle Broder ingen fik er en stor Skam — ikke for ham, men for dem, hvem det paalaae at skaffe ham et. Skal der uddeles Kors for Midsundehistorien, saa maae der dog vel falde et af til ham. — Tak for Danskerne og Nord og Syd ; Du sendte ikke Nr. 1 af sidstnævnte, men kun 2 og 3. Husk og lad os faae Nr. 1 med næste Gang! — Hils nu Alle derhjemme, og tak navnlig Peter for hans Brev, som jeg snart skal besvare. Lad mig nu ogsaa snart høre lidt fra Dig og da navnlig om, hvordan Du s. 484 finder Dig i den nye Lejlighed, hvor I vel nu ere komne saa nogen- ledes til Ro. Og dermed lev vel kjære Moder, kjærlig savnet og erindret af

Grundtvig og hans Slægt.

30

Din hengivne Søn
Svend.

(Afsendt Mandag Formiddag d. 28de)