Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1860-08-02)

Fredensborgden 2 August 1860.

Kjære Fader

Du maa nu ikke blive vred, fordi jeg ikke har skrevet dig før til; thi du maa vide at jeg fra i Tirsdags ikke har været paa Fredensborg. I Mandags nemlig, blev det bestemt at Hansen, Julie, Henriette, Frøken Hassenfeldt og jeg den næste Morgen Klokken 4 skulde gaae til Gurre, til Hansens Forældre og igjen kjøre hjem om Aftenen. Ved det bestemte Klokkesiet var vi ogsaa oppe, og Klokken 7 var vi i Gurre, hvor vi spiste en Mængde Frugt, især Kirsebær, og morede os meget godt. Henimod Middag kom Frederik fra Helsingør, thi Henriette havde om Mandagen skrevet ham til, at vi kom der, og saa blev jeg jo glad kan du troe. Men da vi nu om Aftenen skulde hjem, sagde Frederik, at nu kunde jeg ligesaa godt følge med ham til Helsingør, og blive der et Par Dage hos ham, da han snart skulde reise og han gjerne vilde beholde mig hos sig saalænge han kunde, og da nu Hansen ogsaa sagde til mig at det kunde jeg godt gjøre, og at der var Plads nok til mig (thi Frederik ligger hos Hansens da de selv ere i Fredensborg) saa lod jeg mig overtale dertil og tog med Frederik til Helsingør. Da vi kom til Byen var Klokken bleven 10 og derfor gik vi ogsaa tilkøis, og da vi den næste Dag (altsaa om Onsdagen) gik hen for at besøge Ulstrup, blev vi inviterede med ham ud at seile til Humlebek. Den næste Morgen kommer der Bud til Frederik fra en Lods, som havde skaffet Georg Hyre, at han havde fundet en Plads, som Tømmermand til ham, paa Barkskibet Sjælland, som skal til Frankrig til Point-Boeuf og til Middelhavet. Du kan nok begribe at han blev glad, og ligesaa snart vi havde faaet Tøiet paa, gik vi over Gurre til Fredensborg, og min Træthed og det at jeg sidder oppe hos Mygind og skriver (Hilsen fra ham) maa undskylde mit daarlige Brev, thi du ved nok at naar saadanne to urolige Hoveder, som s. 12 vi sidde sammen, saa bliver der talt meget og skrevet lidt. Jeg skal nu hilse dig meget fra Alle her paa Fredensborg, jeg morer mig prægtigt og har en Mængde Kammerater herude, og Veiret har endnu været godt

din hengivne Søn
Holger.

P. S. Hils Moder fra mig og sig hende at hun snart skal faae Brev fra mig; men da jeg ingen stor Brevskribent er, som hun nok ved og for denne Gang har udtømt alt mit Stof maa du bede hende at have Langmodighed med mig. Har du faaet Svar fra Rector Borgen? og hvorledes gaaer det med de polske Documenter

D. S.