Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Peter Outzen Boisen (1850-12-13)

Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend.
Kbhvn d 13 Decb 1850.

Kjære Svend!

Mit sidste Brev fra idag 8 Dage, om jeg husker ret, har vist foruroliget Eder; ial Fald viist Eder, at det ikke var saa godt, som I synes at antage i Eders sidste Breve. Det gaaer endnu fremdeles meget langsomt, næsten ukjendeligt men som vi have Grund til at haabe — dog fremad. Selv synes hun det rigtignok ikke, og Meta har ondt ved at holde hende i lidt taaleligt Humeur — ved at læse for hende o. s. v., og hun maa bestandig være derhenne med den Lille, som snart er til størst Opmuntring for hende. Jeg har ikke været der endnu idag, og vil derfor slutte Brevet derhenne. —

For Dit Brev af 7de — og fordi Du meddeler mig lidt af Dine Jule-Tanker takker jeg Dig meget; det gjør godt hos sine bedste Venner at finde Tanker af den Art, som man selv anseer for de vigtigste og bedste paa Jorden, saa jeg skal tilvisse frikjende Dig for at være baade Romantiker og Sværmer og Hældøre, og jeg vil kun af Hjertet ønske Dig med Din hele Flok paa Marken en glædelig Julenat, en Juleglæde i det Stille, som jeg ogsaa er vis paa, Du vil finde, hvor Du er ! Det skal være mig kjært, at efterkomme Dit Ønske at sende Dig et Julehæfte, som skal skee med Tirsdags-Posten. Mueligt at nogle af Dine Karle kunde faae Lyst til at see det med og at synge en Julesang i deres Barakker; Din Moder og jeg er derfor bleven enige om at sende Dig nogle flere til Fordeling efter Dit Tykke. Den gamle Julesang: »Et Barn er født i Bethlehem« kjender vist mange af Karlene, navnlig Slesvigerne fra Pontoppidans Psalmebog, som bruges der. — Der kommer en sær Lyst over mig med denne Sang at holde en Feltpræken for dem paa Marken! — Og uden at være Feltpræst, hvortil jeg maaskee neppe var skikket, føler s. 496 Jeg Lyst til at stikke over til Eder i Julen, NB dersom jeg havde Raad, og det ikke var Uret at reise bort fra dem herhjemme. — Fra Harald og Caroline og Helga skal jeg hilse Dig. H. reiser nok over til Slesvig i Julen for at søge Præstekald der; han søgte N. Lygum, som Garde fik ( 1/4 Aar ældre, end han) Fritz skal indsættes i Vilstrup paa Søndag. — Fra Høgsbro har jeg endelig havt Brev, som jeg maaskee sender Dig til Gjennemlæsning, mod at Du skikker mig det engang igjen. Hans Aabnings Tale kan Du læse i Danskeren. Han sukker efter Brev fra Eder. Fra Knudsen skal jeg hilse. Han befinder sig meget vel, men er nu kommet til den anden Yderlighed — Vandsky, saa han ikke engang vadsker sig om Morgenen. Skovgaard er nu snart færdig med V. Bloms Portræt, som tyder til at blive godt. Jeg havde for nogle Dage siden Brev fra gl. Blom, hvor han er meget ilter — vred paa Grundtvig og Spandet, glad over at hans Datter dog fik Bryllup d. 26 Marts (viet af Agerbek »med den Eiendommelighed, at ikke en Eneste af hendes Slægt var tilstæde«, strax efter Middagsbordet kjørte Brudeparret de 3 Mile til Odense, hvor de bygge og boe) førend de borgerlige Ægteskaber bleve indførte, hvilke »jage den sidste Smule poetiske og religiøse Handling ud af Livet«! Han kalder Gr.s Begeistring barok og opblæst — »medfødt Indbildskhed« o. s. v. m. H. til hans Krigspoesie i Visebogen, hvor han høilig forarger sig over No 7, 14, 11 og 30. —

Nu lidt om Livet herinde, for lidt Liv er her dog hist og her. Om det Spandetske Forslag 1) skrev jeg lidt til Johan, og ønskede gjerne at høre Eders Mening. Kbhvns Geistligheds enstemmige Protest- Adresse faldt igjennem igaar til Oplæsning paa Rigsdagen. — Prof. Høyens Forelæsninger over den Nordiske Kunst ude hos Hages er begyndt d 5te Dec, hvortil Meta og jeg ere indbudte for Din Skyld, tænker jeg (NB mod et Honorar af 6 r). De holdes hveranden Torsdag. Jeg var der den første Gang uden Meta. Der er fornøieligt at være. Igaar var Consul Hage selv oppe at invitere Din Fader, som ogsaa vil komme der. Han er nu deres Præst, Hage kommer selv i Kirken, ligesom gamle Puggaard er forfaldet til Blædel i Abel-Cathrine. — Hvad der dog gjør mere Opsigt er nogle Forelæsninger Dr. Kierkegaard holder for aldeles propfuldt Huus i den store Solennitets-Sal over Tidens Spørgsmaal : Forhold mellem Stat og Kirke, Borgerlige Ægteskaber o. s. v., opbygget paa »et lille Halmstraa« Slægtregisteret i Matth 1. Han er et Jern til at tale for sig. Der er en Mængde Damer fra de fornemste til de Ringeste, og de ere yderst s. 497 begeistrede; dog endnu mere Studenterne efter hvad de ere vante til. — Endelig holdes her en Mandags-Fyr-Aften-Klub ude hos Algreen i Høgsbros forrige Leilighed paa Chrhavn, hvor der er ret muntert. Man giver 4 Sk. naar man vil have et Glas Punsch. Der kommer mange yngre Studenter, dygtige Folk, ogsaa gle Ley indfinder sig der, og er gemytlig. — Nu maa det være nok for dennegang. Jeg skal endnu iaften skrive til Dr. Jens, som i et Brev af 4de Decbr bad at hilse Eder venligst. Han vil oversætte og have flere Penge hos Gyldendahl — og til Høgsbro. Adelheid har faaet en Datter, item Jonna alt vel. H. Glahn søger Skjørpinge. Vil Du hilse Johan, at jeg har rigtigen modtaget de 26 r, som jeg ikke troede »han vilde snyde mig for«. Den Gamle havde udlagt dem og nu faaet dem igjen. Jeg var ikke pr. Kasse. — Din hengivne Ven og Svoger

P. Boisen.

Vil Du hilse Henrik Bech venligst fra mig, jeg troede ikke, han var i Eders Nærhed. — Der er allerede løbet en 2000 Visebøger af af 2det Oplag. —

Stormg. Kl. 8. Det har ikke været saa godt i Formiddag. Fenger sagde: Der er jo ingen Fremgang, Maven vedbliver at være spændt. I Eftermiddag var det lidt bedre igjen. Hun beder at hilse Eder, ligesaa Meta og Tante Jane.