Danmarks Breve

PERSONADREGISTER. De Personer, der...

s. 533 PERSONADREGISTER.

De Personer, der ikke har nogen væsentlig Betydning, udover hvad Teksten meddeler — det gælder særlig en Del militære — er ikke taget fuldstændigt med i Indeks.

Officerer er nævnt med den højeste Charge, de har opnaaet inden Krigens Slutning (1851).

Kvinder, der er blevet gift inden samme Tidspunkt, maa søges under Mandens Navn. Tillæggets Navne er ikke medtaget.

For beredvillig og udmærket Hjælp takker jeg Redaktør Povl Engelstoft, forhenværende og nuværende Arkivarer i Hærens Arkiv og Bogens Udgiverinde.

Hans Høffding.

A.

Aagaard, Michaela, Datter af Assessor
H.H.Aagaard til Iselinge og Marie,
f. Koes. S. 353, 355, 362, 367.

Aarestrup, C. E., 1800—1856. Digter.
S. 385.

Abel, militær Regnskabsfører. S. 145,
263, 270.

Agerbek, Hans, 1798—1869, Præst.
S. 478.

Ahrentz, M., 1813—1883, Kaptajn.
S. 301, 303, 351.

Ahrentzen, J. C. M., 1823—1893, frivillig
1848, Løjtnant. S. 326, 330,
493.

Alberti, Carl Christian, 1814—1890,
Overretsprokurator, Politiker. S. 157.
Algreen, P. K., 1807—1877, Præst.
S. 137, 275, 454 ff., 470, 479.

Allen, Carl Ferdinand, 1811—1871,
Historiker. S. 66, 83.

Amalie, se Jørgensen, Amalie.

Andersen, Chr., 1824—1901, Student,
frivillig 1848. S. 255.

Arwidsson, A. I., 1791—1858, finsk Forfatter
og Folkeviseudgiver. S. 440,
444.

Asmussen, P. K., 1810—1868, Præst.
S. 159.

B.

Baggesen, F. L. A. H., 1795—1865,
Oberst. S. 292, 336, 376.

Balling, O. P., f. 1823, norsk frivillig,
Løjtnant 1848. S. 307 ff., 315.

Bang, O. L.,1788—1877, Læge, Prof. v.
Univ. S. 489 ff.

Bang, P. G., 1797—1861, Politiker,
Jurist. S. 175.

Bardenfleth, C. E., 1807—1857, Embedsmand,
Politiker. S. 141, 175.

Barfod, P. F., 1811—1896, historisk
Forfatter og Politiker. S. 112, 130,
154, 362, 366.

Barfod, P. M., 1813—1889, Præst.
S. 102.

du Barry, Jeanne, 1746—1793, Louis
XVs Elskerinde. De kendte Memoirer
foregiver at være skrevet af hende
selv. S. 310, 320.

Baudissin, U. H. H., f. 1816, Kaptajn.
S. 267.

Bauditz, S. H. O., 1829—1896, frivillig
1848, Løjtnant. S. 199, 323.

Bech, Nanny, 1819—1898. S. 240.

Bech, P. H., 1822—1887, Præst, frivillig
1848, Løjtnant. S. 6, 18, 19, 51, 109,
113, 244, 307, 313, 315, 360 f., 365,
414, 420, 427, 429, 456, 479.

33*

s. 534 Behn, Asmus, Købmand i Sønderborg.
S. 222.

Bendz, J. C., 1802—1858, Stabslæge.
S. 304, 329, 334.

Bergmann, B. J., f. 1823, svensk frivillig,
Løjtnant. S. 318, 325 f., 329,
334, 346, 352, 364, 377.

Bille-Brahe, J. C., 1819—1899. Stiftamtmand
paa Fyn. S. 381, 385.

Bille-Brahe, Preben, 1773—1857, til
Hvedholm. S. 186.

Bille, Steen, 1830—1905, Kaptajn i
Marinen. S. 316.

Blaumfeldt, M. F., 1799—1880, Sagfører,
skrev politiske Artikler i Krigsaarene.
S. 237.

Blicher, Jane Mathia, 1792—1853,
»Tante J ane«, Grundtvigs yngste Svigerinde,
i Huset hos ham. S. 4 m. fl. St.

Blicher, Jens P., 1814—1889, Læge (1848
i Ringkøbing). S. 43, 77, 102, 157,
164, 166, 479, 488, 497.

Blicher, Ludvig, 1830—1883, Student,
senere Overlærer ved de forenede
Kirkeskoler. S. 126, 139, 146, 506.

Blicher, Nicolaj, 1812—1901, Lærer
ved Faaborg Borgerskole, senere
Præst. S. 179, 182, 185 f.

Blicher, Oline (Line), f. Olsen, 1813—
1889, g. m. Nicolaj B. S. 244, 250, 256.

Blom, H. J., 1792—1864, Oberst, Militærforfatter,
Grundtvigs Ungdomsven.
S. 1, 7, 32, 273, 312, 398, 420,
424, 428, 478.

Blom, Marie, 1824—1901, Datter af
Oberst H. J. Bl. S. 8 m. fl. St.

Blom, Otto, 1830—1903, Søn af Oberst
H. J. Bl., Løjtnant 1850. S. 8, 282,
424.

