Danmarks Breve

Holger Drachmann i Breve til hans Fædrenehjem

Brevudgiver:
Harriet Vilhelmine Bentzon, 1861-1945
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1860-08-02)
Fredensborg den 2 August 1860 . Kjære Fader Du maa nu ikke blive vred, fordi jeg ikke har skrevet dig før til; thi du maa vide at jeg fra i Tirsdags ikke har været paa Fredensborg. I Mandags nemlig, blev det bestemt at Hansen, Julie, Henriette, Frøken Has

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1860-08-07)
Fredensborg den 7de August 1860 . (Ikke forsynet med Aarstal, men det fremgaar af Optagelsen i Metropolitanskolen, at det er fra 1860.) Kjære Fader Jeg blev rigtignok glad kan du troe, da jeg hørte at jeg var optagen i Metropolitanskolen og at m

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1861-09-26)
Kjøbenhavn den 26 September 1861 (Intet Aarstal, men maa være 1861, da Fader var en Rejse i Østrig og Norditalien. Boede da Kronprinsessegade Nr. 40.) (H. B.) Kjære Fader . Jeg behøver vist ikke at forsikkre Dig om,

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1862-08-01)
Fredensborg den 1ste August 1862 . Kjære Fader Da det idag er et øsende Regnveir og jeg følgelig maa holde mig inde, benytter jeg Leiligheden til at skrive lidt til Dig. Denne Uge er fløjen som paa Vinger naar jeg undtager denne ene Dag som imidlertid ikk

BREV TIL: Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1862-08-02)
Fredensborg den 2den August 1862 . Kj ære Moder . Jeg lovede Dig sidst da jeg skrev til Dig at sende Dig og Erna et lille Brev, idag indfrier jeg mit Løfte saameget snarere som det regner Skoemagerdrenge ned udenfor og jeg ikke vil vove mig ud uden Parapluye, thi Du ka

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1862-08-13)
Fredensborg den 13de August 1862 . Kjære Fader . Da Tante fik Dit Brev igaar erfarede jeg deraf at Du praiede mig for et Svar paa dit Brev til mig og at du bad mig om at svare paa Tantes Brev angaaende om Erna skulde komme herud. Hvad det første angaaer saa maa jeg ærl

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1862-08-21)
Helsingør den 21de August 1862 (H.B.). (Intet Aarstal, men maa være 1862.) Kjære Fader Jeg befinder mig endelig i Helsingør hvorhen jeg er kommen fra det yndige Fredensborg og fra den gode Tante Louise

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1863-06-01/1863-09-01)
Helsingør : Morgen den 23de . (Mere Dato findes ikke; men Brevet maa være fra Sommeren 63, da vi laa paa Landet paa Henriksholm ved Vedbæk. Holger maa da være sejlet fra Vedbæk til Helsingør for at tilbringe nogle Dage hos Ulstrups.) (H. B.) Kjære Fader !

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1863-09-01)
Gurre-Skole d. 1de August 1863 . Min Kjære Fader . Endelig faaer Jeg da et Brev fra den Landstryger kan jeg tænke, at Du, og det ikke uden Grund, vil udbryde, og hvad der er det Værste, jeg veed knap om jeg kan give en tilstrækkelig Undskyldning for, at det har varet s

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1864-01-02)
Helsingør den 2den Januar 1864 . Kjære Fader . Først og fremmest et „Glædeligt Nytaar“ baade til Dig og til alle de Andre derhjemme, et saa glædeligt Nytaar som vi vel kan vente os under de lidet trøstende Udsigter for Fremtiden. Jeg tømte netop mit Glas i Torsdags Aft

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1864-03-28)
Gurre den 28de Marts 1864 . Kjære Fader . Jeg kan tænke at Du allerede er begyndt at tvivle om, at jeg vil indfrie mit Løfte til Dig med Hensyn til at skrive Dig til, men Grunden hvorfor det har trukket saalænge ud ligger i den Omstændighed, som jeg allerede før har ob

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1864-07-28)
Gurre den 28de Juli 1864 . Kjære Fader . Herude i denne Ensomhed, hvor intet bestemt Arbejde, ingen Efterretninger om politiske Begivenheder, ingen af Byens smaalige Hverdagsubehageligheder kan fængsle eller adsprede Ens Tanker, men hvor man, som jeg i dette Øieblik gj

