Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-12-01)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Forpost ved Jagel 1 Dec. 50.

Kjære Moder!

Det gjør mig ondt at høre af Peter, at Du har længtes saameget efter Brev fra mig. Jeg maa oprigtig tilstaae, jeg har med Forsæt skrevet til Peter og ikke til Dig flere Gange, fordi jeg efter hans Breve maatte antage, at du ikke var saa vel, at du selv kunde modtage Breve. — — — Du kan troe, vi tænke og tale meget om dig, Svend og jeg, og bede til Gud, at du snart atter maatte blive rask, som du desværre vel neppe har naaet naar du modtager dette Brev. Det er Gudskelov, saa sjeldent, at du har ligget til Sengs, at denne Omstændighed aliene naturligviis alt maatte sætte os i Uro, den dog Peter har gjort sit til at berolige ved hyppig at skrive os til om din Tilstand. — — — Hils Fader og Meta og Tante og tak Peter for hans Breve og Viserne, som jeg modtog iforgaars og har fordeelt med 6 Explr. til hvert Compagni, og som bleve modtagne med stor Glæde.

Ja du har sagtens seet af Aviserne, at du kan gratulere mig til at være iblandt dem, der efter Missunde-Affairen ere blevne decorerede; jeg fik det at vide imorges. Den anden Lieutenant ved Comp., som blev saaret den Dag og endnu ligger i Kbhn., Mørch, er ogsaa blevet Ridder. Ja nu maa jeg slutte, idet jeg i Haab om snart at faae gode Efterretninger fra dig forbliver

din hengivne ældste Søn
Joh. Grundtvig