Blom, Viktor Edvard, 1823—1888, 1849
Underlæge i Hæren. S. 488.

Blom, Vilhelm, 1826—1850, Premierløjtnant,
Søn af Oberst H. J. Bl.
S. 1, 4, 32, 81, 409, 412, 414, 416,
461, 464.

Blædel, N.G., 1816—1879, Præst. S. 478.

Bohse, E. C. B., 1817—1892, konst.
Overlæge i Hæren. S. 316, 381, 385.

Boisen, Carl, 1804—1866, Præst, Feltprovst
i 1848 og 49. S. 73, 196.

Boisen, Caroline, f. Lindeskov, g. m.
Harald B. S. 8, 26.

Boisen, Elisabeth, 1850—1919, Datter
af P. O. B. og Meta, f. Grundtvig.
S. 379 f., 383, 387, 392, 394, 396,
435 ff., 448, 460, 467, 490, 504,
506.

Boisen, F. (Frits) E., 1808—1882, Præst.
S. 10, 102, 236, 242, 460.

Boisen, Harald, 1817—1894, Inspektør
ved Enkedronning Caroline Amalies
Asylskole. S. 8, 25 f., 205.

Boisen, Lars Nannestad, 1803—1875,
Magister, Præst. S. 10, 153, 274,
283, 285.

Boisen, Peter Outzen, 1815—1862, Bestyrer
af Enkedronning Caroline
Amalies Asylskole, Grundtvigs Kapellan
og 1847 g. m. hans Datter
Meta. S. 3 m. fl. St.

Bonin, 1793—1865, preuss. Officer,
1849 O vergeneral ved den slesv.-
holst. Hær. S. 200.

Boye, Casper Johannes, 1791—1853,
Præst og Digter. S. 100.

Brandis, D. J.A., 1821—1849, cand.jur.,
1848 ved Intendanturen. S.6, 16, 18.

Brandt, C. J., 1817—1889, Præst og
Litteraturhistoriker. S. 179, 192,
275, 293.

Browne, Peter, engelsk Legationssekretær
Kbhvn. S. 49, 369.

Browne, Peter Denis, Søn af Peter B.
S. 49, 211, 218, 272, 276 f., 283, 288.

Bruhn (skal være Bruun), E., 1798—
1875, Oberstløj tnant. S. 207,302,335.

Busck, F. C. G., 1826—1892, Løjtnant,
Søn af Gunni B. S. 107, 221 f., 229.

Busck, Gunni, 1798—1869, Præst. S. 107.

Busck, Jens Matthias, Søn af Gunni B.
S. 107.

Bülow, F. R. H., 1791—1858, Overgeneral
i 1849. S. 38, 206, 230, 233,
336.

Bøggild, B. C., 1816—1892, Præst.
S. 244, 246, 247.

s. 535 C.

Carlsen, Jutta C. O., 1815—1866, g. m.
Præsten Peter Rørdam. S. 469.

Carstensen, se Karstensen.

Cathala, 1817—1860, Kaptajn. S. 234,
248, 302, 325, 351, 452.

Cavaignac, 1802—1857, fransk General
og Politiker. S. 69.

Christensen, Balthasar, 1802—1882, Politiker.
S. 78, 154, 505.

Christian, 1818—1906, Prins af Glücksburg.
S. 109.

Christiansen, K. L., 1810—1900, Købmand
og 1849 Raadmand i Sønderborg.
S. 208.

Clausen, H. N., 1793—1877, theologisk
Professor og Politiker. S. 77, 78, 89,
101, 102 f., 130, 137, 175.

D.

Dalgas, Betty, 1826—1894, Datter af
Carl Dalgas til Aldebertsminde, g.
m. C. A. Clausen, der 1851 overtog
Aldebm. S. 24, 33, 53.

Dalgas, Carl F. I., 1787—1870, Ejer
af Aldebertsminde og landøkonomisk
Forfatter. S. 31.

Dalgas, Carlo, 1821—1851, Søn af Johanne
D., Dyremaler, frivillig 1848,
Premierløjtnant. S. 1, 6f., 18 f., 33,
214, 217, 223, 230, 260, 290, 308f.,
311, 316f., 325, 333, 338, 342f.,
349 f., 352, 398, 407 f., 416, 420,
427, 438, 440, 453, 460 f., 467, 493,
495 ff.

Dalgas, Dagmar, 1830—1883, Datter af
Johanne D., g. 1853 m. Kaptajn
Emil Jensen. S. 24 f., 33 f., 52, 204,
261, 385, 387 f., 390, 392, 461.

Dalgas, Dorothea, f. Henningsen, 1799
—1871, Enke efter Henrik D. (1791
—1848), der var Fabrikant i Vejle.
S. 24, 33 f., 47 f., 53, 108, 110.

Dalgas, Enrico, 1828—1894, Søn af Johanne
D., frivillig 1848, Premierløjtnant
1849, Ingeniør, (den senere Direktørfor
Hedeselskabet). S. 261,404.

Dalgas, Ernesto, 1823—1850, Søn af
Johanne D., cand. polyt., frivillig
1848, Løjtnant. S. 279, 441 f., 448,
453, 464, 497.