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1865-07-14)
Kjøbenhavn , den 14. Juli 1865 . Kjære Fader . Jeg er Student. I de 2 første Dage rev det ud i Physik og Arithmetik, hvoraf jeg kun havde repeteret 1/4. Allerede tænkte jeg paa at trække mig tilbage og overlade Fjenden Valpladsen, da fattede jeg imidlertid den Beslutn

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1865)
Helsingør 65. Kjære Fader ! Jeg kan tænke, at Du er bleven forundret over min pludselige og maaske noget exentriske Bortreise, men Grunden til denne var dennegang ikke det Zigeunerblod, der maa flyde i mine Aarer, men et Problem, som jeg vilde hav

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1866-08-21)
Randers , den 21. August 1866 . „Fredag“. Kjære Fader ! Jeg er altsaa landet paa jydsk Grund, hører Jydsk tales, og seer jydske Stude, og jeg beboer (om Dagen NB) det nydeligste Hus i Randers, beliggende lidt udenfor Byen, paa Skraaningen af en høi, skovbevoxet Bakke

BREV TIL: Lassen, ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1866-08-29)
Kjbhv . den 29de Aug. 1866 . Kjære Hr. Lassen ! Førend jeg skrider til nogensomhelst almindelig eller ualmindelig øvrig Del af et Brevs meget sammensatte Indhold, vil det være mig en ligesaa behagelig som uopsættelig Begyndelse, at kunne sende Dem og Deres Familie min

BREV TIL: Lassen, ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1866-10-22)
Kjøbenhavn d. 22de Octb. 1866 . Gud bevare alle ret- og ikke rettroende Mennesker i Christenheden for Rengjøring. Jeg er idag bleven uddreven af min Hule, — det kunde nu endda passere — men alle mine Benrade, Staffelier, Malerier, Buxer, Hatte, Hellebarder, Tobakspiber

BREV TIL: Lassen, ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1865-11-05?)
Kjøbenhavn den 5te Nov . Kjære Hr. Lassen ! Dennegang, eftersom man hverken vadsker eller stryger mig ud af min Hule, skal De dog have den Tilfredsstillelse at see mig paa Papiret uden at jeg i stilistisk Henseende skeier saa stærkt ud som Tilfældet var ved mit Brev af

BREV TIL: Lassen, ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1866-01-08)
Kjbhv . Den 8de Jan. 1866 (skal være 67). Serviteur! Imod min Sædvane, og jeg kan gjerne sige bedre Natur, har jeg dennegang sat mig til at skrive en Nytaarsgratulation, hvilken Forretning jeg ellers pleier at overlade til Professionisterne, idet jeg som et Stykke af

BREV TIL: Lassen, ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1868-01-18)
Kjøbenhavn 18. Jan. 68 . Kjære Hr. Lassen . Uagtet den bestandige graae, kjøbenhavnske Luft gjør mit pirrelige Malernaturel alt andet end tilbøieligt til at være saa meget menneskekjærligt, at jeg ved Meddelelse kan kundgjøre for mine Venner, at jeg endnu er over Jorde

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-03-01)
BREVE FRA REJSEN TIL SICILIEN 〚I Nordsøen d. 27de Febr. 67.〛 Leith 1 Marts 1867 . Kjære Fader ! Endelig er et kort Ord men et langt Begreb, hvilken philosophiske Sætning i Forbindelse med Dat: ovenfor skal antyde, at jeg har været 5 D

BREV TIL: Juel-Hansen, Erna Emilie Louise; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-03-05)
Leith 5te Marts 67 . Kjære Frk. Søster . Det er altsaa første Gang, jeg højtideligholder Din Fødselsdag udenfor Hjemmet, idetmindste saalangt udenfor samme; paa Firth of Forth, Skotternes Stolthed, Edinburghs Landevei. Hvorvidt Dine beskedne geographiske Kundskaber giv

BREV TIL: Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-03-25)
Gibraltar 25. Marts . (I megen Hast!) Madre cara! Dersom Du, hvad jeg haaber, igjennem mine Breve til Fader og Erna, har seet, hvorledes jeg har befundet mig i Nordsøen og i Skotland, erindrer Du vel ogsaa, at min Bestemmelse eller rettere Skibets Bestemmelse

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-04-04)
Palermo 4de April 67 . Kjære Fader ! Efter mit sidste Brev fra Gibraltar er der jo rigtignok gaaet over en Uge til idag at regne, og Du havde maaske ventet denne Epistel lidt før, imidlertid, jeg har med Flid opsat dens Afsendelse, for at berige Familiekredsens Convers

