Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1850-12-22)

Fra Meta Boisen til Broderen Svend.
den 22de Decemb. 1850.

Min kjære Broder Svend

I Johans Brev som du sagtens har læst lovede jeg at skrive dig til igaar men da Moder desværre var daarligere end de andre Dage saa opsatte jeg det til idag men da det vedbliver at være daarlig saa vil jeg dog nu iaften skrive dig lidt til gid du kun var her hos os, jeg burde maaskee ikke ængste dig med mine mørke Tanker men jeg kan ikke tie for dig jeg frygter meget for at vor elskede Moder ikke gjennemgaar denne Sygdom, det er nu idag 6 Uger siden hun blev syg og da jeg idag sagde til Fenger, Moder er ikke gaaet frem s. 504 i den sidste Tid men tilbage da svarte han, ja det er hun ogsaa, jeg spurgte ikke meer det var mig nok til at vide at han ansaae det for farligt, Peter vilde nu iaften gaa ned til Fenger og spørge ham reentud om hans Mæning om Moder jeg skal da saa igjen imorgen skrive Eder til og lade Eder vide hvorledes det er, Gud give at jeg da maa kunde bringe lidt glædeligere Budskab med mig, Moder kaldte mig ind til sig for at bede mig takke dig ret af Hjertet for dit sidste kjærlige Brev som glædede hende meget og ønske Eder saa lykkelig og glædelig en Juul som I kunde faa det i denne Tid. Fra Fader og Tante Jane har jeg mange kjærlige Hilsner de tænker og taler ofte om Eder. Bliv nu ikke vred paa mig for dette Brev Du veed af egen Erfaring at man ofte lader sig behærske af en Stemning men det vil jeg dog sige dig du maa ikke tro jeg lader mig mærke for Moder med min Ængstelighed nei Svend jeg gaar stille omkring og jeg haaber med Guds Hjelp at kunde bevare denne Rolighed som jo er nødvendig ligeoverfor en Syg det er ikke for at rose mig jeg siger dig dette men kun for at du ikke skal tro du har Skam af din eneste Søster som du gav Tilnavnet Pibehovedet da hun var Lille, Jeg maa nu slutte for iaften og bede dig oversee alle dets ydre som dets indre Feil snart hører du fra mig igjen og lad ogsaa mig snart høre lidt fra dig du veed ikke hvor stor en Glæde du gjør mig hermed skriv ogsaa endelig til Moder hun længes altid saameget efter Brev.

Nu Godnat og Gud være med dig han lade os glade samles igjen i de[t] kjære gamle Hjem uden at noget Led i denne Kjæde er brustet.

din Søster Meta.