Dalgas, Ida, 1829—1892, Datter af
Henrik D., Fabrikant i Vejle, og
Dorothea D., f. Henningsen, g. m.
Apoteker H. Christens. S. 110.

Dalgas, Johanne, f. de Stibolt, 1792—
1871, Enke efter d. Konsul i Neapel
Jean D., 1788—1835. S. 261.

Dalgas, Susette, 1825—1889, Datter af
Johanne D., Bestyrerinde af Dannekvindeskolen,
1853 g. m. Prof. Mariboe,
1860—1884 Forstanderinde
for Enkedronning Caroline Amalies
Asylskole. S. 20, 142, 197, 204, 223,
261, 264, 282, 334, 339, 461, 489, 491.

Danckertsen, J. W. K., 1824—1883,
norsk frivillig, Løjtnant. S. 55.

David, C. N., 1793—1874, Politiker,
Nationaløkonom. S. 211.

Deurs, Carl van, 1800—1862, Overlæge.
S. 193, 213, 236.

Dinesen, A. W., 1807—1876, Major,
Militærforfatter. S. 325, 346, 349 f.

Dirckinch, Friherre af Holmfeld, Constant,
1799—1880, politisk Forfatter.
S. 129.

Dirckinch-Holmfeld, 1801—1877, Søofficer.
S. 1.

Dorscheus, A. P., f. 1813, Løjtnant.
S. 229, 234.

Drewsen, Jonna, 1827—1878, Datter af
Justitiarius i Kriminalretten Adolph
D. og Ingeborg D., f. Collin. 2/2 1850
g. m. Baron Henrik Stampe. (Deres
Datter Rigmor Stampe f. 7/12 1850).
S. 56, 60, 479.

Drewsen, Michael, 1804—1874, Papirfabrikant,
Politiker. S. 130.

du Plat, 1809—1864, Oberstløjtnant.
S. 439.

E.

Edsberg, J. J., 1768—1852, Præst.
S. 159.

Egede, se Glahn, Hans Egede.

s. 536 Eibe, F. H., 1816—1871, Boghandler.
S. 57, 366.

Engelsted, S., 1823—1914, Professor,
Overlæge. S. 1.

Eulenburg, B. H., 1804—1879, 1849
preussisk Regeringskommissær i
Slesvig. S. 296, 354.

Ewald, Johannes, 1743-1781, Digter.
S. 292, 293.

Ewers, O. R., 1812—1873, russ. Legationssekretær
i Kbhvn. 1848—1854.
S. 114.

F.

Faaborg, T. C., 1814—1864, Oberst.
S. 336.

Fabvier, L. N., 1782—1855, fransk General,
var i Marts-April 1849 kaldt
til Raadgiver ved den danske Overkommando.
S. 224.

Falkenskjold, A.V., 1827—1870, Løjtnant.
S. 428.

Falkenskjold, J.A.F., 1809—1880, Kaptajn.
S. 17, 55, 159, 233 f., 236, 303,
308, 323, 327, 344, 355, 362, 368,
375, 385, 408, 414, 421, 447, 460 f.,
470.

Fenger, C. E., 1814—1884, Læge, Politiker.
S. 197, 470, 479, 485 f., 489 ff.,
504.

Fenger, Ida Louise, f. Plockross, 1827—
1882, g. m. C. E. F. S. 60, 197.

Fenger, Rasmus Th., 1816—1889, Præst.
S. 460.

Flensborg, C. J. 1804—1852, Generalmajor.
S. 305.

Flindt, C. L. H., 1792—1856, Generalmajor.
S. 336.

Flor, Christian, 1792—1875, Skolemand,
Politiker. S. 88, 90, 137, 315.

Frederik VII, 1808—1863, Konge af
Danmark. S. 108 ff., 113, 137, 268,
361.

Frederik Emil August, 1800—1865,
Prins af Nør. S. 111.

Frederik Ferdinand, 1792—1863, Arveprins.
S. 109.

Frölich, Lorens, 1820—1908, Maler og
Tegner. S. 7.

Fuhrmann, H.C., 1798—1856, Kaptajn.
S. 206 f.

G.

Gad, P. C. S., 1791—1851, Biskop,
theologisk Forfatter. S. 403.

Gautesen, C. P. C., 1824—1850, Premierløjtnant.
S. 378, 408.

Georgia, se Schouw, Georgia.

Giødwad, J. F., 1811—1891, Journalist
ved »Fædrelandet«. S. 142.

Glahn, Adelheid, f. Radecke, 1817—
1903, g. m. Hans Egede G. S. 77,
120, 479.

Glahn, Bodil Marie Elisabeth, f. Blicher,
1783—1862, »Tante Marie«, Grundtvigs
Svigerinde, g. m. Pastor Povl
Egede Glahn. Hun boede som Enke
(fra 1846) i Sorø. S. 4 m. fl. St.

Glahn, Egede, 1845—1849, Søn af Henrik
G. S. 211, 218.

Glahn, Hans Egede, 1814—1898, Søn af
Povl Egede G. og Marie, f. Blicher,
Præst. S. 100, 120, 265, 275, 490.

Glahn, Henrik, 1810—1891, Præst.
S. 211, 218, 479.