BREV TIL: Boye, Mimi; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-04-05)
Palermo 5te April 67 . (Supplement til Brev 24.) Kjære Mimi ! Veed Frøknen, hvorledes en italiensk Gade seer ud. Jeg mener en af de rigtige snevre, med høie Huse, aabne Balconer, Børn i Skokkevis, Tøi til Tørre paa lange Bambusstænger, Solskin og blaa Luft. E

BREV TIL: Drachmann, Hanne; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-04-05)
Palermo 5 April 67 . (Supplement til Brev 24.) Og saa kom Touren til Hanne ! Ja, det var jo Gibraltar, jeg stoppede ved i Moders Brev. Der var noget at see. I Edinburgh har jeg lært mere Engelsk end under Dine velvillige Bestræbelser, og derfor kunde jeg ogsa

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-04-26)
Messina d. 26. April 67 . Kjære Fader . Det var altsaa Palermo! — I det deiligste Maaneskin, paa det speilblanke Middelhav, reiste jeg den 20de April i Følge med 3 Damer til Messina, hvor jeg ved min Ankomst strax fik en Følelse af at være kommen fra Dynen og i Halmen.

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-04-29)
Messina d. 29 April 67 . Kjære Fader ! Jeg længtes efter Brev, skrev jeg til Dig i min Epistel fra i forgaars (27de). Men at jeg saa hurtigt efter dens Afsendelse, og saa glædeligt skulde blive overrasket ved at see de bekjendte Poststempler fra St. Kjøbmagergade, Dann

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1867-05-18)
Messina d. 18de Mai 1867 . Kjære Fader . For straks at kunne gaae over til mine „Dagbogsoptegnelser“, vil jeg kort og godt berette, hvorlunde jeg, medens jeg igaar Aftes, i det deiligste Maaneskin og 19° R., spillede Kegler paa Sarauws Landsted oppe i Bjergene, modtog

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1868-08-10)
DEN BORNHOLMSKE PERIODE Allinge . Den 10de Aug. 68 . Kjære Fader . Jeg har med Villie opsat Afsendelsen af mit første Brev saalænge indtil jeg syntes at jeg havde samlet tilstrækkelige opera, saavel i quantitativ som i qualitativ Henseende, til at god

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1868-08-24)
Allinge d. 24de Aug. 68 . Kjære Fader . For Øieblikket kun et Par Ord til at ledsage mine Skizzer med, der oversendes Dig p: b:. Overbringeren venter nemlig udenfor og Posten gaaer om en liden Stund. Som Du vil see, har jeg i den sidste Tid væsenlig givet mig

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1868-09-01)
Allinge d. 1ste Sept. 68 . Kjære Fader . Med megen Tak for det Tilsendte maa jeg dertil knytte en Forklaring, hvorfor dette Svar har ladet vente paa sig, en Forklaring, som jeg allerede har antydet i en Epistel til Erna for nogle Dage siden. Kort efter mit Brevs Afsend

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1868-09-10)
Nexø d. 10de Septb. 68 . Kjære Fader . Jeg benytter Leiligheden til atter p: b: at sende Dig nogle Arbeider igjennem „Oberstlöitemanden“ „Oberstløitemanden“ (min yngste Søster Marthas barnlige Udtale af Oberstlieutenanten). , som jeg ganske uventet traf paa her i Nexø,

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-06-15)
Rønne d. 15. Juni 1869 . Kjære Fader . Nu — men desværre ogsaa først nu — er da endelig Veiret blevet godt ͻ: det regner kun een Gang om Dagen. Thermometret er rykket saa høit op, at man kan lægge Overfrakken, og de blaafrosne Fingre antage efterhaanden deres oprindeli

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-06-29)
Melstad d. 29. Juni 1869 . Kjære Fader . Siden jeg modtog Dit Brev, hvorfor jeg tilligemed det øvrige Tilsendte takker Dig meget, er jeg draget østerpaa og har opslaaet mit Paulun i en lille, malerisk Fiskerby, Melstad, der ligger midt imellem Klipper, men som tillige

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-07-16)
Rønne d. 16de Juli 69 . Kjære Fader . Efterat Veiret i den sidste Tid har begunstiget min Færden uden Døre i ganske overordenlig Forstand, er jeg nu atter, foranlediget dels af Regnbyger dels af Kassemangel, taget til Hovedstaden, hvor jeg i en vakker Families Skjød vi

