Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1851-01-03)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Slesvig d. 3 Jan. 1851 Aften.

Kjære Moder!

Ankommen hertil Kl. 2 i Eftermiddag fik jeg da Bekræftelse paa den sørgelige Efterretning, som Høxbro alt bragte mig, da vi om Natten mødtes i Haderslev, at Dalgas var haardt saaret ved en Forpostfægtning d. 31te Morgen ved Møhlhorst. Ved at træffe sammen med en Officeer af Batl., der ligger her paa Lazarethet, men nu som frisk vender tilbage til Batl. med mig imorgen, fik jeg desuden noget nøjere Underretning om hvorledes det egenlig gik til den Dag, hvad jeg dog ikke behøver at fortælle dig, da Svend jo var med i det Hele og vist alt har gjort det. Jeg søgte straks Lazarethet, men traf ham desværre kun død, han var hensovet om Aftenen Kl. 11. Han havde saagodtsom ikke været ved sin Bevidsthed og derfor jo heller ikke liidt noget. Fru Grünfeldt, hans Svoger og Lieut. Ahrensen af vor Batl. vare stadig om ham, men han lod ikke til at kjende dem.

Det er et haardt Stød for den stakkels Familie nu at miste den anden Søn, 3 Maaneder efter den første. Du kan troe, det gjorde ogsaa et uhyre Indtryk paa mig, da jeg hørte det, saameget mere som det var mit Compagni, Affairen skeete med, og den Tanke derfor ligger saa nær, at dersom jeg havde været der, saa vilde det truffet mig, da han jo i min Fraværelse indtager min Plads i Compagniet og Svend, som jeg hører, strax ved min Afrejse, indtog hans.

Med Tak til Gud! som denne Gang atter paa en saa besynderlig Maade bevarede dine Sønner og navnlig mig, og med de bedste Ønsker og de hjærteligste Bønner for din Sundhed, og idet jeg beder dig hilse Fader og dem Alle derhjemme saavelsom Peter og Meta ret mange Gange og takke dem ogsaa for denne Gang, forbliver jeg

din hengivne ældste Søn
Joh. Grundtvig.

P. S. Hilsen til Peter fra begge hans Brødre, som jeg saae i Aarøesund hos Agent Bruhns d. 2den Jan. om Aftenen.