Danmarks Breve

EFTERSKRIFT Om August Skrøders og ...

Brevudgiver:
Arne Høgsbro Holm, 1889-1970 Guldborg Kirk, 1881-1949 Ingrid Holm Jessen, 1884-1984 Rigmor Holm, 1887-1980 Eli Grinder, 1892-1982 Ejvind Høgsbro Holm, 1896-1985
Udgivelsessted:
KØbenhavn

s. 261 EFTERSKRIFT

Om August Skrøders og Harald Holms senere Liv skal i Korthed meddeles følgende:

August Skrøder tog teologisk Embedseksamen i Januar 1875. Han blev Lærer ved Mantzius’ Skole i Birkerød, og her holdt han i Juli 1875 Bryllup med Frk. Nissen. Deres Ven fra Nørager-Tiden, Th. Børdam, viede dem, og blandt de mange Gæster var ogsaa en af de unge Grever fra Nørager og naturligvis Holm og Bøcher. I Birkerød blev Skrøder, til han i Maj 1878 blev ordineret og udnævnt til Sognepræst i Haasum og Bamsing, Viborg Stift. — Her døde han allerede d. 5. Marts 1884, kun 35 Aar gammel.

Harald Holm blev cand. theol. i Sommeren 1875, og d. 13. September 1877 holdt han Bryllup med Gudrun Høgsbro. Han gjorde aldrig Brug af sin Embedseksamen, men fik Mod til, som han skriver: »at bane sig en Vej lidt uden for den slagne Landevej.« Han blev nøje knyttet til »Dansk Folketidende« og skrev Korrespondancer til norske og svenske Blade, og denne Virksomhed, i Forbindelse med den nære Tilknytning til Sofus Høgsbro, førte ham i disse politiske Kampaar mere og mere afgørende ind i politisk Arbejde. I et Brev af 18. Maj 1876 skriver han til sin Kæreste: »Striden mellem politiker og højskolemand, der hos mig truer med at blive en syvårskrig i det mindste, blussede atter op med styrke.« Men da han d. 11. Oktober samme s. 262 Aar blev valgt til Folketingsmand for Verningekredsen, var Afgørelsen truffet, og han repræsenterede Kredsen til sin Død. Dog Højskolevirksomheden glemte han ikke. 1878 stiftede han »Kjøbenhavns Højskoleforening«, hvis Formand han var, saalænge han levede, og desuden virkede han som Foredragsholder ved utallige folkelige Møder ude omkring i Landet.

Harald Holm døde d. 9. Februar 1903, 54 Aar gammel. Paa den Sølvkrans, som Rigsdagen sendte til hans Baare, skrev Folketingets Formand, Herman Trier:

Hans Livsløbs og hans Tales Tekst
var Folkelivets sunde Vækst.