Gleerup, A. C., 1809—1865, Politiker.
S. 154.

Goethe, Johan Wolfgang, 1749—1832,
Digter. S. 135.

Goldschmidt, Meir Aron, 1819—1887,
Forfatter. S. 81, 350, 352.

Graae, Christen, 1773—1852, Præst.
S. 102.

Grimm, M., 1800—1866, Lærer, Bladudgiver.
S. 208.

Grove, C. F. Chr., 1799—1870, Major.
S. 363.

Grundtvig, Elisabeth (Lise), f. Blicher,
1787—1851, Grundtvigs første Hustru.
S. 3 m. fl. St.

Grundtvig, Johan Diderik Nicolai Blicher,
1822—1907, Grundtvigs ældste
Søn. Frivillig 1848, Premierl. 1849.
Senere Kontorchef i »Kongerigets Arkiv«
og hist. Forfatter. S. 2 m. fl. St.

s. 537 Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang,
1827—1887, Grundtvigs Datter,
g. m. P.O. Boisen 29/10 1847. S.3 m.
fl. St.

Grundtvig, N. F. S., 1783—1872, Præst
og Digter. S. 4 m. fl. St.

Grundtvig, Nicoline (Line), Datter af
Otto G. (N. F. S. G.s Broder). S. 139.

Grundtvig, Svend Hersleb, 1824—1883,
Grundtvigs næstældste Søn. Frivillig
1848, Løjtnant 1848. 1863 Docent
i nord. Filologi, Folkemindeforsker.
S. 1 m. fl. St.

Grønborg, O.L., 1815—1880, Skolelærer,
Visesamler. S. 470.

Gudmundsen, G. A., 1821—1872, cand.
phil., Journalist. S. 208.

H.

Hage, E. P. Hother, 1816—1873, Politiker.
S. 130.

Hage, P. Alfred A., 1803—1872, Handelsmand,
Konsul, Politiker. S. 478.

Hagen, L. C., 1808—1880, Præst, Udgiver
af gamle Salmer. S. 102.

Hagerup, E. H., 1817—1863, Præst,
Sprogmand. S. 362, 367.

Hall, Augusta, f. Brøndsted, 1816—
1891, g. m. C. C. H. S. 52, 280.

Hall, C. C., 1812—1888, Politiker. S. 155,
454.

Hammelev, P. H., f. 1826, Løjtnant.
S. 303, 317, 326, 338, 351, 408.

Hammershaimb, V. U., 1819—1909,
færøsk Præst, Sprogmand og Folkemindeforsker.
S. 322.

Hammerich, Martin Johannes, 1811 —
1881, Skolemand og Forfatter. S. 288,
339.

Hammerich, Peter Frederik Adolf, 1809
—1877, Theolog, Historiker. Feltpræst
ved Hæren 1848. S. 25, 63,
272, 314, 321,326,333, 339,406,425.

Hansen, C. C. Constantin, 1804—1880,
Maler. S. 43, 275, 505.

Hansen, C. F., 1788—1873, Krigsminister
fra Nvb. 1848—Juli 1849. S.402.

Hansen, Hans, Væver. S. 89, 149.

Hansen, Hans Peter, 1797—1861, Bankdirektør
og Politiker. S. 153.

Hansen, J. L. V., 1810—1884, Præst.
S. 172.

Harboe, J. V. A., 1810—1891, Major.
S. 461.

Harboe, L. I. Th., 1828—1867, norsk
frivillig, Løjtnant. S. 55.

Hauch, Carsten, 1790—1872, Digter.
S. 293, 484, 488.

Hedemann, H. C. G. F., 1792—1859,
kommanderende General 1848. S. 16,
254.

Heiberg, Johan Ludvig, 1791—1860,
Digter og Æstetiker. S. 366.

Helweg, H. F., 1816—1901, Feltpræst
1848, senere Stiftsprovst. S. 25, 48,
57 f., 210, 275.

Helweg, Ludvig, 1818—1883, Præst,
Dr. phil.. S. 438.

Heraczech, Hofsværdfeger. S. 458.

Herskind, P., d. 1891, svensk-norsk
Vicekonsul i Horsens. S. 15.

Holberg, Ludvig, 1684—1754, Historiker,
Digter, Filosof. S. 292, 366, 440.

Holch, C., 1823—1885, Kaptajn. S. 234,
301, 304, 311, 317, 422.

Holger, se Stampe, Holger.

Holm, C. K., 1797—1861, Major. S. 34,
55, 159.

Holst, Hans Peter, 1811—1893, Digter.
S. 111, 113, 314, 328, 438.

Holst, N. H., 1828—1889, Løjtnant.
S. 333, 407.

Holten-Becktolsheim, H. E., 1809—
1885, Kaptajn. S. 303, 304, 351.

Homann, I. L., d. 1850, Premierløjtnant.
S. 414, 420.

Hornemann, F. V. P., 1830—1884, Premierløjtnant.
S. 317, 340, 343, 351.

Hyllested, P. W. T., f. 1813, Justitsraad,
Kontorchef i Krigsministeriet. S. 371.

Høedt, F. L., 1820—1885, Skuespiller,
S. 362, 366.

