Danmarks Breve

Forord D. 19. April 1948 er det 10...

Brevudgiver:
Arne Høgsbro Holm, 1889-1970 Guldborg Kirk, 1881-1949 Ingrid Holm Jessen, 1884-1984 Rigmor Holm, 1887-1980 Eli Grinder, 1892-1982 Ejvind Høgsbro Holm, 1896-1985
Udgivelsessted:
KØbenhavn

s. 5 Forord

D. 19. April 1948 er det 100 Aar siden Folketingsmand cand. theol. Harald Holm fødtes. For at ære hans Minde har hans Børn villet tegne et Billede, der kunde give hans Efterkommere et levende Indtryk af hans Personlighed. Helst vilde vi lade ham selv komme til Orde, og vi er da standset ved efterfølgende Brevveksling med Ungdomsvennen August Skrøder, der senere blev Præst i Haasum ved Skive.

Der er flere Grunde til. at vi har valgt netop disse Breve. Vi møder her to unge Mænd, der har fundet hinanden i et dybt fortroligt Venskab, og som derfor udtrykker sig uforbeholdent og aabenhjertigt over for hinanden. De er begge c. 20 Aar, netop i den Alder, hvor Grunden lægges til, hvad der Livet igennem skal fylde deres Sind, og hvor de bliver klar over deres særlige Evner. Vi synes, at Fars Personlighed, som den har fæstnet sig i vor Erindring, allerede her træder tydeligt frem, ligesom vi genkender mange af de Synspunkter, som han fastholdt under sin Manddomsgerning.

Og endelig er der den tidshistoriske Afspejling, som disse Breve rummer. Brevvekslingen strækker sig over Aarene 1868—70, og Baggrunden for den er Genopbygningstiden efter 1864, den Tid, da de mange Højskoler blev grundlagt. s. 6 Baade Harald Holm og August Skrøder kommer i nær Berøring med ledende Personligheder inden for den grundtvigske Bevægelse, og ejendommeligt er det at følge, hvorledes disse to unge Københavnere bliver grebet af det grundtvigske Aandslivs Rigdom.

Harald Emil Larsenius Holm blev født d. 19. April 1848 i Baadsmandsstræde paa Christianshavn som Søn af Musiker Christian Emil Harald Holm. August Ludvig Skrøder fødtes — ligeledes i København — d. 26. Oktober samme Aar som Søn af kgl. Fuldmægtig i Københavns Magistrat Johan Ludvig Boye Skrøder. De kom begge i Det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skole, — denne mærkelige Skole, hvor Penge ingen Rolle spillede: Lærerne fik ingenting, og Eleverne gav ingenting, — og begge blev de privat dimitteret til Studentereksamen af en Kreds af Skolens Lærere.

Blandt Lærerne fik især Skolens mangeaarige Bestyrer, cand. theol. Villiam Jacobsen, Betydning for dem, og navnlig fik han afgørende Indflydelse paa Harald Holms Udvikling, da han i Sommeren 1867, efter at Holm var blevet Student, og ligeledes i 1868 tog Harald Holm med paa Rejse rundt til de nyoprettede Højskoler og til grundtvigske Venner Landet over.

Efter Sommerferien 1868 vender Holm tilbage til København for at tage fat paa det teologiske Studium og samtidig tjene til Livets Ophold ved at give Undervisning i forskellige Skoler og private Hjem. Netop ved samme Tid rejser Skrøder fra København; han har taget en Huslærerplads hos Grev Moltke paa Herregaarden Nørager i Vestsjælland, og her føres ogsaa han ind i en levende grundtvigsk Kreds. Paa dette Tidspunkt begynder da Brevvekslingen mellem de to unge Venner, og i to Aar gaar Brevene regelmæssigt mellem København og Nørager.

s. 7 Efter August Skrøders tidlige Død overdrog hans Enke, Fru Anna Sophie Schrøder, Harald Holm alle hans egne Breve til Skrøder, og Far opbevarede begges Breve som et dyrebart Minde om Ungdomsvennen. Idet vi drister os til at drage Brevene frem af deres Gemmer, gør vi det i Taknemmelighed mod baade Skrøder og Far og i Ærbødighed for deres fortrolige Venskab.

Det vilde glæde os, om disse Breve kunde give et Bidrag til Belysning af den folkelige Bevægelse i Slutningen af 1860’erne, saa at ogsaa Kredse uden for Slægten kunde læse dem med Udbytte.

April 1948.

Rigmor Holm.

s. 8 Af Harald Holms Brev af 18. Sept. 1868

s. 9 Af August Skrøders Brev af 23. Aug. 1868

s. 10