Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Georg Drachmann FRA: Holger Henrik Herholdt Drachmann (1868-08-24)

Allinged. 24de Aug. 68.

Kjære Fader.

For Øieblikket kun et Par Ord til at ledsage mine Skizzer med, der oversendes Dig p: b:. Overbringeren venter nemlig udenfor og Posten gaaer om en liden Stund.

Som Du vil see, har jeg i den sidste Tid væsenlig givet mig af med Klipperne, og jeg troer at der imellem dem findes nogle, som ere ganske godt lykkedes. Idetheletaget vil Du vist indrømme mig, at jeg har gjort en ganske god Brug af Dine Remisser, og jeg formener at kunne sige at denne Sommer har haft en gavnlig Indflydelse paa mig saavel in artifice som in homine. Kunde jeg række et Stykke ind i September og udover den ustadige August, vilde jeg ansee det for en stor Gevinst. Det maa Du imidlertid afgjøre som maitre de la casse — min har været blank allerede nogen Tid. Forresten tænker jeg at benytte mig af et velvilligt Tilbud fra en god Bekjendt, en Districtslæge Dankell i Allinge, som har stillet et Værelse i sit smukt beliggende Sted til min Disposition en Ugestid eller saa. Derved er altid noget vundet.

Jeg maa som ovenfor sagt skynde mig, og uagtet jeg ikke holder af disse Gallopade-Epistler, nødes jeg til at afbryde med Haabet om snart at høre lidt fra Dig og med de hjerteligste Hilsner til Alle derhjemme

fra din hengivne Søn
Holger Drachmann.

Jeg glemte at bede Dig sende mig 3 Alen glat Lærred som det sidste. Du bliver vel ikke kjed af disse stadige Commissioner — jeg har aldeles Intet at male paa, hvorfor jeg beder Dig sende det snarest muligt.

D. S.