Høgsbro, Sofus M., 1822—1902, Højskoleforstander,
Politiker. S. 8, 49,
51, 67 m. fl. St.

s. 538 Høyen, Edele Birgitte (Gitte), f.Westengaard,
g. 1832 m. N. L. H. S. 469.

Høyen, N. L. A., 1798—1870, Kunsthistoriker.
S. 28, 89, 265, 427, 444,
448, 478, 489.

I.

Ingemann, Bernhard Severin, 1789—
1862, Digter. S. 245.

J.

Jagd, J. C., 1821—1895, Kaptajn,
Politiker. S. 362, 460.

Jane, se Blicher, J.
(Doktor) Jens, se Blicher, Jens.

Jensen, Emil, f. 1828—1895, Kaptajn.
S. 461, 489.

Jespersen, H. A., 1803—1885, Præst,
Svoger til Peter O. Boisen. S. 10.

Jessen, T., 1799—1856, Major. S. 206.

Johannsen, C. G. W., 1813—1888,
Amtmand. S. 300, 325.

Johannsen, F. H. C., 1781—1851,
Konferensraad, Amtmand i Haderslev.
S. 363.

Junghans, Hans, 1810—1888, Kaptajn.
S. 41, 55, 308, 311, 319, 325, 333,
344, 346, 351, 452.

Jørgensen, Amalie, Datterdatter af
Grundtvigs Broder Otto G. (1772—
1843), i Huset hos Grundtvigs. S. 34
m. fl. St.

K.

Karstensen, Emma, 1811—1876, g. m.
Pastor Kr. K. S. 297, 300, 302, 334,
340, 352, 428 f.

Karstensen, Kr., 1809—1882, Præst
(1839—1857 i Dybbøl). S. 200, 221,
246 f., 316 f., 321,341,352 f., 398,428.

Kierkegaard, Henriette (Jette), f. Glahn,
1809—1881. S. 440, 461.

Kierkegaard, P. Chr., 1805—1888, Dr.
ph., Præst, senere Biskop. S.461,478.

Klewing, H. A., 1807—1879, Sten- og
Billedhugger. S. 208 f.

Kløcher, H. R., 1831—1884, Kaptajn.
S. 316.

Knudsen, Jens Lassen, 1819—1886,
Præst. S. 276, 330, 386, 404, 460,
490.

Knuth, Frederik Marcus, 1813—1856,
Lensgreve, Udenrigsminister 1848.
S. 64, 153.

Koch, Peter Christian, 1807—1880, Redaktør
af »Dannevirke«. S. 7.

Krabbe, O., 1789—1864, Oberst. S.299,
336, 376, 412.

Kragballe, C. M., 1824—1897, Præst.
S. 275.

Kranold, W. H. A., 1818—1850, Kaptajn.
S. 353, 408.

Krieger, A. F., 1817—1893, Jurist, Politiker.
S. 155.

Krogh, G. C., 1785—1860, Overgeneral
1848 og 1850. S. 16, 91, 224, 233,
253, 254, 356, 401, 460.

Krogh-Meyer, H. W., 1805—1883,
Præst. S. 62, 71.

Købke, A. L. B., 1798—1862, Godsforvalter,
Kammerraad. S. 16, 110.

Købke, J. P., 1824—1898, Kaptajn.
S. 108, 114.

Købke, Maria, 1832—1916, Datter af
Oberstløjtnant N.C. K. S. 385, 391.

L.

Lange, F. C., 1801—1888, Major.
S. 375.

Lange, F. O., 1798—1862, Pædagog,
Docent. S. 293, 397, 488.

Larsen, N. F., 1814—1881, Handskemager.
S. 263.

Lassen, C. F., 1776—1860, Konferensraad.
S. 367.

Leerbek, I. E., d. 1860. Politiløjtnant.
S. 353.

Lehmann, Orla, 1810—1870, Politiker
og Minister. S. 153, 184, 238, 242.

Lehmann, W. O., 1817—1894, Kaptajn,
Broder til Orla Lehmann. S. 379,
381.

Leisching, J. E., Godsejer. S. 445.

Leth, A. P. M., 1822—1905, 1845 Adjunkt
i Ribe, senere Præst. S. 102.

s. 539 Leuchtenberg, Maximilian, Hertug af L.,
1817—1852, g. m. Marie, Zar Nicolaj
1s ældste Datter. S. 252.

Leuning, E. W., 1801—1877, Amtsforvalter,
g. m. Lovise, f. Blicher. S. 64.

Levin, I. S., 1810—1883, Litterat og
Sprogmand. S. 107, 393.

Ley, Chr. S., 1806—1874, tidligere Huslærer
hos Grundtvigs. S. 491.

Lindberg, Jacob Christian, 1797—1857,
Præst, Bibeloversætter. S. 196, 202.

Lorenzen, Nis, 1794—1860, Politiker.
S. 33, 36.

Lundbye, Cathrine, 1792—1863, Oberstinde,
f. Bonnevie, de tre nedennævntes
Moder. S. 15, 93.

Lundbye, J. E., 1826—1897, frivillig
1848, Løjtnant. S. 382, 442.

Lundbye, Johan Thomas, 1818—1848,
Dyre- og Landskabsmaler, frivillig
1848. S.l, 2, 6f., 121,136,265,416.

