Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1862-08-21)

Helsingør den 21de August 1862

(H.B.).

(Intet Aarstal, men maa være 1862.)

Kjære Fader

Jeg befinder mig endelig i Helsingør hvorhen jeg er kommen fra det yndige Fredensborg og fra den gode Tante Louise og den gamle Gnavpose din Svoger, Kjøbmand Lapis. Med mange Hilsener til Eder derhjemme satte jeg mig paa Dagvognen til Helsingør og var paa Vognen saa heldig at stifte Bekjendtskab med en Herre, som jeg forresten slet ikke kjendte, men med hvem jeg snart kom i en levende Conversation om Alt muligt, Kunster (Malerkunsten især), Videnskaber, Jernbanearbeiderne etc, etc, saaat Veien gik ret livligt, og saaledes ankom jeg til Helsingør for, efter min Bestemmelse at følge Moder, Hanne og Mimi ombord. Paa Veien ned til Damperen samtalede jeg med Moder om Alt hvad jeg havde oplevet i denne Sommerferie, som jeg som alle Ferier syntes var løben saa hurtigt afsted. Vi ankom til Dampskibet, Klokken ringede 2den og 3die Gang, og Hamlet førte min Kjære Moder og Sødskende afsted til mit gamle Kjøbenhavn med mange Hilsener til Dig og Alle derhjemme. Imidlertid bade Ulstrup og Louise mig om jeg, dersom det paa nogen Maade kunde gaae an, vilde opholde mig et Par Dage hos dem, f. Exp: til paa Søndag Aften. Nu fik jeg jo nok at vide at Mimis og Hannes forenede Entring i den Retning var bleven afslaaet, men da jeg idetmindste veed at jeg ikke vil forsømme Noget dermed, vil s. 24 jeg dog vove at pibe Entregasterne op og bemande Finkenettet med friske Gutter. Paa Løverdag skulde jeg jo til Translocation Kl. 9—10½, men herfra udebliver saa Mange, og der ligger aldeles ingen Vægt paa om En eller Anden ikke møder. Du seer jo altsaa at det nok kunde gaae. Der mangler altsaa kun Dit Samtykke, men da Du jo veed, at jeg aldrig gjerne skulker af Skole naar jeg kan gaae dertil paa nogen Maade, tænker jeg ikke at Du anseer denne Bøn for noget Beviis paa en saadan Ulyst dertil at jeg seer at forhale Tiden nogle Dage for at more mig, tvertimod har Du nogen Betænkning saa see aldeles ikke hen til det som Du troer kan være til min Fornøielse men til min Nytte. Jeg venter dit Svar med Længsel inden Fredag Klokken 3. Hils dem nu alle derhjemme mange Gange, i ethvert Fald kommer jeg da om et Par Dage hjem til Eder forat fortælle Eder lidt om min Sommerferie. Mange Hilsener sendes Dig fra Ulstrup og Louise og endnu flere fra din hengivne Søn

Holger.