BREV TIL: Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-07-22)
Rønne d. 22de Juli 1869 . Kjære Mama ! Maaske, hvis Du havde været min rigtige Mo’r, havde jeg nu ikke iaften udtalt mig saa aabent for Dig som nu netop den deilige Aften, Savnet af en Fortrolig, og det at Du netop ikke er min „rigtige Mo’r“, men maaske En, der er mere

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-07-27)
Rønne d. 27de Juli 1869 . Kjære Fader ! Tak for Dit Brev. Jeg fik det først iforgaas ved min Ankomst til Byen, hvoraf igjen følger at jeg først nu sender Dig den anmodede Kvittering, hvilket rimeligvis igjen har til Følge at jeg først næste Postdag faaer de lovede Hjel

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-08-25)
Allinge d. 25de Aug. 1869 . Kjære Fader . Forat bøde paa den korte Epistel fra iforgaars, som Du formodenligt tilligemed Skizzerne nu har modtaget, vil jeg idag, da jeg tilmed mangler Arbeidsmateriale, følge den Opfordring, der ligger i det dei- lige, klare og friske V

BREV TIL: Erichsen, Michella Cathrine ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-09-11)
Kjøbenhavn. d. 11 Septb 1869 . Kjære Fru Erichsen . Dersom jeg, enten forat forslaae Tiden, eller fordi jeg syntes ret godt om Deres Hus, var kommen til Dem en Gang imellem og deltaget i Deres Maaltider og passiaret med Deres Døttre, dersom jeg med andre Ord var kommen

BREV TIL: Erichsen , Thomas ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1869-09-23)
Kjøbenhavn d. 23 Septb 69 . Høistærede og kjære Hr. Cancelliraad . Efter nogenlunde at være kommen ind i de gamle Forhold igjen, skulde jeg allerede for nogle Postdage siden have skrevet Dem til forat bringe Dem som Familiens Overhoved min hjerteligste Tak for al den V

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1871-04-05)
Rosenvænget . Onsdag d. 5. April 71 . Kjære Fader . Jeg har allerede i nogen Tid ligget paa Reisen ind til Dig forat tale med Dig om Forskelligt min Reise angaaende, men jeg har endnu ikke faaet Tid og Leilighed dertil. Min Dag er stedse optaget af at male (et Billede

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1871-04-10)
Rosenvænget . Paaskemandag 71 . Kjære Fader . Jeg tillader mig at fortsætte Correspondancen, da jeg efterat have modtaget Din Skrivelse anser en skriftlig Udtalelse fra begge Sider som meget mere udtømmende, og Sagen meget mere fremmende end en Samtale, hvor den fornø

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1871)
Tirsdag 1871 49 Doughty Street. Mecklenburgh Square. London . Kjære Fader . Jeg sender Dig her foreløbig kun min Adresse, som Du bad mig om, og takker Dig meget om Du vil sende mig de lovede Anbefalinger. Min Reise over Nordsøen og opad Themsen var saa heldig som jeg

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1871-07-28)
142 New Bond Street W. London . Den 28de Juli 1871 . Kjære Fader . Jeg havde ved min Afreise sat mig for, og saavidt jeg erindrer i en lille Epistel til Erna omtalt, at jeg ikke vilde skrive hjem førend jeg kunde skrive noget ubetinget godt. Jeg havde yderligere fores

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1875-08-10)
[Trykt i Brevpapiret:] H. von der Heyde Hotel zum Weidenhof. Hamburg . 10 Aug. 75 . Kjære Fader ! Jeg er idag vendt tilbage hertil efter et længere Ophold ved forskjellige Nord- og Østersøbadesteder. Jeg havde ved Uagtsomhed paadraget mig en let Bry

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1875-11?)
Østerbro . Fredag. [1875 sandsynligvis Nov.] Kjære Fader . Jeg har tænkt over Dit venlige Tilbud, men bliver, som sagt, ved min Bestemmelse — ikke at ville modtage det for min egen Person, men derimod at anbefale Vilhelmine og den Smaa til Eders Bevaagenhed saasnart

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1875-12-01/1875-12-15?)
[ 1875 sandsynligvis i Begyndelsen af Dec .] Jeg afventer et foreløbigt snarligt Svar under Adresse: Hotel Randers Randers . Kære Fa’r . Jeg skriver Dig til her fra Jylland, forat bede Dig anvende Din Indflydelse til Bedste for mig. Her er