Lundbye, Sigvard, 1820—1864, Premierløjtnant
1848. S. 7.

Lunde, P. F., 1803—1893, Jernstøber,
Politiker. S. 71.

Luno, C. P. Bianco, 1795—1852, Bogtrykker.
S. 223.

Luther, Martin, 1483—1546. S. 83.

Lütken, C. F., 1827—1901. Frivillig
1848. Premierløjtnant 1850, senere
Professor i Zoologi. S. 1, 6, 74, 224,
375.

Læssøe, W. H. Frederik, 1811—1850,
Generalstabschef 1848—49. S. 233,
253, 336, 345, 346, 349, 356, 408,
412, 414.

M.

Madvig, J. N., 1804—1886, Professor,
Politiker, Kultusminister. S. 62, 71,
155, 175, 394, 438.

Manthey, C. F. P., Etatsraad, Amtsforvalter
i Sønderborg. S. 315.

Mariboe, C. R. F., 1800—1860, Skolemand,
Professor. S. 204.

Marriot, vistnok Charles M., 1811—1858,
sub-dean ved Oriel college, Oxford.
S. 29.

Marstrand, W. N., 1810—1873, Professor,
Maler. S. 339.

Martensen, Hans Lassen, 1808—1884,
Biskop. S. 485.

Matthiessen, H. J., 1815—1894, Læge.
S. 248, 278, 316, 361.
de Meza, C. J., 1792—1865, Oberst.
S. 233, 234, 253.

Michelsen, d. 1848, Major i d. slesv.-
holst. Hær. S. 144.

Moltke, A. W., 1785—1864, Lensgreve,
Konseilspræsident 1848. S. 175, 236.
Moltke, Carl, 1798—1866, Greve, Politiker.
S. 86, 88, 89, 104, 119, 175.

Moltke, C. F., 1784—1869, Generalmajor.
S. 92.

Monrad, D. G., 1811—1887, Politiker,
Biskop. S. 62, 63, 71 f., 142,153, 238,
341.

Most, Skomager. S. 300 o. fl. St.

Muus, E. B., 1805—1893, Konsul, Købmand
i Kerteminde og Odense, g.
m. Marie Christine, f. Bruun. S. 378,
381, 385, 390, 394, 403 f.

Müller, C. G., 1809—1878, Kaptajn.
S. 55, 115, 308, 311, 316, 344.

Müller, Ludvig Christian, 1806—1851,
Seminarieforstander, Præst. S. 57,
75, 79.

Müller, O. F., 1807—1882, Assessor.
S. 130.

Mynster, J. P., 1775—1854, Biskop.
S. 485.

Møller, Poul Martin, 1794—1838, Digter.
S. 37.

Mørch, I. A., d. 1854, Løjtnant. S. 319,
324, 333, 407, 441, 442, 474.

Mørk-Hansen, M., 1815—1895, Præst.
S. 112.

Mørner, I. J., 1817—1879, Baron, frivillig
1848, Premierløjtnant. S. 108,
109.

N.

Napoleon I, 1769—1821, fransk Kejser.
S. 401.

Neergaard, J.V., 1810—1879, Major.
S. 417.

s. 540 Nielsen, Anna, f. Brenøe, 1803—1856,
Skuespillerinde. S. 339.

Nissen, Hans, 1788—1857, sønderjydsk
Fører. S. 33, 35.

O.

Oehlenschlæger, A. G., 1779—1850, Digter.
S. 334, 339, 369.

P.

Paludan-Müller, C. P., 1805—1882,
Overlærer, Historiker. S. 154f., 375,
379, 394.

Pedersen, Christiern, c. 1480—1554, Bibeloversætter,
opbyggelig og historisk
Forfatter. S. 292, 293.

Petersen, N. M., 1791—1862, Litteraturhistoriker
og Sprogmand, S. 275,302,
306, 312.

Plesner, vistnok U. A., 1782—1861,
Provst. S. 135.

Ploug, P. C., 1813—1894, Digter, Bladredaktør
og Politiker. S. 78,142,288.

Pontoppidan, Erik, 1698—1764, Professor,
Biskop. S. 372, 477.

Poulsen, C. M., 1818—1885, Dr. phil.,
Højskolelærer (Rødding) og Politiker.
S. 90, 137.

Povelsen, P., 1791—1850, Etatsraad,
Amtsforvalter. S. 157.

Prehn, Th., 1801—1874, Etatsraad.
S. 89 med Note.

Preusser, A. F. W., 1799—1885, Overappellationsretsraad.
S. 89 med Note.

Prittwitz, K. L. W. E. von, 1790—1871,
Overgeneral over de tyske Rigstropper
i 1849. S. 253.

Puggaard, Hans, 1788—1866, Handelsmand.
S. 478.

R.

Rask, Rasmus K. N., 1787—1832,
Sproggransker, S. 347.

Rasmussen, Mikkel, 1798—1859, Sognefoged,
Medlem af den grundlovg.
Rigsforslg. S. 102.

Reche, I. D. Z., 1817—1891, Kaptajn.
S. 443.

