Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1850-12-12)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Slesvig d. 12te Dec. 1850.

Kjære Moder!

I en Hast sender jeg dig disse Linier, — — — for det Tilfælde, at der skulde være kommet noget til Kbhn om den ubetydelige Fægtning igaar, hvori dog kun et af vore Compagnier, men ingen af os, s. 495 deltoge. Vi have det meget godt begge to, og bede dig blot ikke nære den mindste Uro for vor Sundhed; thi den er Gudskelov hidtil særdeles god, og vi ere godt forsynede begge to. Vi ere derimod kun urolige for dig, og ere bange for, at du forværrer din Sygdom ved at ængstes for os. Saavel du som vi staaer i Guds Haand, og han vil lede Alt til det Bedste baade for os og for Fædrelandet. — — — Hils Fader og Alle hjemme mange Gange fra

din ældste, inderlig hengivne Søn
Joh. Grundtvig