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1875-12-18)
Randers d. 18de Decb. 75 . Kære Fa’r ! Jeg takker Dig for Dit Brev. Jeg skrev strax til Molbech, og igaar fik jeg Brev fra Ploug hvori han lover mig saameget som han for sit Vedkommende kan love mig og mere end jeg havde ventet. Jeg har nu fast bestemt mig til Reisen o

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1875-12-19)
Mandag [maa være 19de Dec. 75 i Randers .] Kære Fa’r . Jeg modtog Dit venlige Brev nu, efterat jeg allerede iaftes havde afsendt mit sidste til Dig, og seer med Glæde hvor ivrigt Du har taget Dig af min Sag. Jeg har modtaget et Brev fra Ploug, hvori han gentager sin

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-02-05)
München Hotel Bamberger Hof . d. 5 Febr. 76 . Kære Fader ! Blot disse Linier forat komplettere de mundtlige Meddelelser om mit Befindende, som jeg Tid efter anden har sendt gennem Breve til Sortedamsgaden Vilhelmines Bolig. (H. B.) , og som jeg antager ad denne Vei er

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-02-13)
München. Hotel Bamberger Hof . d. 13 Feb 76 . Kære Fader . Idet jeg takker Dig for Dit Svar paa mit Brev, kan jeg jo kun beklage at hvad jeg selv havde en Anelse om overfor Vilh. nu er bleven bekræftet og i en ikke videre beroligende Meddelelse angaaende hendes Helbre

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-04-22)
Jeg bliver endnu Maaneden ud i Venezia. Hotel Aurora. Riva degli Schiavoni. Venezia . 22 April 76 . Kære Fader . Jeg takker Dig for Dit venlige Brev, som jeg modtog idag tilligemed det indlagte fra London. Jeg kan som eneste Grund — og tillige som d

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-05-16)
Pension Rudolfo. Via della Scala. 16 Mai. 76 . Firenze . Kære Fader . Jeg har dennegang uheldigvis at mælde Dig om min Sygdom. Sygdom er det vigtigste for Øieblikket i Italien. Jeg blev syg saagodtsom umiddelbart efter Afreisen fra Ve

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-05-25)
p. T. Firenze d: 25—5—76 (Efter Diktat) Kjære Fader ! Jeg benytter atter min Vens Tilbud om at ville være min Pen for at takke Dig for Dit Brev og sende Dig den omtalte Bemyndigelse, som jeg haaber, skal være tilstrækkelig. M

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-06-02)
Florens, Casa Rodolfo Via della Scala, 2 . d: 2—6—76 (Efter Diktat) Kjære Fader ! Blot nogle ganske faa Linier denne Gang ligesom sidst. Bedring er der, men det gaar saa fortvivlet langsomt fremad, at jeg stadigt maa have Lægens Ord i Erindring for at tro pa

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-06-03)
Firenze, Casa Rodolfo, Via della Scala, 2 . d: 3—6—76 (Efter Diktat) Kjære Fader ! Jeg skrev et Brev igaar, der imidlertid var meget kortfattet, hvilket igjen var en Følge af det omtalte Forbud mod at anstrenge mit Hoved. Da jeg imidlertid idag har modtaget

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-06-10)
Bozen . 10. Juni 76 . Kære Fader . Jeg er, efter flere Dages Samraad med min Læge i Florens, og endelig paa hans indstændige Opfordring, reist fra Florens, og er nu som Du sér landet her idag ved min første Station. Jeg er naturligvis meget medtaget af Natteturen, men

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-06-12)
Innsbruck . 12 Juni. 76 . Kære Fader . Næste Station altsaa. Jeg synes at Kræfterne tiltage lidt. Det bestandige: Du skal, Du maa, som følger med en Reise, indvirker godt paa mit slappe Sind. Jeg frygtede virkelig ligefrem for en Sygdom i denne Retning. Luften er god

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-06-22)
Hamborg , d. 22 Juni 76 . Kære Fader . Saa kom jeg da Gudskelov endelig hertil idag, radbrækket af Jernbanekørsel, halvkvalt af Støv og Hede (jeg har under de fire Kørsels- Dage haft indtil 26° R. i Koupeen) men med en Appetit som en Tærsker og med lidt af Solen brune

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-06)
Kære Fader . Jeg aabner Brevet igen forat vedlægge denne Seddel. Af mit Telegram idag vil Du se, at jeg har faaet Skrupler. Jeg læste Dit Brev nok en Gang igennem og kom da til at tænke paa den ministerielle Langsomhed og Quæsturvrøvlet, og den — som jeg tror Du vil un