Reedtz, Asta, f. Kragh-Juel-Vind, Frijs,
1826—1890, Grundtvigs tredje Hustru.
S. 146.

Reedtz, J. C., 1861—1891, Skovrider.
S. 146, 155.

Reedtz, Holger Christian, 1800—1857,
til Palsgaard, Kammerherre, Diplomat.
S. 136 (Note), 153.

Reedtz, Otto, 1802—1887, til Palsgaard.
S. 136.

Refslund, vistnok Bunde, 1828—1895;
i Okt. 1850 adjungeret Borgmesteren
i Tønder som »Gehiilfe«; virkede
meget for Danskheden og
Brugen af dansk Sprog. S. 81.

Rehhoff, J. A., 1800—1883, Provst (i
Aabenraa). S. 200.

Reineche, A. T. L., 1825—1849, Student,
frivillig 1848. S. 325, 329.

Reitzel, C. A., 1789—1853, Boghandler.
S. 223, 319.

Rosenstand, G. A., f. 1825, Løjtnant.
S. 255, 333.

Rovsing, M., 1825—1894, Løjtnant.
S. 319, 350.

Rudelbach, A.G., 1792—1862, Theolog,
Præst. S. 230.

Rye, Olaf, 1791—1849, Generalmajor.
S. 224, 249, 253, 255, 278.

Ræder, Jacob Tode, 1798—1853, Oberst.
S. 18, 55, 127, 171, 193, 213, 317,
319,330,351,356,363,378,403,491.

Rørdam, Bolette C., 1815—1887, Søster
til Peter Rørdam. S. 339, 470.

Rørdam, Peter, 1806—1883, Præst.
S. 8, 77, 89, 102, 168, 350, 353, 355,
362, 367, 438, 469, 488.

S.

Saxo, — 1200 —, dansk Historieskriver.
S. 372.

Schack, Hans Egede, 1820—1859, Forfatter.
S. 155, 319, 341, 439.

Schack, S. P. L., 1812—1864, Kaptajn.
S. 421.

Schaper, C. G., 1808—1870, Præst.
S. 355, 362, 367.

Schau, H. B., 1821—1850, Kaptajn.
S. 441, 442.

s. 541 Scheel, A. W., 1799—1879, Generalauditør.
S. 304.

Schepelern, C. A., 1794—1870, Oberst.
S. 336.

Schiern, F. E. A., 1816—1882, Historiker.
S. 155.

Schleppegrell, Frederik Adolph, 1792—1850,
Generalmajor. S. 24, 55, 144,
224, 233, 302, 311, 325, 337, 376,
398, 408, 412, 414.

Schleppegrell, I. C. G., d. 1872, cand.
theol., Løjtnant 1848. S. 380, 385.

Schmidt, Anna Pouline, f. Blicher, 1785—1880,
Grundtvigs Svigerinde, g. m.
Grosserer C. A. Schmidt. S. 120, 504.

Schmidt, August, Søn af C. A. Schmidt.
S. 18.

Schmidt, C. A., 1782—1853, Grosserer,
g. m. Grundtvigs Svigerinde, Anna
Pouline Blicher. S. 101.

Schmidt, Diderik, Søn af C. A. Schmidt.
S. 288.

Schmidt, Louise, Datter af C. A.
Schmidt. S. 503.

Schou, L. S., 1790—1850, Oberst. S. 355.

Schouw, Georgia M. L., 1828—1868, Datter
af J. F. S., forlovet (1849) med
P. C. Skovgaard. S. 264 ff., 270, 339,
465, 505.

Schouw, J. F., 1789—1852, Professor og
Politiker. S. 88, 89, 153, 154, 262.

Schumacher, C. A., d. 1854, Ritmester.
S. 325, 353.

Schytte, F. V., 1800—1873, Oliemøller,
Medl. af den grundlovg. Rigsforslg.
S. 154.

Schøler, H. V. R., 1811—1875, Præst,
Højskolelærer og Politiker. S. 102.

Schøller, T. G., 1793—1863, Generaladjudant,
Kammerherre. S. 394.

Schønheyder, F. A., 1801—1872, Byog
Raadstueskriver, Justitsraad.
S. 375,378, 381,385,390, 394.

Schönning, C. F., 1816—1877, Kaptajn.
S. 309.

Seidelin, I. J., f. 1811, Præst. S. 404.

Shakespeare, William, 1564—1616, Digter.
S. 366.

Simonsen, L., 1800—1872, Præst. S.417.

Skau, Laurids P., 1817—1864, sønderjydsk
Fører, Stænderdeputeret. S. 7,
137, 142.

Skovgaard, P.C., 1817—1875, Landskabsmaler.
S. 7, 10, 21, 25, 28,
81, 93, 136, 137, 211, 236, 237,
264, 265, 270, 334, 339, 446, 447,
455, 461, 478, 488, 505.

Snorre Sturlason, 1178—1241, islandsk
Historieskriver. S. 312.

Sommer, C. V., 1821—1881, Løjtnant.
S. 316.

Spandet, Niels, 1823—1863, Herregaardsskytte
i Treaarskrigen, Forstmand,
Søn af N. M. S. S. 32, 34,
210, 214, 247, 255, 276.

