Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1868-08-10)

DEN BORNHOLMSKE PERIODE
Allinge. Den 10de Aug. 68.

Kjære Fader.

Jeg har med Villie opsat Afsendelsen af mit første Brev saalænge indtil jeg syntes at jeg havde samlet tilstrækkelige opera, saavel i quantitativ som i qualitativ Henseende, til at godtgjøre, at Begyndelsen af min Bornholmske campagne er hengaaet med en tilfredsstillende Virksomhed af 9—10 Timers Arbeide om Dagen, hvilken Iver i Tjenesten rimeligvis i den følgende Tid af August og September Maaned vil bringe Dig hver fjortende Dag en lignende Pakke Studier, gradvis mere og mere udførte, samt forskjellige uundgaaelige Commissioner henhørende til Malerrequisiter, hvoraf en forbausende Mængde medgaaer. Med Hensyn til min Reise skal jeg i Korthed berette at jeg efter tvende Dages Seillads til den rimelige Pris af tre Daler ankom til Rønne, hvor jeg desværre maatte opholde mig i to Dage indtil den regulaire Post afgik til Allinge, hvorhen Tourister og Malere i Reglen rette deres Cours. Jeg var her saa heldig paa Gjæstgiverstedet sec. grad. at træffe en Candidat Valløe (Broder til Prosectoren) med sin unge Kone, samt en Doctor Løffler (Geolog), i Følge med hvem jeg foretog mine Excursioner tillands og tilvands, og som navnlig bidroge til at forkorte Aftenerne, hvis Længde, jeg nu, da jeg er bleven solo tilbage, begynder at imødesee med Urolighed. Engang imellem forvilder nogle omstreifende Tourister sig herop til Nordlandets Klipper, og en saadan i Skikkelse af en Student Hornemann er det, der velvilligt er Overbringer af Brev og Pakke. Med Hensyn til det finantsielle Spørgsmaal har jeg opdaget at Bornholm og Bornholmerne er gaaet frem, siden jeg sidst var her, i Cultur og som Følge deraf ogsaa i Fordringer, og ligesom Culturen har sit Centrum i Hovedstaden og derfra aftager s. 84 imod Peripherien, saaledes ogsaa med Priserne. I Rønne gav jeg f. Ex. 10 Mk. om Dagen for Kost og Logis. Her i Allinge har jeg faaet Fordringen af 8 Mk. nedstemt til 7 Mk. 8 Sk., og i Gudhjem, hvortil jeg for at bøde paa Pungen tager til imorgen, har jeg hørt at Betalingen er 6 Mk. Jeg gjorde først et Forsøg paa at ligge hos en Fisker, men opdagede at denne Klasse maa være i Gjæstgivernes Sold, thi overalt blev jeg afvist med den samme Henvisning til „Krugen“, og da jeg alligevel en Nat tog Ophold hos en saadan smudsbegroet Sildefisker, var jeg nær bleven spist op i Sengen til Gengjæld formodenligt for at jeg om Dagen næsten intet havde nydt paa Grund af en naturlig Modbydelighed for harsk Smør, skimlet Brød etc. etc. Da imidlertid det Smukkeste og Interessanteste findes her i Omegnen, agter jeg atter at slaae min Bo op i Allinge efter en fjorten Dages Forløb, hvorfor jeg beder Dig adressere hvad Du maaske vil sende under Adresse: Gjæstgiver Martin Larsen, Allinge. Skulde Du ogsaa finde dette mit Budget noget større end Du maaske har antaget, kan jeg kun sige at jeg desværre ikke selv kan regulere Bornholmernes Priser, og at jeg arbeider i Forhold til Fortæringen. Med en Anmodning til Dig om at lade Amelung 1 besørge mig tre Alen Studielærred og to dobbelte Tuber Cremserhvidt hos Kittendorff og Aagaard slutter jeg med de venligste Hilsner til Hjemmet

6*

fra
Din hengivne Søn
Holger.
(H. B.)