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-07-10)
Skotterup . Tirsdag d. 10 Juli 76 . Kære Fader . Jeg kommer til Byen imorgen (Onsdag) i Anledning af noget Manuscript ved „Ill. Tid.“ og „d. 19de Aarhd.“. Vil Du være saa venlig at lade Andersen udtage 200 Kr., som kan ligge til mig saafremt jeg ikke skulde træffe Dig

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-11-01)
Tikøb . d 1ste Novb 76 Kære Fader . Jeg underretter Dig herved kortelig om, at jeg imorgen forlægger min Residens til Hovedstaden for nogle Dage inden jeg afreiser til Udlandet. Muligt indtrufne Breve beder jeg derfor holde tilbage hos Dig. Efter Din sidste Indbydelse

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-11)
Hotel du Nord. Hamburg Mandag. udateret, men maa være Nov. 76 . Kære Fader . Blot disse Linier, forat lade Dig vide, at jeg har fundet mit Pas mellem mit Tøi (saaat der altsaa ikke behøver at ledes derefter). Hvad jeg imidlertid vil bede Dig sende mig hertil under ove

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-11-02)
Jeg takker for den rigtige Modtagelse af de 100 Rm. samt Bogen. — Hamburg Hotel du Nord . d. 2d Novb. 76 . Forkert Daxtum; maa være enten 20_ Nov. eller 2. Dec. (H. B.) Kære Fader . Jeg antager, at Du maatte kunne forsta

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-12-19)
Pariserbahnhof . d. 19de Dec. 1876 . Kære Fader . Ifærd med at gaa ombord i Waggonen til Seinestaden, sender jeg Dig indlagte Anvisning paa Kvæsturen — jeg husker ikke, om det er 8 eller 900 Kroner, men beder Dig udfylde Hullet. Vil Du, naar Du har hævet Beløbet, sende

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-12-21)
Paris d. 21de Decb. 76 . Hotel des hautes Alpes. Rue d. Richelieu. Kære Fader . Efter mit Løfte sender jeg Eder herved mine bedste Julehilsener. Det bliver vel forøvrigt ved Hilsenerne; Seinestaden har siden min Ankomst lagt saa megen Beslag paa mig, og jeg er endnu

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1876-12-28)
Hotel du Danemark. Rue de Seine. 20 Paris . d. 28de Dcb 76 . Kære Fader . Min Correspondance vokser med hver Dag, og jeg faar ingen Breve til Gengæld. Jeg var igaar oppe i Legationen forat afhente et Kort til Deputeretkammerets Møder i Versailles, og fik ved den Lei

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-01-04)
Hotel du Danemark. R. de Seine. 20. Paris . d 4de Jan. 77 . Kære Fader . Med Tak for Dine venlige Linier og de oversendte 300 fr., besvarer jeg Din længere Skrivelse, med det deri udtalte Forsvar for den galliske Race, næste Gang. Jeg indrømmer villig, at Du i det s

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-01-13)
Hotel du Danemark. Rue de Seine. 20. Paris . 13 Jan. 77 . Kære Fader . Jeg sender Dig, som Tilslutning til mine Yttringer i den sidste Skrivelse, indlagte Digt, som maaske kan fornøie Dig at læse, og som jeg dernæst beder Dig sende i mit Navn til Redakt. af Ill. Tid

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-02-02)
Hotel du Danemark. Rue de Seine. 20. Paris d. 2 Febr. 77 . Kære Fader . Blot disse Linier denne Gang forat lade Dig vide, at jeg har modtaget Dit sidste Brev med Underretning om Mimis Ankomst, og at jeg imødesér Dine Bemærkninger som Svar paa, hvad jeg sidst skrev om

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-02-05)
Paris d. 5te Febi. 77 . Hotel du Danemark. Rue de Seine. 20. Kjære Fader . Jeg sender Dig disse Linier gennem et Brev til Beboerne ovre paa den anden Side Gaden Min Søster, Erna Juel Hansen. (H. B.) , forat bede Dig om, saafremt Du ikke, ventelig, allerede har afsend

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-03-14)
Esrom P. Fredensborg . 14 Marts. 77 . Kære Fa’r. Jeg haaber at Du har modtaget et Expl. af „Tannhäuser“, som jeg bad Hegel sende Dig, samt at Du og Familien vil have lidt Fornøielse af dens Læsning. Hvis ingen hindrende Omstændigheder