Spandet, Niels Møller, 1788—1858,
Dommer og Politiker. S. 127, 355,
362, 367, 478, 485.

Spang, P. J., 1796—1846, Præst. S. 51,
247, 345.

Sponnech, W. C. Eppingen, 1815—1888,
Rigsgreve, Politiker. S. 175.

Staffeldt, A. W. Schack, 1769—1826,
Digter. S. 293.

Stampe, Elisabeth (Elise), 1824—1883,
Baronesse. S. 142 f., 150,319,330,335.

Stampe, Henrik, til Nysø, 1821—1892,
Baron, frivillig 1848. S. 39, 355,
362, 367.

Stampe (-Charisius) Holger F. C., 1822—1904,
Baron, frivillig 1848. S. 25,
32, 33, 53, 55, 108, 150, 355, 420.

Stenersen, Johanne Abigael, født Brede,
1798—1884, Enke efter Professor
S. J. S. S. 274.

Stephens, George, 1813—1895, Sprogmand.
S. 57, 179, 265.

Stephensen, J., 1791—1856, Præst (Broager).
S. 234,

Stochfleth, F. H. E. H., 1829—1864,
Premierløjtnant. S. 330, 345, 362.

Stonor, W. B., 1828—1864, Premierløjtnant.
S. 303, 304, 317, 326.

Susette, se Dalgas, S.

Svendsen, C. E. S., f. 1824, norsk frivillig,
Premierløjtnant. S. 234, 262,371,
374, 377, 412, 428, 446, 447, 462,
465, 484.

s. 542 Swane, H. J., 1821—1903, Biskop.
S. 381.

T.

Tang, Jeppe, 1828—1904, Seminarieforstander.
S. 102.

Tang, Molly, f. Fenger, g. m. Godsejer
Tang til Nørre Vosborg. S. 395, 398,
402 f.

Thomsen, P., 1807—1887, Præst. S.417.

Thornam, A. W., 1813—1880, Læge,
Forfatter. S. 323.

Thune, Jacob, 1791—1855, Præst.
S. 160, 164, 171.

de Thurah, C. E., 1794—1869, Præst,
frivillig 1848. S. 51, 244, 330.

de Thura, Laurids, 1825—1875, Forfatter,
frivillig 1848. S. 193, 279, 404.

Toft, Ane Marie Elise, f. Carlsen, 1813—1854,
Enke efter Godsejer Toft til
Rønnebæksholm, N. F. S. Grundtvigs
anden Hustru. S. 102, 150, 350, 434.

Trepka, J. C., 1809—1850, Oberst.
S. 408, 412, 414.

Trier, S. M., 1800—1863, Læge. S. 204.

Tscherning, A. F., 1795—1874, Politiker,
Krigsminister. S. 16, 137, 151,
153, 154, 160, 162, 169, 178, 232,
237, 238, 505.

Tuxen, N. E., 1810—1891, Søofficer,
Politiker. S. 129, 131.

U.

Ussing, W. J. A., 1818—1887, Dommer,
Politiker, Bankdirektør. S. 130, 154.

V.

Voigt, L. P., d. 1859, Agent. S. 183.

W.

Wedell-Wedellsborg, J. G., 1785—1860,
Generalmajor. S. 5.

Wegener, J. J. S., 1811—1883, Højskoleforstander,
Præst. S. 154.

Westengaard, Hanne, f. 1805, Søster til
Høyens Hustru. S.381, 385, 399,402,
403, 461.

Westengaard, L. C. D., 1795—1853.
Præst, g. m. en Søster til N. L.
Høyen. S. 379, 381.

Westengaard, Otto, 1822—1906, Løjtnant.
S. 98, 116, 117, 301, 311, 324,
343, 445.

Westergaard, N. L., 1815—1878, Orientalist.
S. 154.

Weyse, C. E. F., 1774—1842, Komponist.
S. 369.

Wichede, I. W., 1788—1881, Oberst.
S. 304.

Willisen, K. W. von, 1790—1879, preuss.
General, 1850 Anfører for den
slesvigholst. Hær. S. 432, 439, 443,
462.

Winther, C. A., 1816—1898, Præst. S.
211.

Winther, Marie, f. Glahn, 1816—1900,
»lille Marie«, Datter af Povl Egede G.
og Marie, f. Blicher, g. m. Pastor
C. A. W. S. 4, 211, 218, 221, 223.

With, I. P., 1791—1854, Herredsfoged.
S. 127, 148, 236.

Witzleben, C. D. T. L., 1812—1896,
Kaptajn. S. 16.

Worsaae, J. J. A., 1821—1885, Arkæolog.
S. 470.

Wrangel, F. H. E., 1784—1877, tysk
General. S. 20.

Wørishøffer, J. A. P. F., 1804—1892,
Major. S. 336.

Z.

Zahle, J. C. J., 1795—1872, Provst.
S. 109.

Zahrtmann, C. C., 1793—1853, Søofficer,
Minister. S. 175.

Zeuthen, C. F., d. 1850, Baron.
S. 122.

Zytphen, J. F. F., 1821—1861, frivillig
1848, 1850 Premierløjtnant. S. 193,
277.

Ø.

Ørsted, Anders Sandøe, 1778—1880,
Retslærd, Politiker. S. 154.