Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1850-12-14)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Slesvig, d. 14de December 1850.

Kjære Moder!

Det forekommer mig at være uendelig længe siden jeg fik Noget at høre fra Eder derhjemme og da navnlig fik Noget at vide om, hvad der for Tiden ligger mig meest paa Hjærtet: om hvordan Du har det. Peters sidste Brev var fra 4de ds., samme Dag som jeg sidst skrev Dig til. Fra Johan har Du nok idag modtaget nogle Linier og af Nyt herfra har jeg Intet dertil at føje. Vi have jo nu igjen paa nogen Tid haft usædvanlig mildt Vejr for denne Aarstid. Vi ere begge friske og vel og vilde ogsaa være veltilmode, om vi kun vidste Dig frisk og ved godt Mod. — Det seer jo nu virkelig ud, som om Krigen med Sværd i Haand lakkede ad Enden, i alt Fald for det Første, og med Freden vilde da ogsaa Udsigterne til at vi kunde, om end ikke endelig vende tilbage til Hjemmet, saa dog gjæste det — rykke s. 498 betydelig nærmere. Hvor ofte har jeg ikke, naar jeg i den mørke Nat stampede op og ned paa den vilde Hede, forud i Tanken oplevet den Dag, da Du seer begge Dine Sønner komme ind ad Dørren og ønske Dig Godmorgen! Lader os kun frimodig skue fremad og tak- nemmelig skue tilbage; thi Gud har hidindtil været os god, og Han vil ogsaa fremdeles see paa deres Bedste, der give sig i Hans Haand.

Johan havde igaar Brev fra Høgsbro, der agter at gjøre os et Jule- besøg paa et Par Dage. Han har det meget godt og er vel tilfreds med sin nye Stilling. Ellers have vi rigtignok længe ikke hørt Noget fra gamle Venner, og der er dog Intet vi sætte større Priis paa end at faae Breve fra dem.

Jeg er nu nødt til at slutte, for at faae Brevet afsted idag, og gjør det i godt Haab til ret snart — ja maaskee endnu idag — at høre fra Eder, og da at høre, at Du er kommen lidt til Kræfter. Snart hører Du atter fra

Din hengivne:
Svend.