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-06-14)
Esrom. Fredensborg . 14de Juni. 77 . Kære Fader . Som Svar paa Din Meddelelse idag sender jeg indlagte Fuldmagt. Med Hensyn til Anbringelsen af Pengene vil jeg overlade Dig selv Valget; rigtigst var det maaske at købe mig en Bikubebog,

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1877-12-17)
Paris. Rue de Seine 20 . 17 Decb. 1877 . Iflg. Meddelelse fra Hegel er altsaa igaar mine Digte udkomne Sange ved Havet. (H.B.) . Jeg skriver Dig da blot disse Par Ord til, forat bede Dig, hvad jeg jo ikke kan gøre mundlig, modtage Bogen med mine bedste Jule, Nytaars og fremtidi

BREV TIL: Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1878-01-02)
Rue de Seme 20. Paris . 2’ Jan. 78 . Kære Mama . At jeg idag skriver til Dig, og ikke til Papa — for hvis gode og elskværdige Brev jeg beder Dig bringe min Tak, — ligger ligefrem deri, at skøndt jeg gerne — ifølge Prof.s Brev — vil lade det regne paa Præsten, saa vil

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1878-02-06)
privat. La ville Hue. St. Briac. Ille & Vilaine. France . 6 Fevrier. 78 . Kære Fader . Jeg er flyttet herud i Bretagne, lige ved Havet, i en afsides, rolig, malerisk Egn, forat udarbejde en virkelig „Aladdins Lampe“, som jeg pudser pa

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1878-02-28)
Malmø , d 28 Febr. 78 . Kære Fader . Jeg modtog Dit Brev i Paris, just som jeg stod ved Afrejsen. Forholdene hjemme, der havde udviklet sig hurtigere end jeg selv havde tænkt, kaldte mig hjem. Du siger, at Dit Brev var „trøstesløst“. Maaske og maaske ikke. Jeg vil i et

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1878-07-09)
Lund. Klostergatan 314 9 Juli. 78 . Kære Fader . Jeg var for nylig paa et kort Besøg, et af de sidste jeg rimeligvis i en ubestemt Tid kommer til at foretage, ovre i Kbhv. Jeg besøgte nogle af mine Venner, og jeg aflagde sammen med en Ven i Literatu- ren et Besøg hos

BREV TIL: Juel-Hansen, Erna Emilie Louise; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1878-08-19)
Hamburg. Hôtel du Nord . 19 Aug. 78 . Min dyrebare Søster . Jeg gjorde et Forsøg paa Helgoland. Det varede kun et Par Dage, saa opgav jeg det og tog tilbage hertil. Der var for trist derovre, Vejret for slet, jeg selv for urolig, med altfor bitre Erindringer fra sidst

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; Drachmann, Clara Josephine; Boye, Mimi; Juel-Hansen, Erna Emilie Louise; Juel-Hansen, Niels ; Bentzon, Harriet ; Drachmann, Anders Bjørn ; Drachmann, Martha ; Pingel, Johan Victorinus ; Drewsen, Viggo; Drewsen, Louise; Hørup, Viggo Lauritz Bentheim ; Hørup, Emma Augusta; Boye, Vilhelm Christian ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1879-02-22)
Øster Søgade 110 . 22 Febr. 79 . Lørdag d. 1ste Marts 1879 Klk 7½ bliver der „staaende“ Aftenspisning med tilhørende Drikning, Whist og andre selskabelige Adspredelser Østersøgade 110 4de Sal. I Forventning om at Familjen Drachmann i Bredgade (in corpore) med samtlige Medlemmer i

BREV TIL: Bentzon, Harriet Vilhelmine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1879-05-13)
Frederiksværk Kro . Tirsdag 13 Mai. 79 . Kære Harriet . Jeg vilde være Dig meget forbunden, om Du vilde underrette mig med et Par Ord om Tingenes Tilstand paa Mynsters Gang N° 12. Hilsen til Emmy, naar Du ser hende. Je suis. . . . . . . . .

