Danmarks Breve

BREV TIL: Mimi Boye FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1867-04-05)

Palermo5te April 67.

(Supplement til Brev 24.)

Kjære Mimi!

Veed Frøknen, hvorledes en italiensk Gade seer ud. Jeg mener en af de rigtige snevre, med høie Huse, aabne Balconer, Børn i Skokkevis, Tøi til Tørre paa lange Bambusstænger, Solskin og blaa Luft. En saadan er det, jeg boer i. Ligeoverfor mig, paa en Balcon, sidder en gammel Skomager; han er saa nær ved mig, at jeg hver Morgen, rækker ham min Tobakspung over, med et buon giorno, signore. Come sta ella? (Hvorledes befinder De Dem). Hvorpaa han rækker Pungen tilbage med et: gratia, sign:, e la vostra. (Tak. Og De?). Hans lille Datter Marietta, der noget ligner Dig, raaber da til mig: salutate la vostra sorella! idet Italienerne altid forudsætter at man har Sødskende, og blandt dem naturligvis ogsaa Søstre. Au! (det var blot en L... e, der stak). Af dem gives her næsten ligesaamange som af Børn; og jeg seer ud over hele min Krop som om jeg havde Skarlagensfeber. De ere nemlig saa høflige, at de kun bide Fremmede, men ikke Landets egne Børn, hvorover disse more sig kosteligt, og raabe: Bravo, mi pulce! Imidlertid, forat komme bort fra dette uhyggelige Thema, skal jeg fortælle Dig om Operaen. Igjennem en Landsmand blev jeg introduceret til en Generalprøve paa et nyt Stykke: Elvira da Fiesole, der er componeret af Capelmestren her i Palermo, Sign. Bertini. Gjennem Falddøre og Løngange kom vi ind paa Tilskuerpladsen, hvor mange baade Budne og Uindbudne havde samlet sig, og blandt dem mange smukke Øine. Italienernes Øre ere skarpere end vore, og hvergang et Chor blot sang 1 /8 Tone falsk, hvislede hele Theatret (istedetfor vor barbariske Piben). Forresten havde Stykket mange gode Sider, og Primadonnaen, Signora Berini, sang som Kineserkongens Nattergal, saa jeg næsten fik Taarer i Øinene. Imidlertid faldt det klare Dagslys ind mellem Coulisserne, og gjorde en forunderlig Virkning i hele denne Skin-Verden. Da jeg ikke godt tør belemre Convoluten med mere Papir, henviser jeg Dig forresten til Faders Brev.

En anden Gang mere.

Din heng. Broder
Holger