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1882-01-06)
p. t. Rungsted . 6 Jan. 82 . Kære Fader . Jeg skulde jo have aflagt Jer en Nytaarsvisit, men faar nu gøre det paa Papiret. Altsaa: glædeligt Nytaar! Jeg lever endnu — med Mellemrum — herude, og Emmy og Gerda har for nylig aflagt mig et Besøg paa et Par Dage,

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1882-05-12)
Rungsted . 12 Maj 82 . Kære Fader . Hvis Du vedblivende synes om Maleriet og har Lyst til at beholde det, kan jeg overlade Dig det for 300 Kroner, hvilket er min Pris for et Billede af samme Størrelse i Kunsthandlen. Som et praktisk Vink skal jeg kun meddele, at Bille

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1883-01-03)
Roeskilde . 3 Januar 83 . Kære Fader . Da jeg har afknappet mine Besøg i Byen til den kortest mulige Tid og saaledes ikke har faaet Lejlighed til personlig at bringe Dig mine Nytaarshilsener, beder jeg Dig herved modtage dem skriftligt. Muligvis vil Aaret bri

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1884-03-19)
Villa Métropole Nizza . 19 Marts 84 Kære Fader . Jeg er igaar vendt tilbage hertil efter en Uges Ophold i Rom — 8 Dage, der har været saa indholdsrige som otte Uger og som yderligere har indblæst i mig noget af den Aand, jeg drog ud for at tilegne mig: det store, uafh

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1884-05-27)
Tarvis. Kärnten. Oesterreich . 27 Maj. 84 . Kære Fader . Oppe i Alperne — i en henrivende Dal — mellem vilde „høj-romantiske“ Omgivelser — selve vort Hus en lille hyggelig Idyl — styrkende Bjærgluft — ovenikøbet Fyrrenaals-Bade — Maverne igen i Orden (i det mindste saa

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1884-07-11)
Tarvis. Kärnten. Østerrig . 11 Juli 84 . Kære Fader . Paa dit venlige Brev fra Vexebogaarden — gammel Ihukommelse — vil jeg denne Gang svare Dig lidt mere ekspedit end sidst. Det glæder baade mig og Emmy meget at mærke den Luftning af Velbefindende, der i det mindste f

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1884-09-17)
Giselastrasse 5. I Stock I. Stadt. Wien . 17 Septbr. 84. 12 Middag Kære Fader og hele Halen . For en halv Time siden fik Emmy endelig den lille Pige. Emmy havde altfor faa Kræfter; Fødslen tog 2 Døgn, og Lægen maatte til Slut træde til. Jeg synes, at hun er

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1884-09-24)
Giselastrasse 5. I. Stadt. Wien . 24 Septb 84 Kære Venner. Idag — 8de Dagen efter Begivenheden — gaar Alt igen godt. Valborg er her og bliver her endnu nogle Dage. Emmy hilser hjærteligt; ligesaa jeg og Børnene (der ere Exemplarer i Artighed). Den li

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1884-11-19)
Antonsgasse 13. Baden bei Wien . 19 Novb 84 . Kære Fader . Unægteligt! lidt længe siden Du — og I derhjemme — hørte fra mig. Men Brevskrivning har sine Perioder, ligesom meget andet; enten er man i dem, eller man er udenfor dem — og jeg har i flere Maaneder saa godt s

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1886-11-07)
Dronningens Vej 26 . 7 Novb. 86 . Kære Fader . Unægteligt — der er gaaet lidt lang Tid siden Du saa’ mig paa Papiret; og det Brev, som Du sidst sendte mig ved min Fødselsdag, skulde jeg ogsaa have besvaret, hvis jeg ikke netop da havde haft travlt med at lægge sidste H

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1886-12-23)
Dronningens Vej 26 . 23 Decb. 86 . Kære to Gamle (ɔ: gamle Papa og den endnu ungdommelige Mama) i Fredensborg. Den hele Besætning paa Dronningensvej 26 sender Eder og Tante Martha de hjærteligste Julehilsner og Nytaarsønsker. En lille „Julemand“, som var her forleden me

BREV TIL: Drachmann, Andreas Georg ; Drachmann, Clara Josephine; FRA: Drachmann, Holger Henrik Herholdt; (1887-06-30)
Dronningens Vej 26. Frederiksberg . 30 Juni 87 . Kære begge To! Idag Kl. 1 1/2 fik vi en lille (stor) Dreng. Baade Emmy og Fyren befinder sig vel — og jeg er glad over at det nu er overstaaet, og godt overstaaet. Tak for sidst og hjærteligste Hilsner Eders

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (1894)
Hamburg 1894 . Atter et Kredsløb, som Ringen har lukket, Atter Aarets Løb, som til Ende er bragt! Mangen en Kæmpe i Skoven er bukket Under for den Vælde dets Stormbud har bragt. Alt, hvad der løves i lysegul Vaar, Alt, hvad i Sommersol mandigen knejser, Alt maa til Jord, th

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene